مقایسه سبک های دل بستگی و راهبردهای تنظیم هیجان در افراد مصرف کننده مواد و افراد غیر مصرف کننده

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 مربی، گروه توانبخشی عضو مرکز تحقیقات عصبی-عضلانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

5 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: دلبستگی و هیجان های افراد از عوامل مهم برای روی آوردن به اعتیاد است. هدف از این پژوهش، مقایسه سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم هیجان در افراد  مصرف کننده مواد و افراد غیر مصرف کننده بود.

روش: پژوهش حاضر بر اساس شیوه ی گرداوری داده ها، توصیفی و از نوع علّی مقایسه ای است. جامعه پژوهش، شامل کلیه ی مصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر سمنان و حجم نمونه 60 نفر (30 نفر مصرف کننده ی مواد و 30 نفر غیر مصرف کننده) بود. جهت گردآوری داده ها از  پرسش نامه های سبک دلبستگی بزرگسالان و راهبردهای تنظیم هیجان استفاده شد . داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-18 و به روش تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

یافته ها: نتایج حاکی از  تفاوت معنادار (در سطح 05/0 > (p بین میانگین نمرات افراد مصرف کننده مواد و افراد غیر مصرف کننده در متغیرهای سبک دلبستگی دوسوگرایی و نیز راهبردهای تنظیم هیجان سرکوبی بود.

نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، آموزش در زمینه تنظیم مناسب هیجان و ایجاد یک سیستم حمایتی اجتماعی – خانوادگی و احساس ایمنی در روابط اجتماعی جهت ترمیم سبک دلبستگی های ناایمنی که افراد مصرف کننده مواد دارند، می تواند در بازتوانی و ترک مواد کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Attachment Styles and Emotion Regulation Strategies in Addicts and Non-Addict People

نویسندگان [English]

  • B Behnam 1
  • A Abdollahpoor 2
  • M Abdollahi 3
  • M Mirshoja 4
  • SH Moradi 5
چکیده [English]

Introduction: Idividuals' attachment and excitement are important factors  to turn of addiction. This research aimed to compare the attachment styles and emotion regulation strategies in addcits and non-addict people.

Methods: This study is causal-comparative study. The study population included all drug users who referred to Semnan's addiction treatment centers and sample size composed 60 patients (30 addcits and 30 non-addicts). Adult attachment style questionnaire and emotion regulation strategies were used to collect data. Multivariate analysis of variance was performed to analyze by using SPSS-18 software.

Results: The results showed significant difference in the level of P<0.05 between mean scores of drug users and non-drug user in ambivalence attachment styles as well as emotion regulation strategies of repression.

Conclusion: According to findings of this research,proper training can be helpful in the rehabilitation and opioid withdrawal in emotion regulation and creation of social support system - family and social relations in order to restore unsafe attachment style that addicts have it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment styles
  • Emotion regulation strategies
  • substance