اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر ولع مصرف معتادین به هرویین تحت درمان با متادون

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

4 کارشناس روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ولع مصرف معتادین به هرویین تحت درمان با متادون انجام شده است.

روش: پژوهش حاضر آزمایشی از نوع کار آزمایی بالینی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری است. جامعه مورد مطالعه کلیه مصرف کنندگان هرویین یک مرکز درمانی سوء مصرف مواد شهرستان اراک می باشد. تعداد 36 نفر از مصرف کنندگان هرویین با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (گروه آزمایشی 16 نفر و گروه کنترل 20 نفر) جایگزین شدند. مقیاس ولع مصرف هرویین (OCDUS) جهت سنجش میزان ولع مصرف در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد استفاده قرار گرفت. گروه آزمایشی 8 جلسه مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی (MBCT) را در فاصله زمانی پیش آزمون و پس آزمون دریافت نموده و لیکن گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکرد. داده ها با روش آماری تحلیل وریانس مکرر و با استفاده از نرم افزار SPSS.16 تحلیل شد.

یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش معنا دار (05/0p<) نمرات ولع هروئین در گروه آزمایش نسبت به کنترل در پس آزمون و پیگیری می باشد.

نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT)، به عنوان یک روان درمانی مدرن، روشی اثربخش برای کاهش ولع مصرف معتادین به هرویین می باشد. بنابراین، این رویکرد برای این بیماران توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on Drug Craving in Heroin Addicts Treated by Methadone Maintenance

نویسندگان [English]

  • S.H Salimi, 1
  • A Haghnazari, 2
  • M Ahmadi-Tahour -Soltani, 3
  • M Zohreh-Vand, 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Introduction: The aim of present research was to investigate effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on drug craving in heroin addicts treated by methadone maintenance. 

Method: The present study was an experimental clinical trial with pretest, post-tests and follow-up phases. The study population consisted all of heroin addicts who referred to substance abuse treatment center in Arak city. The 36 heroin addicts were selected by convenience sampling method and were assigned into control and experimental groups (experimental group=16 patients and control group=20 patients). The Obsessive Compulsive Drug Use Scale (OCDUS) was used in pretest, post-tests and follow-up. The experimental groups recived 8 sessions of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) program between pretest and posttest while control group did not receive any intervention. Data were analized by ANOVA with repeated measure with SPSS 16.

Results: The results of ANOVA with repeated measure showed that Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) reduced significantly drug craving scores of experimental group in posttest and

Follow-up (p<0.05).

Conclusion: This study revealed that Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) program as modern psychotherapy technique is effective method to reduce drug craving. Therefore, this approach is recommended for these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)
  • drug craving
  • Relapse Prevention