اثر بخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر کاهش هیجان‌خواهی در افراد وابسته به مواد مخدر

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هیجان خواهی به عنوان یک نیاز با منشاء عصبی _ زیستی، به داشتن احساسات و تجربه­های متنوع، جدید، پیچیده و خطرناک تعریف شده است. پژوهش های اخیر نیز در این ارتباط نشان می­دهند که یکی از عوامل مهم در آسیب­پذیری در سوء مصرف و وابستگی به مواد و الکل، سطح هیجان خواهی بالاست. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر کاهش هیجان­خواهی در افراد وابسته به مواد مخدر انجام شد.

روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به کلینیک­های ترک اعتیاد شهرستان مریوان تشکیل می­دهند. نمونه­گیری در طی دو مرحله انجام شد در مرحله اول از نمونه­گیری در دسترس و در مرحله دوم از گمارش تصادفی استفاده شد. برای جمع­آوری داده ها از مقیاس هیجان­خواهی زاکرمن استفاده گردید. برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

یافته­ها: نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجان به جز مولفه هیجان­جویی و ماجراجویی، موجب کاهش مولفه­های تجربه­جویی، بازداری­زدایی و حساسیت به یکنواختی و همچنین متغیر هیجان­خواهی کل، می­شود.

نتیجه­گیری: با توجه به اینکه صفت هیجان­خواهی یکی از عوامل خطر برای گرایش و عود مجدد به سوی مصرف مواد است، لذا براساس یافته­های پژوهش پیشنهاد می­گردد از راهبردهای تنظیم هیجان برای کنترل این صفت در افراد وابسته به مواد استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotion Regulation Strategies Training on Reducing of Sensation Seeking in Drug-Dependent Persons

نویسندگان [English]

  • A Borjali, 1
  • Y. Aazami, 2
  • H Chopan, 3
چکیده [English]

Introduction:Sensation seeking has been defined as needs with neurological and biological origin, variety of new, complex and dangerous feelings and experiences. In this regard recent researches also suggest that a high level of sensation seeking is one of the most important factors in vulnerability to substance abuse and alcohol abuse and dependence. Therefore, this study aimedto investigate The Effectiveness of emotion regulation strategies training on reducing of sensation seeking in drug-dependent persons.

Method: The study was quasi-experimental research with the pretest - posttest design and control group. The population consists all of drug-dependent persons who referred to addiction treatment clinics in Marivan city.Sampling was done in two steps; convenience sampling was used in the first step and then randomized assignment was used in the second step. Zuckerman's Sensation Seeking Scale was used to collect data. Multivariate analysis of covariance was used to analyze data.

Results: The results showed that emotion regulation strategies training except the thrill and adventure seeking reduce components of prevent deforestation, sensitivity to uniform and total sensation seeking.

Conclusion: Because the sensation seeking trait is one of risk factors for recurrence tendency toward substance abuse, therefore, it's suggested based on research's findings that emotion regulation strategies can be used for controlling this trait is substance abusers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation
  • sensation seeking
  • Addiction