مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای و سبک زندگی بر پیشگیری از عود بعد از مرحله سم زدایی در افراد ترک کننده مواد

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه­ای اثربخشی آموزش مهارت­های مقابله­ای و سبک زندگی بر پیشگیری از عود در افراد ترک کننده مواد بعد از مرحله سم زدایی انجام شده است.

روش: در یک طرح نیمه آزمایشی گروهی 39 نفر با تشخیص وابستگی به مواد افیونی (بر پایه معیارهای تشخیصی (DSM- IV- R) که مرحله سم زدایی را به پایان رسانده و به مرکز جمعیت آفتاب شهر تهران مراجعه کرده بودند به صورت نمونه­گیری در دسترس در دو گروه آزمایشی (گروه مهارت­های مقابله­ای و سبک زندگی) و یک گروه کنترل گمارده شدند. گروه­های آزمایشی اول و دوم در 12 جلسه 90 دقیقه­ای به صورت گروهی تحت آموزش مهارت­های مقابله­ای و سبک زندگی قرار گرفت و گروه کنترل در طول مدت درمان هیچ آموزشی دریافت نکرد و در انتظار درمان ماند. آزمودنی­های مورد پژوهش از طریق آزمایش مورفین قبل از شروع درمان و 4 ماه پس از پایان درمان گروهی مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و آزمون خی دو استفاده شد.

یافته­ها: نتایج نشان داد که تفاوت معنی­داری بین فراوانی عود در سه گروه مهارت­های مقابله­ای، سبک زندگی و کنترل وجود داشت (01/0P<). همچنین بین فراوانی عود در دو گروه مهارت­های مقابله­ای و سبک زندگی تفاوت معنی­داری وجود نداشت (05/0P>).

نتیجه­گیری: یافته­ها نشان داد که هر دو آموزش مهارت­های مقابله­ای و سبک زندگی در پیشگیری از عود در گروه­های مورد مطالعه موثر بوده­اند. همچنین بین اثربخشی دو گروه آموزشی در پیشگیری از عود در مرحله پی­گیری تفاوتی مشاهده نشد. با توجه به یافته­های پژوهش می­توان گفت آموزش مهارت­های مقابله­ای و سبک زندگی به نحو قابل توجهی موجب پیشگیری از عود در افراد تحت آموزش می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appraisal of Effectiveness and Comparison of Coping Skills and Life Style Training in Relapse Prevention after Detoxify Period in Addicts under Treatment

نویسندگان [English]

  • E. Jafari, 1
  • M Ghorbanalipoor, 2
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine appraisal of effectiveness and comparison of coping skills and life style training in relapse prevention after detoxify period in addicts under treatment.

Method: In semi-experimental study 39 subjects with diagnosis of opioid dependence Based on diagnostic criteria (DSM) who had been referred to Aftab Community Center of Tehran city and successfully detoxified that were selected by convenience sampling method and also were assigned into two experimental groups (coping skills and life style) and control group. The experimental groups received 12 sessions of coping skills and life style training but control group did not receive any treatment and waited for treatment. All participants were assessed by morphine test in pretest and posttest and 4 months after end of group therapy. Data were analyzed by using descriptive methods, χ2 test.

Results: showed significant differences between groups in frequency of coping skills, lifestyle and e control (p<0.01). Also coping skills and life style groups had no significant difference in relapse (p>0.05).

Conclusion: Results indicated that coping skills and life style training were effective in relapse prevention in studied groups. Also there was no significant difference between effectiveness of two groups in relapse prevention in follow up stage. According to the findings, it can be said coping skills and life style training significantly prevent relapse in people under treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coping skills
  • life style
  • Relapse Prevention
  • detoxify
  • Addicts under Treatment