اثربخشی طرح‌واره درمانی هیجانی در کاهش نگرانی و علائم و نشانه‌های اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (GAD): مطالعه‌ تک‌آزمودنی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: برطبق پژوهش‌های اخیر میزان اختلال‌های اضطرابی بالا است و نسبتاً تعداد اندکی از این بررسی‌ها بر اختلال اضطراب فراگیر متمرکز بوده‌اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی طرح‌واره درمانی هیجانی در نگرانی و علائم و نشانه‌های اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.

روش: پژوهش حاضر در چارچوب طرح‌ تک‌آزمودنی بود. بر اساس تشخیص اختلال اضطراب فراگیر توسط روان‌پزشک و اجرای مصاحبه بالینی ساختاریافته (SCID) توسط روان‌شناسی بالینی و ملاک‌های ورود و خروج، دو بیمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انتخاب شدند و 10 جلسه‌ 1 ساعته طرح‌واره درمانی هیجانی دریافت کردند. هر یک از بیماران 7 مرتبه به وسیله‌ی مقیاس درجه‌بندی اضطراب همیلتون (HARS)، پرسش‌نامه‌ی اضطراب بک (BAI) و مقیاس حالت نگرانی پن (PSWQ) طی درمان و یک دوره پیگیری دو ماهه توسط ارزیاب مستقل ارزیابی شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های تغییر روند، شیب، بازبینی نمودارها و برای تعیین معناداری بالینی از شاخص درصد بهبودی و اندازه اثر استفاده شد.

یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که طرح‌واره درمانی هیجانی به طور معناداری در کاهش نگرانی و علائم و نشانه‌های اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مؤثّر است.

نتیجه گیری: طرح‌واره درمانی هیجانی را می‌توان (با احتیاط) به عنوان درمانی مؤثّر در مداخلات روان‌شناختی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مدنظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Emotional Schema Therapy in Reduction of Worry and Anxiety's Signs and Symptoms in Patients with Generalized Anxiety Disorder: Single-Subject Design

نویسندگان [English]

  • M Khaleghi, 1
  • Sh Mohammadkhani, 2
  • J. Hasani, 2
چکیده [English]

Introduction: According to recent studies, rate of anxiety disorders is high and relatively few of these studies have been focused on generalized anxiety disorder (GAD). The aim of the present study was to investigate the effectiveness of emotional schema therapy (EST (on worry and anxiety's signs and symptoms in patients with GAD.

Method: The present study was conducted in the frame of single subject design. Two patients with generalized anxiety disorder were selected based on generalized anxiety disorder diagnosis by psychiatrist and structured clinical interview (SCID) by clinical psychologist and inclusion and exclusion criteria and they received emotional schema therapy for 10 sessions of 1 hour. Patients were evaluated 7 times during treatment and 2 months follow up by Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), Beck Anxiety Inventory (BAI) and Pen State Worry Questionnaire (PSWQ). Data were analyzed by for trend changes, slope, reviewing of charts; also effect size and percentage of recovery were used to determine the clinical significance.

Results: The data analysis showed that EST is significantly effective in reducing worry and anxiety's signs and symptoms in patients with GAD.

Conclusion: Emotional Schema Therapy could be considered as an effective therapy to psychological interventions for patients with GAD (with caution).

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional schema therapy
  • worry
  • generalized anxiety disorder (GAD)