اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه درجه‌بندی رفتاری کنش وری اجرایی پیش‌دبستان-فرم والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایران

چکیده

مقدمه: پرسشنامه درجه­بندی رفتاری کنشوری اجرایی پیش­دبستان- فرم والدین، ابزاری است که برای سنجش کنش­های اجرایی کودکان پیش دبستان در محیط‌های طبیعی و روزمره زندگی طراحی شده است. هدف این پژوهش بررسی اعتبار، پایایی و ساختار عاملی تأییدی فرم والدین این پرسشنامه بود.
روش: در یک طرح همبستگی داده‌های 390 کودک 2 تا 6 ساله در مقطع پیش دبستان­ شهر مشهد به شیوه نمونه­برداری تصادفی خوشه ای از طریق والدین گردآوری شد. پایایی پرسشنامه از طریق همسانی درونی و همبستگی­های مجموعه­ی ماده مورد بررسی قرار گرفت و اعتبار آن با استفاده از همبستگی بین خرده مقیاس­ها و تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ضرایب پایایی به دست آمده در هر دو جنس و کل به لحاظ روان­سنجی برای تمام خرده مقیاس­ها و کل مقیاس رضایت­بخش بود. همچنین خرده مقیاس­ها از همسانی درونی مطلوبی برخوردار بودند و روابط درونی خوبی بین خرده مقیاس­ها وجود داشت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی اصلی مرتبه اول شامل: بازداری، تغییر، مهار هیجانی، حافظه کاری، برنامه­ریزی/ سازمان­دهی و سه عامل مرتبه دوم شامل: خود مهار گری بازداری، انعطاف­پذیری و فراشناخت فرم والدین این آزمون را تأیید نمود.
نتیجه گیری: پرسشنامه درجه­بندی رفتاری کنشوری اجرایی پیش­دبستان- فرم والدین ابزار مطلوبی برای غربال گری، تشخیص، پژوهش و سایر زمینه‌های مداخلاتی در جامعه ایران است.کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Preschool Behavior Rating Inventory of Executive Function: Parent Form

نویسندگان [English]

  • A. Mashhadi, 1
  • J Hasani 2
  • S Teymouri, 3
1 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایران
چکیده [English]

Introduction: Preschool Behavior Rating Inventory of Executive Function-parent form-has been designed to assess executive function in pre-school children in natural environments. The aim of this study was to investigate validity, reliability and confirmatory factor structure of parent form of this inventory.
Method: In correlational design data were collected among 390 children aged 2 to 5.9 years old through cluster random sampling method in pre-school children of Mashhad city by parents. Inventory's reliability was investigated by internal consistency and correlations and its validity was evaluated by correlation between subscales and confirmatory factor analysis.
Results: The results showed that reliability coefficient in both genders and for all subscales and total scale were highly satisfactory. Also subscales had good internal consistency and there were good inter-relationships between subscales. Confirmatory factor analysis confirmed five main factor of the first order including: Inhibition changes, emotional inhibition, working memory, planning / organization and three factors of second order including inhibition self-control, flexibility and metacognition of Behavior Rating Inventory of Executive Function-parent form.
Conclusion: Behavior rating executive function preschool -parents form-is an ideal tool for screening, diagnosis, research and other areas of intervention in Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BRIEF-P
  • preschool children
  • executive function
  • Reliability
  • Confirmatory Factor Analysis
1- Zelazo PD, Craik FI, Booth L. Executive function across the life span. Acta psychologica. 2004 Mar 31; 115(2): 167-83.
2- Barkley RA. Executive functions: What they are, how they work, and why they evolved. Guilford Press; 2012.
3- Goldstein S, Naglieri JA, Princiotta D, Otero TM. Introduction: a history of executive functioning as a theoretical and clinical construct. InHandbook of executive functioning 2014 (pp. 3-12). Springer New York.
4- Gioia GA, Isquith PK, Kenworthy L, Barton RM. Profiles of everyday executive function in acquired and developmental disorders. Child neuropsychology. 2002 Jul 1; 8(2): 121-37.
5- Lezak MD, Howieson DB, Bigler ED, & Tranel D. Neuropsychological Assessment. fifth Edition. New York: Oxford University Press. 2012.
6- Denckla MB. Measurement of executive function. In G. R. Lyon (Ed.), Frames of reference for the assessment of learning disabilities: New views on measurement issues (pp. 117–142). Baltimore: Paul Brookes. 1994.
7- Skogan AH, Egeland J, Zeiner P, Øvergaard KR, Oerbeck B, Reichborn-Kjennerud T, Aase H. Factor structure of the Behavior Rating Inventory of Executive Functions (BRIEF-P) at age three years. Child Neuropsychology. 2016 May 18; 22(4): 472-92.
8- Roth RM, Isquith PK, Gioia GA. Assessment of executive functioning using the Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF). InHandbook of executive functioning 2014 (pp. 301-331). Springer New York.
9- Gioia GA, Andrwes K, Isquith PK. Behavior rating inventory of executive function-preschool version (BRIEF-P). Psychological Assessment Resources; 2003.
10- Bonillo A, Araujo Jiménez EA, Jane Ballabriga MC, Capdevila C, Riera R. Validation of Catalan version of BRIEF-P. Child Neuropsychology. 2012 Jul 1; 18(4): 347-55.
11- Duku E, Vaillancourt T. Validation of the BRIEF-P in a sample of Canadian preschool children. Child Neuropsychology. 2014 May 4; 20(3): 358-71.
12- Ezpeleta L, Granero R, Penelo E, de la Osa N, Domènech JM. Behavior rating inventory of executive functioning–preschool (BRIEF-P) applied to teachers: psychometric properties and usefulness for disruptive disorders in 3-year-old preschoolers. Journal of attention disorders. 2015 Jun; 19(6): 476-88.
13- Mashhadi A, Hassani J, Barerfan Z, Najafi G, Daneshvar S. Psychometric Properties of the Behavior Rating Inventory of Executive Functioning Preschool Version (Teacher Form). Develop Psycho. 2013; 10(2): 123–37. [Persian].
14- Ebrahimi AA, Kassani A, Menati R,  Abedi, A, Yarmohammadian A, Faramarzi S. The Assessment of Validity and Reliability of Behavior Rating Inventory of Executive Functions in Iranian Pre-School Children. Int j school health. 2015; 2(4): 18-24.
15- Hooman HA. Structural Equation Modeling With LISREL Application. Tehran: Samat. 2004.
16- Isquith PK, Gioia GA, Espy KA. Executive function in preschool children: Examination through everyday behavior. Developmental neuropsychology. 2004 Aug 1; 26(1): 403-22.
17- Kline RB. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. 3rd ed.New York: Guilford Press. 2011.
18- Brown TA. Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. 1 st ed. New York: Guilford Press. 2006.
19- Davey A. Savala JT. Statistical power analysis with missing data: A structural equation modeling approach. New York: Routledge. 2009.
20- Hu LT, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal. 1999 Jan 1; 6(1): 1-55.
21- Schermelleh-Engel K, Moosbrugger H, Müller H. Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online. 2003; 8(2): 23-74.