اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر عدم تحمل بلاتکلیفی، اجتناب شناختی و باورهای مثبت نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (خراسان رضوی)، نیشابور، ایران

2 دکتری روانشناسی

3 دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

4 استادیار، گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، در دهه گذشته، با پیشرفت و گسترش نظریه های مختلف درباره "نگرانی"، به عنوان یک مؤلفه شناختی بنیادین در این اختلال، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اختلال اضطراب فراگیر، به عنوان یک اختلال مزمن، اغلب چندین سال قبل از افسردگی بروز می کند. امّا مطالعات اندکی درخصوص سبب شناسی و مداخلات درمانی این اختلال صورت گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی درمان شناختی  مبتنی بر مدل داگاس بر عدم تحمل بلاتکلیفی ، اجتناب شناختی و باورهای مثبت نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.
روش: در این پژوهش از طرح تک آزمودنی از نوع خط پایه چندگانه استفاده گردید. نمونه این پژوهش، پنج نفر بیمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود که ملاک های ورود و خروج را دارا بودند. نمونه گیری پژوهش به صورت در دسترس انتخاب شد. تأیید تشخیص اختلال اضطراب فراگیر  بر اساس مصاحبه بالینی ساختار یافتهSCID-I) ) و  تشخیص روانشناس بالینی انجام شد. برای سنجش و ارزیابی قبل و بعد از مداخله شناختی مبتنی بر مدل داگاس از مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS)، پرسشنامة نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)، پرسشنامه اجتناب شناختی (CAQ)، پرسشنامه چرا نگرانی (WWQ-II) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از درصد بهبودی و اندازه اثر استفاده شد.
 یافته­ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اندازه اثر محاسبه شده در مقیاس عدم تحمل بلا تکلیفی 72/0، اجتناب شناختی 79/0 و باورهای مثبت در مورد نگرانی 66/0 بود.
 نتیجه­گیری: از یافته های پژوهش نتیجه گیری می شود که شناخت درمانی به شیوه داگاس توانسته بر روی عدم تحمل بلاتکلیفی، باورهای مثبت در مورد نگرانی و اجتناب شناختی اثر مثبتی داشته باشد و باعث کاهش علائم شده است. همچنین این درمان می تواند یکی از گزینه های مؤثر در کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر (GAD) در کنار سایر مداخلات دارویی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive Therapy Based on Dougas Model on Intolerance of Uncertainty, Cognitive Avoidance and Positive Beliefs about worry in Generalized Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • hossein sherafati 1
  • E Taheri, 2
  • sirvan asmaee majd 3
  • M Amiri, 4
3 kurdistan university of medical sciences, sanandaj, iran
4 استادیار، گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
چکیده [English]

 
Introduction: Generalized anxiety disorder (GAD) is taken into consideration more than ever in the past decade, by progress and development of many theories about "worry" as fundamental cognitive component in this disorder. Generalized anxiety disorder, as a chronic disorder, mostly occurs several years before depression. However, few studies have been conducted on the etiology and treatment of this disorder. This study aimed to investigate cognitive therapy model based on Dougas on intolerance of uncertainty, cognitive avoidance and positive beliefs about worry in patients with generalized anxiety disorder.
Method: In this study, single case experimental design with multiple baselines was used. The sample group included five patients with generalized anxiety disorder who were having inclusion and exclusion criteria. Sampling was conducted based on voluntary and convenience method. Diagnosis of Generalized Anxiety Disorder was done according to the Structured Clinical Interview (SCID-I) and clinical psychologist. Intolerance of uncertainty scale (IUS), Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), Cognitive Avoidance Questionnaire (CAQ) and Why Worry Questionnaire (WWQ-II) were used as measures in the pre and post intervention. Effect size and cure rate were used to analyze data.
Results: The results showed that effect size in intolerance of uncertainty was 0.72, cognitive avoidance was 0.79 and a positive belief about worry was 0.66.
Conclusion: Results of this study indicates that cognitive therapy model based on Dougas has positive effect on intolerance of uncertainty, cognitive avoidance and positive beliefs about worry and lead to reduce them. Also this treatment besides of pharmacotherapy could be used as one of effective options in reducing GAD symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Therapy Model based on Dougas
  • Generalized Anxiety Disorder
  • Intolerance of Uncertainty
  • Cognitive Avoidance
  • Positive Beliefs About Worry
1- Leahy RL, Holland SJ, McGinn LK. Treatment Plans and Interventions for Depression and Anxiety Disorders, 2e. Guilford Press. 2012 .
2- Eaglesona CI , Hayesb SR , Mathewsa AD , Permand GM , Hirscha CR . The power of positive thinking: Pathological worry is reduced by thought replacement in Generalized Anxiety Disorder. Behav Res Ther. 2016; (78): 13-18.
3- American   Psychiatry   Association. Diagnostic and  Statistical  Manual  of  Mental  Disorders (DSM -5) .American Psychiatric Pub. 2013.
4- Milord B, Busch F, Leon AC, Shapiro T, Anderson A, Roiphe J, et al. open trial of psychodynamic psychotherapy for panic disorder: A pilot study. American J Psychiatry. 2000; 157(11): 1878-80.
5- Akbari M. Effectiveness of Dugas Cognitive Therapy versus Metacognitive therapy in treatment of women suffering from Generalized anxiety disorders. (M A. Dissertation). Tehran Psychiatric Institute. 2009. [Persian].
6- Portman ME. Generalized Anxiety Disorder across life span. Springer Science& Business Media, LLC. 2009.
7- Lieb R, Becker E, Altamura C. The epidemiology of generalized anxiety disorder in Europe. Eur Neuropsychopharmacol. 2006; 15(4): 445-52
8- Barlow , DH. Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic (2nd ed). New York: Guilford Press. 2002.
9- Robichaud M. Generalized Anxiety Disorder: Targeting  Intolerance  of  Uncertainty.In:Simos G, Hofman  SG,  editor.  CBT  for AnxietyDisorders: A Practitioner  Book.  Chichester:  Wiley. 2013;  57-85.
10- Gould, R. A., Safran, S. A., Washington, D. D., & Otto, M.W. (2004). A meta-analytic review of cognitive behavioral treatments. In. R. G. Heimberg., C. L. Turk,& Q. D. S. Mennin (Eds.), Generalized anxiety disorder (pp. 248-64). New York: Guilford.
11- Fisher, P. (2007). The efficacy of psychological treatment for generalized anxiety disorder. In. G. C. L. Davey A.Wells. (Eds.),Worry and its psychological disorder(356-77). New York: Wiley.
12- Borkovec TD, Newman MG, Castonguay LG. Cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety disorder with integrations from interpersonal and experiential therapies. Focus. 2004.
13- Wells A ,King P, Metacognitive therapy for generalized anxiety disorder:An open trial. J Behav Ther Exp  psychiatry. 2006; (37): 206 -12.
14- Dugas MJ, Robichaud M. Cognitive behavioral treatment for generalized anxiety disorder: from science to practice. Routledge: Taylor & Francis. 2007.
15- Behar E, DiMarco ID, Hekler EB, Mohlman J, Staples AM. Current theoretical models of generalized anxiety disorder (GAD): conceptual review and treatment implications. J Anxiety Disord. 2009; 23(8): 1011-23.
16- Dugas MJ, Marchand A, Ladouceur R. Further validation of a cognitive-behavioral model of generalized anxiety disorder: Diagnostic and symptom specificity. J Anxiety Disord. 2007; 19: 329–43.
17- Dugas MJ, Freeston MH, Ladouceur R. Intolerance of uncertainty and problem orientation in worry. Cogn Ther Res. 2010; (21): 593–606.
18- Kazdin AE. Research desing in clinical psychology,Boston:Allay and Bacon. 1992.
19- Heimah, G. V. Research method in psychologhy(2ed) Boston: Houghton miffin company. 1998.
20- Sarmad Z, Bazergan A, Hejazi E. Research methodology in behavioral sciences: Agah  publication. 2011. [Persian].
21- Hamidpour H, Dolatshai B, Pour shahbaz A, Dadkhah A. the efficacy of schema therapy in treating women’s Generalized Anxiety Disorder.  Iranian J Psychiatry  Clin  Psychol. 2011; 169(4): 420- 31. [Persian].
22- Gall M , Borg W , Gall B , Quantitative and qualitative research methods in psychology Educational Sciences,Tehran: Samt publication. 2004. [Persian].
23- Milon TQ , Grossman SD , Person logy:A theory based on evolutionary concepts.In. M . F . Lenzenweger Q.J.F.Clarkin(Eds),Major theories of personality disorder: New York:Guilford. 2005; 332-90
24- Hunt C, Issakidis C, Andrews G. DSM-IV generalized anxiety disorder in the Australian National Survey of mental health and well-being. Psychol Med. 2002; 32: 649 –59.
25- First M, Spitzer R, Gibbon M, Williams JB. User’s guide for the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders: SCID- clinician version. Washington DC, American Psychiatric Association. 1996: 41-7.
26- Sharifi V, Asadi SM, Mohamadi MR, Amini H, Kaviani H, Semnani Y and et al. validity of the Persian version of the Structured Clinical Interview for DSM_IV(SCID – 1). J Payesh. 2008; 7(1): 49-57 [Persian].
27- Freeston MH, Rhéaume J, Letarte H, Dugas MJ, Ladouceur R. Why do people worry? Personal Individ Differ. 1994; (17): 791–802.
28- Buhr K, Dugas MJ. Investigating the construct validity of intolerance of uncertainty and its unique relationship with worry. J Anxiety Disord. 2006; (20): 222–36.
29- Hamidpour H, Akbari M ، Andooz Z ، The psychometric properties of the scale of intolerance Negative orientation to the problem, (WWQ-II) why worry questionnaire - 2, (IUS) dilemmas. (PSWQ) and Penn State Worry Questionnaire (CAQ) Inventory cognitive avoidance. 2009. [Persian].
30- Sexton KA, Dugas MJ. An investigation of the factors leading to cognitive avoidance in worry. Poster presented at the Annual Convention of the Association for Advancement of Behavior Therapy, New Orleans. 2004.
31- Holowka DW, Dugas MJ, Francis K, Laugesen N. Measuring beliefs about worry: A psychometric evaluation of the Why Worry-II Questionnaire. InPoster presented at the annual convention of the Association for Advancement of Behavior Therapy, New Orleans. 2000 .
32- Miller ML, Metzger RL, Borkovec TD. Development and validation of the Pennsilvania State Worry Questionnaire.  J Behav Res Ther. 1990; 28: 487-95.
33- shirinzadeh dastgiri S. The comparison of meta cognitive  and responsibility beliefs between patients with obsessive compulsive disorder and generalized anxiety disorder and normal population. Iranian J Psychiatry and Clin  Psychol. 2008; 14(1): 46-55. [Persian].
34- Lambert MJ, Ogles BM. Using clinical significance in psychotherapy outcome research: The need for a common procedure and validity data. Psychother Res. 2009; 19(4-5): 493-501
35- Boswell JF, Thompson‐Hollands J, Farchione TJ, Barlow DH. Intolerance of uncertainty: A common factor in the treatment of emotional disorders. J clin psychol. 2013; 69(6): 630-45.
36- Ladouceur R, Dugas MJ, Freeston MH, Léger E, Gagnon F, Thibodeau N. Efficacy of a cognitive-behavioral treatment for generalized anxiety disorder: Evaluation in a controlled clinical trial. J Consult Clin Psychol. 2000; 68: 957–64.
37- Dugas MJ, Francis K, Bouchard S. Cognitive behavioural therapy and applied relaxation for generalized anxiety disorder: a time series analysis of change in worry and somatic anxiety. Cogn  behav ther. 2009; 38(1): 29-41
38- .Robichaud M, Dugas MJ, Conway M. Gender differences in worry and associated cognitive-behavioral variables. J  Anxiety Disord. 2009; (17): 501–16.
39- Borkovec TD, Alcaine OM, Behar E. Avoidance theory of worry in generalized anxiety disorder. In R.G. Heimberg, C.L. Turk, & D.S. Mennin (Eds.), Generalized anxiety disorder: Advances in research and practice). New York: Guilford Press. 2004; 3–28
40- Borkovec TD, Hu S. The effect of worry on cardiovascular response to phobic imagery. Behav Res Ther. 1990; (28): 69–73.
41- Dugas MJ, Ladouceur R, Léger E, Freeston MH, Langlois F, Provencher MD, et al. Group cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety disorder: Treatment outcome and long term follow-up. J  Consult  Clin  Psychol. 2003; 71: 821–25.
42- Dugas MJ, Gangnon F, Ladouceur R, Freeston MH.Generalized anxiety disorder: a preliminary test of a conceptual model. Behav res ther. 1998; (36): 215-26.
43- Eagleson C, Hayes S, Mathews A, Perman G, Hirsch CR. The power of positive thinking: Pathological worry is reduced by thought replacement in Generalized Anxiety Disorder. Behav  res  ther. 2016; 78: 13-8.
44- Hamidpour، Dolatshai، Pour shahbaz, Dadkhah، The Efficacy of Schema erapy in TreatingWomen's Generalized nxiety Disorder. 2011. [Persian].
45- Safavi shamloo M, Aghamohamadian shaerbaf HR, Ghanbari hashem abadi BA, Haghighat manesh E. Comparison of metacognitive therapy efficacy with cognitive therapy in generalized anxiety disorder. J Rostamineh. 2012; 4(3): 39-53. [Persian].
46- Mousavi R, Golzari , The effectiveness of cognitive behavioral therapy Dougas IU way Generalized Anxiety Disorder; (M A. Dissertation).Alameh Tabatabaee university. 2014. [Persian].
47- Mahmood aliloo M, SHahjoee T, Hashemi Z, Comparison of intolerance of uncertainty, Ajtnabshnakhty, negative problem orientation andPositive beliefs about worry among patients with anxiety disorder Pervasive and ordinary people , J Psychol, University of Tabriz. 2009; (50): 20.