اثر مستقیم و غیرمستقیم عواطف بر اضطراب و افسردگی سالمندان: نقش میانجی دشواری در نظم‌جویی هیجان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: اضطراب و افسردگی غالبا بصورت اختلالات همبود در سالمندان خود را نشان می‌دهند و با پیامدهای منفی در سلامت جسمی و روانی سالمندان و همچنین پاسخ ضعیف‌تر به درمان‌های دارویی و روانشناختی مرتبط هستند. پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل ساختاری عواطف مثبت و منفی با اضطراب و افسردگی سالمندان با نقش میانجی دشواری در نظم­جویی هیجانی طرح ریزی و اجرا شد.

روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس تعداد 173 سالمند از بین جمعیت سالمندان شهرستان مینودشت انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش پرسشنامه‌های دشواری در نظم­جویی هیجان، عاطفه مثبت و منفی و اضطراب و افسردگی را تکمیل کردند. به منظور آزمون الگوی اثرات مستقیم و غیرمستقیم از تحلیل مسیر استفاده گردید.

یافته‌ها: یافته ها نشان داد داده ها برازش مناسبی با مدل دارد. اثر مستقیم عاطفه مثبت بر افسردگی و اثر مستقیم عاطفه منفی بر اضطراب معنادار بود. تاثیر غیرمستقیم عاطفه مثبت بر اضطراب و افسردگی از طریق دشواری در نظم­جویی هیجان معنادار بود. اثر غیرمستقیم عاطفه منفی بر اضطراب و افسردگی از طریق دشواری در نظم­جویی هیجان نیز معنادار بود. همچنین تاثیر مستقیم عاطفه منفی بر افسردگی معنادار نبود. علاوه بر این، یافته ها نشان می‌دهد که اثر مستقیم عاطفه مثبت بر افسردگی در مقایسه با سایر متغیرها شدت بیشتری دارد. درنهایت 57 درصد واریانس افسردگی و 53 درصد واریانس اضطراب در این مدل توسط متغیرهای دشواری در نظم­جویی هیجان، عاطفه مثبت و عاطفه منفی تبیین می‌شود. عاطفه مثبت، عاطفه منفی و دشواری در نظم­جویی هیجان بطور معناداری می‌توانند اضطراب و افسردگی در سالمندان را پیش‌بینی نمایند.

نتیجه‌گیری: در مداخلات درمانی یا پیشگیری از اضطراب و افسردگی در سالمندان سبک عاطفی و همچنین دشواری در نظم­جویی هیجان باید مورد توجه قرار گیرد. تلویحات نظری یافته­ها مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Direct and Indirect Impact of Effects on Anxiety and Depression in Elderly: The Mediating Role of Difficulty in Emotion Regulation

نویسندگان [English]

  • E Majad-Ara, 1
  • I. Bigdeli, 2
  • M Najafi, 3
  • Sh Rashn, 1
چکیده [English]

Introduction:Anxiety and depression are mostly manifested as comorbid disorders in elderly and are associated with negative consequences in elderly people’s physical and mental health and also poorer response to medicinal and psychological treatments. The present study was planned and implemented in order to investigate structural model of positive and negative affects with anxiety and depression in elderly mediated by difficulties in emotion regulation.

Method: The current research was correlational. 173 elderly people were selected by using convenience sampling method among the elderly population in Minoudasht city. The participants of this study completed Difficulty in Emotion Regulation Scale, Positive and Negative Affect Schedule and the Anxiety and Depression Scale. Path analysis was used to test the pattern of direct and indirect impacts.

Results: Findings of current study indicated that the data has good fitness with model. The direct impact of positive affect on depression and direct impact of negative affect on depression were significant. Indirect impact of positive affect on anxiety and depression through emotion regulation difficulty was significant. Also, indirect effect of negative affect on anxiety and depression through emotion regulation difficulty was significant. The direct impact of negative affect on depression was not significant. Moreover, findings demonstrate that direct impact of positive affect on depression is stronger than other variable. Finally, 57% of depression variance and 53% of anxiety variance in this model are explained by emotion regulation difficulty, positive affect and negative affect. Positive affect, negative affect and emotion regulation difficulty can significantly predict anxiety and depression among elderly.   

Conclusion: Affective style and emotion regulation difficulty should be considered in therapeutic interventions or prevention of anxiety and depression in elderly. Theoretical implications of findings have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • Anxiety
  • Negative Affect
  • Positive Affect
  • emotion regulation
  • Elderly