اثربخشی درمان شناختی –رفتاری مبتنی بر مدل هافمن بر کاهش ترس از ارزیابی منفی و توجه متمرکز بر خود در اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 ** استاد، گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی –رفتاری مبتنی بر مدل هافمن بر کاهش ترس از ارزیابی منفی و توجه متمرکز بر خود افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود.
روش: طرح پژوهش حاضر به صورت طرح تک آزمودنی با استفاده از خطوط پایه چندگانه پلکانی بود. طی 12 جلسه ، بر روی سه بیمار دختر، در دوره پیگیری یک ماهه و 4 ماهه اجرا شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه هراس اجتماعی ، فرم کوتاه پرسش نامه ترس از ارزیابی منفی و پرسشنامه کانون توجه جمع آوری شدندو برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل نموداری و ترسیمی و جهت بررسی معناداری بالینی از درصد بهبودی و اندازه اثر استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که درمان شناختی –رفتاری مبتنی بر مدل هافمن منجر به کاهش میزان ترس از ارزیابی منفی و توجه متمرکز بر خود در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی می شود. پیگیری 1 ماهه و 4 ماهه حاکی از پایداری تغییرات درمانی بود.
نتیجه­گیری: براساس یافته های پژوهش حاضر درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر مدل هافمن موجب کاهش میزان ترس از ارزیابی منفی و توجه متمرکز بر خود در مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی می شود ؛ لذا توصیه می شود درمانگران از این مدل درمانی در درمان مبتلایان به این اختلال استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy based on Hofmann’s Model on Fear of Negative Evaluation and Self- Focused Attention in Social Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • T. Hashemi-Nosratabad, 1
  • M Mahmoud-Alilou, 2
  • A ., Gholizadeh, 3
1 استاد، گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2 ** استاد، گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to examine the effectiveness of cognitive- behavioral therapy based on Hofmann’s model on the reduction of fear of negative evaluation and self- focused attention in social anxiety disorder (SAD).
Method: The study was single-subject design.This study was conducted  by using multiple-baselines design during the 12 sessions, on three female patients with one month and four months follow-up.
 Data were gathered through Social Phobia Inventory (SPIN), The Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE) and Focus of Attention Questionnaire (FAQ). visual analyze, percent of improvement and effect size methods were used to analyzes of data.
Results: The cognitive- behavioral therapy based on Hofmann’s model led to reduce fear of negative evaluation and self- focused attention in social anxiety disorder. The results of treatment continued to one month and four months follow-up period.
Conclusions: Cognitive- behavioral therapy based on Hofmann’s model reduced fear of negative evaluation in social anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Anxiety Disorder
  • Fear of Negative Evaluation
  • Self- Focused Attention
  • Cognitive- Behavioral Therapy
  • Hofmann’s Model
 1-Association, A.P., Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). 2013; American Psychiatric Pub.
2- Kring, A.M., et al., Abnormal psychology. 2005; Wiley.
3- Wittchen, H.-U., et al., DSM-III-R generalized anxiety disorder in the National Comorbidity Survey. Archives of general psychiatry. 1994; 51(5): 355-64.
4- Ballenger, J.C., et al., Consensus statement on social anxiety disorder from the International Consensus Group on Depression and Anxiety. The Journal of clinical psychiatry. 1998.
5- Kessler, R.C., et al., Lifetime co-morbidities between social phobia and mood disorders in the US National Comorbidity Survey. Psychological medicine. 1999; 29(03): 555-67.
6- Leary, M.R., R.M. Kowalski, and C.D. Campbell, Self-presentational concerns and social anxiety: The role of generalized impression expectancies. Journal of Research in Personality. 1988; 22(3): 308-21.
7- Stopa, L. and D.M. Clark, Social phobia and interpretation of social events. Behaviour Research and Therapy. 2000; 38(3): 273-83.
8- Watson, D. and R. Friend, measurement of Social-evaluative Anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1970; 35(1p1): 69.
9- Heinrichs, N. and S.G. Hofmann, Information processing in social phobia: A critical review. Clinical psychology review. 2001; 21(5): 751-70.
10- Hackmann, A., D.M. Clark, and F. McManus, Recurrent images and early memories in social phobia. Behaviour research and therapy. 2000; 38(6): 601-10.
11- Hofmann, S.G. and N. Heinrichs, Differential effect of mirror manipulation on self-perception in social phobia subtypes. Cognitive Therapy and Research. 2003; 27(2): 131-42.
12- Hope, D.A. and R.G. Heimberg, Public and private self-consciousness and social phobia. Journal of Personality Assessment. 1988; 52(4): 626-39.
13- Hofmann, S.G. and L.A. Scepkowski, Social self-reappraisal therapy for social phobia: Preliminary findings. Journal of cognitive psychotherapy. 2006; 20(1): 45-57.
14- Turner, S.M., D.C. Beidel, and M.R. Cooley-Quille, Two-year follow-up of social phobics treated with Social Effectiveness Therapy. Behaviour Research and Therapy. 1995; 33(5): 553-55.
15- Leahy, R.L., S.J. Holland, and L.K. McGinn, Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders. 2011; Guilford press.
16- Rapee, R.M. and R.G. Heimberg, A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia. Behaviour research and therapy. 1997; 35(8): 741-56.
17- Clark, D.M. and A. Wells, A cognitive model of social phobia. Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment. 1995; 41(68): 00022-3.
18- Hofmann, S.G., Cognitive factors that maintain social anxiety disorder: A comprehensive model andits treatment implications. Cognitive behaviour therapy. 2007; 36(4): 193-209.
19- Leary, M.R. and K. Jongman-Sereno, Social anxiety as an early warning system: A refinement and extension of the self-presentation theory of social anxiety. Social anxiety: Clinical, developmental, and social perspectives. 2010; 471-86.
20- Hiemisch, A., A. Ehlers, and R. Westermann, Mindsets in social anxiety: A new look at selective information processing. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2002;33(2): 103-14.
21- Hofmann, S.G. and M.W. Otto, Cognitive behavioral therapy for social anxiety disorder: evidence-based and disorder-specific treatment techniques. 2008. Routledge.
22- Herbert, J.D., A.A. Rheingold, and S.G. Goldstein, Brief cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder. Cognitive and Behavioral Practice. 2003; 9(1):. 1-8.
23- Gaston, J.E., et al., Do empirically supported treatments generalize to private practice? A benchmark study of a cognitive‐behavioural group treatment programme for social phobia. British Journal of Clinical Psychology. 2006; 45(1): 33-48.
24- Woody, S.R., D.L. Chambless, and C.R. Glass, Self-focused attention in the treatment of social phobia. Behaviour Research and Therapy. 1997; 35(2): 117-29.
25- Reich, J. and S.G. HOFMANN, State personality disorder in social phobia. Annals of Clinical Psychiatry. 2004; 16(3): 139-44.
26- First, M.B., et al., Structured clinical interview for DSM-IV axis II personality disorders: SCID-II. 1997:American Psychiatric Pub.
27- Sharifi, V., et al., Reliability and feasibility of the Persian version of the structured diagnostic interview for DSM-IV (SCID). 2004.
28- Connor, K.M., et al., Psychometric properties of the social phobia inventory (SPIN). The British Journal of Psychiatry. 2000; 176(4): 379-86.
29- Abdi, R., Interpretation bias in individuals with social anxiety disorder. MA. Dissertation. Tehran: Tehran University of Medical Sciences, Psychiatric Institute. 2003; 82-4.[Persian].
30- Leary, M.R., A brief version of the Fear of Negative Evaluation Scale. Personality and Social Psychology Bulletin. 1983; 9(3): 371-75.
31- Shokri, O., et al., The psychometric properties of the brief fear of negative evaluation scale. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2008; 14(3): 316-25.