اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد (ACT) بر اختلال استرس پس آسیبی (PTSD)، سبک مقابلهای و خودکارآمدی در دختران مبتلا به سوگ نابهنجار

نویسنده

مدرس، روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: درمان PTSD از چالش انگیزترین موضوعات بالینی و بهداشت روانی است. با توجه به هزینه‌های متعدد ناشی از آن، بازبینی پیشینۀ تحقیقی برای دستیابی به سودمند‌ترین گزینه‌های درمانی ضروری به‌نظر می‌رسد. لذا، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر PTSD، سبک مقابله‌ای و خود‌کارآمدی در دختران مبتلا به سوگ نابهنجار بود.

روش: تحقیق از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دختران داغدیده تحت سرپرستی بهزیستی کرمانشاه در 1394 بود، که براساس معیارهای ورود به پژوهش، معیارهای تشخیصی DSM-V و پرسش‌نامه‌های تأثیر حوادث کودکان، سوگ کودکان، سبک‌های مقابله‌ای و خودکارآمدی ارزیابی و نمرات مقیاس‌ها به‌عنوان خط پایه تعیین شد. افرادی‌که دارای بالاترین نمرات بودند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به گروه‌های آزمایش و گواه (12=2n=1n) تقسیم شدند. گروه آزمایشی 8 جلسه مداخلۀ درمانی هفتگی 120 دقیقه­ای را دریافت نمود اما گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد. اطلاعات به‌دست آمده با 19-SPSS و با روش‌های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چند‌متغیری تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان دادکه تفاوت معناداری بین گروه‌های آزمایش و گواه در نمرات کلی PTSD، مؤلفه‌های افکار مزاحم و اجتناب، و خودکارآمدی وجود دارد (05/0>P). همچنین، در سبک‌های مقابله‌ای مسأله‌مدار(T) و اجتنابی(A) تفاوت معناداری بین گروه‌ها مشاهده گردید (05/0>P) اما این تفاوت در مقابله هیجان‌مدار(E) معنادار نبود (05/0<P).

نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش حاکی از کارایی این شیوۀ نوظهور درمان شناختی-رفتاری است که به‌نظر می‌رسد به علت تلفیق تکنیک‌های شرقی در آن، برای بیماران ایرانی مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group-Based Acceptance and Commitment Therapy on Post-Traumatic Stress Disorder, Coping Styles, and Self-Efficacy in Girls with Abnormal Grief

نویسنده [English]

  • B Behrouz
چکیده [English]

Treatment of post-traumatic stress disorder is one of the most challenging clinical and mental health subjects. According to their numerous costs, review of background research is necessary to achieve the most beneficial treatment options. The aim of this study was to investigate effectiveness ofgroup-based acceptance and commitment group therapy on post-traumatic stress disorder, coping styles and self-efficacy in girls with abnormal grief.

Method: This is quasi-experimental study with pretest - posttest and control group. The statistical population included all female adolescents under supervision state welfare organization of Kermanshah city in 2015who were assessed basedon the inclusion criteria, DSM-V andscalesonGRIES-R-8,TGIF,CISS,SESand their scores on the questionnaires were considered as the baseline. Those who got highest scores were selected by convenience sampling. The study subjects were randomly divided into experimental and control groups (n1=n2=12).The experimental group was exposed to 8 sessions of two hours ACT. The data was analyzed by using descriptive statistics and multivariate analysis of covariance (MANCOVA) with SPSS-19 software.

Results:The results showed significant difference between experimental and control groups in total scores of PTSD, intrusive thoughts and avoidance components and self-efficacy (P<0.05). Also, significant differences between groups were observed between problem solving and avoidance coping styles (P<0.05) but no difference was in emotional coping styles (P>0.05).

Conclusion:The results indicated that the efficacy of this approach is emerging cognitive-behavioral therapy that it seems that due to the combination of eastern techniques is suitable for Iranian patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post-traumatic stress disorder
  • Coping Styles
  • self-efficacy
  • Acceptance and CommitmentGroupTherapy
  • Girls
  • Abnormal Grief