اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال استرس پس ­از­ضربه، یک اختلال اضطرابی تضعیف­کننده است که تعداد قابل توجهی از بازماندگان ضربه­های روانشناختی بزرگ را مبتلا می­سازد و موجب بروز اختلالاتی در حافظه­ سرگذشتی می­شود. هدف پژوهش حاضر بررسی بهبود حافظه­ سرگذشتی و مؤلفه­های مرتبط، به واسطه درمان­ مواجهه­روایی بود. درمان­مذکور، شامل بسیاری از مؤلفه­های مواجهه­سازی، به علاوه مؤلفه­هایی از درمان مبتنی ­برشواهد است.
روش: 24 نفر از زنان تهرانی با تجربه خیانت­همسر و دارای استرس­پس­از­ضربه، با جایگزینی تصادفی در گروه­های کنترل و آزمایش قرار گرفتند. همه­افراد، مورد مصاحبه­بالینی قرار­ گرفتند، سپس مقیاس تجدید نظرشده تأثیر رویداد (IES-R)، آزمون حافظه­ سرگذشتی، آزمون تعیین­اهداف و آزمون جملات بیست­گانه را تکمیل­کردند و مصاحبه حافظه­سرگذشتی از ایشان گرفته شد. گروه آزمایش هشت جلسه درمان را پشت­سر گذاشتند و گروه کنترل مداخله درمانی دریافت نکردند، سپس افراد هر دوگروه، مقیاس و سه­آزمون را دوباره بلافاصله پس از درمان و سه­ماه پس از آن تکمیل نمودند و به مصاحبه حافظه سرگذشتی پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از آزمون­تحلیل واریانس ­اندازه­های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته­ها: نتایج تحلیل­آماری نشان­داد استرس­ پس ­از ­ضربه در گروه­آزمایش، بلافاصله پس­ازدرمان و سه­ماه پس­ازآن به­طور­معنادار کاهش پیداکرد. میزان­اختصاصی­بودن حافظه­سرگذشتی افزایش­معنادار ­داشت. محتوای غیرمرتبط با ضربه و بارهیجانی مثبت در تعریف­ازخود در گروه­آزمایش به­طورمعنادار افزوده شد. میزان استقلال اهداف­بیان­شده تغییر چشمگیری نشان نداد.
نتیجه­گیری: موفقیت درمان مواجهه روایی در بهبود نشانه­های استرس پس از ضربه، مؤید این است که خاطره ضربه به خوبی در حافظه سرگذشتی یکپارچه شده است و با شکسته شدن شبکه ترس و دسترسی به جزئیات حافظه سرگذشتی، اختلالات مرتبط با این حافظه نیز بهبود یافته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Narrative Exposure Therapy in Posttraumatic Stress Disorder and Autobiographical Memory

نویسندگان [English]

  • mona shivarani 1
  • Parviz Azadfalah 2
  • A.R., Moradi, 3
  • H. Eskandari, 4
1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2 دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3 استاد، گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
4 دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده [English]

Introduction:Post-traumatic stress disorder (PTSD) is considerd an attenuator of anxiety disorder which affects many of psychological traumatic survivors and impaires autobiographical memory (AM). The aim of this research was to investigate effectiveness of Narrative Exposure Therapy (NET) on improving Autobiographical Memory (AM) and its components. This treatment contains many components of exposing plus elements of testimony therapy.
Method:A group of 24 women with betrayed experience andPTSD symptom were assigned into experimental and control groups randomly. Participants were clinically interviewed and then Impact of Event scale-revised (IES-R), Autobiographical Memory Test (AMT), Personal Goals Scale, Twenty Statements Test (TST), and Autobiographical Memory (AM) interview were administered. The experimental group received eight sessions of treatment,whereas no intervention received by the control group. Subjects in both groups repeated the above scales and tests immediately after treatment and three months later, and Autobiographical Memory (AM) interview. Data was analyzed by using repeated measures analysis of variance.
Results: The results of statistical analysis showed that PTSD significantly reduced in experimental group immediately after therapy and in three months follow-up. Autobiographical Memory (AM) specificity increased significantly. The unrelated content with trauma and positive impact on the definition of self in the experimental group was increased significantly. The degree of independence of the stated objectives did not change dramatically.
Conclusion: The success of Narrative Exposure Therapy (NET) in improving the symptoms of posttraumatic stress disorder confirms that memory of the impact has been well integrated into the Autobiographical Memory (AM). Disorder associated with this memory has also been improved with the breakdown of the fear network and access to the details of Autobiographical Memory (AM).

کلیدواژه‌ها [English]

  • post-traumatic stress disorder
  • Autobiographical Memory (AM)
  • Self-definition
  • Narrative Exposure Therapy (NET)
  • Betrayed Spouse
1- Brewin CR. The nature and significance of memory disturbance in post- traumatic stress disorder.Annu. Rev. Clin. Psychol. 2011; (7): 203-27.
2- American Psychiatric Association.Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5thed. American Psychiatric Publishing. 2013.
3- Moradi AR, Herlihey J, Yasseri G, Sahraray M, Turner S, Dalgleish T. Specificity of episodic and semantic aspect of autobiographical memory in relation to symptoms of post traumatic stress disorder (PTSD).Acta psychol. 2008; (127): 645-53.
4- Moore SA, Zoellner LA. Overgeneral autobiographical memory and traumatic events: an evaluative review. Psychol. Bull. 2007; (133): 419-37.
5- Williams JMG, Barnhofer T, Hermans D, Raes F, Watkins E, Dalgleish T. Autobiographical memory specificity and emotional disorder.Psychol. Bull. 2007; (133): 122-48.
6- Sumner JA. The mechanisms underlying overgeneral autobiographical memory: An evaluative review of evidence for the CaR-FA-X model, Clin.Psychol. Rev. 2012; (32): 34-48.
7- Williams JMG. Capture and rumination, functional avoidance, and executive control (CaRFAX): three processes that underlie overgeneral memory. Cogn. Emot.. 2006; (20): 548-68.
8- Sutherland K, Bryant RA.Autobiographical memory and the self-memory system in posttraumatic stress disorder.J. Anxiety Disord. 2008; (22): 555–60.
9- Moradi AR, Abdi a, Fathi-Ashtiani A, Dalgleish T, Jobson L. Overgeneral autobiographical memory recollection in Iranian combat veterans with posttraumatic stress disorder.Behav. Res. Ther. 2012; (50): 435-41.
10- Conway MA. Memory and the self.J. mem. lang. 2005; (53): 594-628.
11- Moradi AR, MoshirpanahiSh, Parhon H, Mirzaei J, Dalgleish T, Jobson L. A pilot randomized controlled trial investigating the efficacy of memory Specificity Training in improving symptoms of posttraumatic stress disorder. Behav. Res. Ther. 2014; (56): 68-74.
12- Neshat-Doost HT, Dalgleish T, Yule W, Kalantari M, Ahmadi J, Dyregrov A, et al. Enhancing autobiographical memory specificity through cognitive training: an intervention for depression translated from basic science. Clin. Psychol. Sci. 2013; (1): 84-92.
13- Wang Q, Conway MA. The stories we keep: autobiographical memory in American and Chinese middle-aged adults. J. Personal. 2004; (72): 911-38.
14- Sutherland K, Bryant RA. Self-defining memories in posttraumatic stress disorder.Br. J. Clin. Psychol. 2005; (44): 591-8.
15- Neuner F, Shauer M, Klaschik CH, Karunakara U, Elbert TH. A Comparison of Narrative Exposure Therapy, Supportive Counseling, and Psychoeducation for Treating Posttraumatic Stress Disorder in an African Refugee Settlement. J. Consult. Clin. Psychol. 2004; 72(4): 579-87.
16- Neuner F, Catani C, Ruf M, Schauer M, Elbert th. Narrative Exposure Therapy for the Treatment of Traumatized Children and Adolescents (KidNET): From Neurocognitive Theory to Field Intervention.  Child. Adolesc. Psychiatr. Clin. N.Am. 2008; 17(3): 461-664.
17- Elbert Th, Shauer M, Ruf M, Weirestall R, Neuner F,Rockstroh B, Junghofer M. The Tortured Brain Imaging Neural Representations of Traumatic Stress Experiences Using RSVP With Affective Pictorial Stimuli. J. Psychol. 2011; 219(3): 167–74.
18- Cappas NM, Andres-Hyman R, Davidson L. WHAT PSYCHOTHERAPISTS CAN BEGIN TO LEARN FROM NEUROSCIENCE: SEVEN PRINCIPLES OF A BRAIN-BASED PSYCHOTHERAPY. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 2005; 42(3): 374-83.
19- Renoult L, Tanguay A, Beaudry M, Tavakoli P, RabipourSh, Campbell K, et al. Personal semantics: Is it distinct from episodic and semantic memory? An electrophysiological study of memory for autobiographical factsand repeated events in honor of ShlomoBentin, Neuropsychol. 2016; (83): 242–56.
20- Robjant K, Fazel M. The emerging evidence for Narrative Exposure Therapy: A review. Clin. Psychol. Rev. 2010; (30): 1030-9.
21- Schauer M, Elbert Th. Dissociation Following Traumatic Stress, Etiology and Treatment.J. Psychol. 2010; 218(2): 109–27
22- Jacob N, Neuner F, Schaal S, Maedi A, Elbert T. Dissemination of psychotherapy for trauma-spectrum disorders in resource-poor post-conflict societies: A randomised controlled trial in Rwanda. PhD Thesis. 2010.
23- Fairbrother N, Newth S, Rachman S. Mental pollution: feelings ofdirtiness without physical contact. Behav. Res. Ther. 2005; (43): 121–30.
24- Glass SP, Wright TL. Reconstructing marriages after the trauma of infidelity. In: Halford WK, Markman HJ, editors. Clinical handbook of marriage and couples interventions. New York, NY: John Wiley & Sons. 2007. 471-507.
25- Brown EM. Patterns of infidelity and their treatment. New York, NY: Psychology Press. 2001.
26- Amini H, Sharifi V, Asadi S.Diagnostic validity of the Persian version of the Structured Clinical Interview for Axis I disorders in DSMIV (SCID-I). Payesh. 1386; 7 (1): 49-57. [Persian].
27- Weiss DS, Marmar CR.The Impact of Event Scale — Revised. In Assessing Psychological Trauma and PTSD(eds J. P. Wilson & T. M. Keane).New York: Guilford Press. 1997. 399 -411.
28-  Horowitz m, Wilner N, Alvarez W. Impact of event scale: A measure of subjective stress. Psychosom. med. 1979; (41): 209-18.
29- Panaghi L, Hakim-shooshtari M, Atari-Mogadam J. Persian version validation in impact of event Scale-Revised, Tehran Univ. Med. J. 2006; 64(3): 52-60. [Persian].
30- Williams JMG, Broadbent K. Autobiographical memory in suicide attempters.J. Abnorm.Psychol. 1986; (95): 144-9.
31- Jobson L, O'Kearney R. Cultural Differences in Retrieval of Self-Defining Memories.J.Cross-Cultural Psychol. 2008; (39): 75-85.
32- Kuhn MH, McPartland TS. An empirical investigation of self-attitudes. Am. Sociol. Rev. 1954; (19): 68-76.
33- Schaal S, Elbert Th, Neuner F. Narrative Exposure Therapy versus Interpersonal Psychotherapy. Psychol. Ther. Psychosom. 2009; (78): 298–306.
34- Schauer M, Neuner F, Elbert Th. Narrative exposure therapy.Hogrefe& Huber Publishers. 2005.
35- Debeer E, Raes F, Claes S, Vrieze E, Williams JMJ, Hermans D. Relationship between cognitive avoidant coping and changes in overgeneral autobiographical memory retrieval following an acute stressor, J. Behavior Ther. Exp. Psychiatr. 2012; (43): 37-42
36- Sutherland K, Bryant RA. Self-defining memories in posttraumatic stress disorder. Br. J. Clin. Psychol. 2005; (44): 591-8.
37- Berna F, Bennouna-Greene M, Potheegadoo J, Verry P, Conway MA, Danion JM. Self-defining memories related to illness and their integration into the self in patients with schizophrenia,Psychiatr. Res. 2011; (189): 49–54.
38- Maccallum F, Bryant RA. Self-defining memories in complicated grief, Behav. Res. Ther. 2008; (46): 1311–5.
39- Illman NA,Rathbone CJ, Kemp S, Moulin CJA.  Autobiographical memory and the self in a case of transient epileptic amnesia, Epilepsy Behav. 2011; (21): 36–41
40- Kleim B, Graham B, Fihosy S, Stott R, Ehlers E. Reduced specificity in episodic future thinking in posttraumatic stress disorder.Clin. Psychol. Sci. 2014; (2): 165-73.