اعتباریابی و پایایی سنجی فهرست اجبارها، وسواس ها و تکانه های آسیب پذیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: فهرست اجبارها، وسواس­ها و تکانه­های آسیب­پذیری، یک پرسشنامه خودگزارشی 47 ماده­ای است که برای سنجش اختلال وسواسی- اجباری تهیه شده­ است. این پرسشنامه از پنج خرده ­مقیاس مناسک اجباری، وارسی وسواسی، تمیزی وسواسی، تکانه­های آسیب­پذیری و احتکار تشکیل شده است. هدف از مطالعه حاضر، استخراج ویژگی های روانسنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی فهرست اجبارها، وسواس­ها و تکانه­های آسیب­پذیری بود.
روش: فهرست اجبارها توسط 277 (136 مرد، 141 زن) نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند، تکمیل شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش همسانی درونی محاسبه شد. برای به دست آوردن اعتبار همگرا نیز از پرسشنامه­های وسواس فکری- عملی مادزلی و پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس- اجباری استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج حاصل از محاسبه پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، بالاتر از 70/0 بودند. تحلیل عاملی اکتشافی نیز نشان داد که راه­ حل چهار عاملی از برازش مناسب­تری برخوردار است که عامل­های آن عبارتند از: وارسی وسواسی، تمیزی وسواسی، تکانه­های آسیب­پذیری و احتکار. در این پژوهش ماده­های عامل مناسک اجباری بر روی عامل تمیزی بار گرفتند. همچنین تحلیل عاملی تأییدی نیز برازش خوب مدل چهارعاملی را نشان داد.
 نتیجه­ گیری: براساس نتایج این پژوهش، می­توان نتیجه گرفت که فهرست اجبارها، وسواس­ها و تکانه­های آسیب پذیری از پایایی و اعتبار مناسب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation and reliability measurement of the Schedule of Compulsions, Obsessions, and Pathological Impulses (SCOPI)

نویسندگان [English]

  • arezoo lashkary Bavil Olyaei 1
  • A Bakhshipour-Roodsari 2
1
2
چکیده [English]

Introduction:Schedule of Compulsions, Obsessions, and Pathological Impulses(SCOPI) is a 47- self report questionnaire that is provided for measuring of obsessive- compulsive disorder. This questionnair includes 5 subscales: compulsive ritual, obsessive checking, obsessive cleanliness, pathological impulses and hoarding. The aim of this study was extracting psychometrics features and factor structure of the Schedule of Compulsions, Obsessions, and Pathological Impulses(SCOPI).
Method:The questionnaire is completed by a sample of 277(136 male, 141 female) Tabriz university students that were selected using cluster sampling. The questionnaire´s reliability evaluated by the method of internal consistency. For getting convergent validity MoudsleyObsessive- Compulsive Inventory and Obsessive- Compulsive Inventory- Revised were used.
Results: Reliability coefficient evaluated by internal consistency were higher than 0.70. Exploratory factor analysis indicated that4 solution factor had better fitness and the factors includedobsessive checking, obsessive cleanliness, pathological impulses and hoarding. The compulsive ritual items loaded on obsessive cleanliness factor. In addition confirmatory factor analysis showed the fitness of the 4 factored model.
Conclusion: Based on the results of the present research, it is concluded that the Schedule of Compulsions, Obsessions, and Pathological Impulses (SCOPI) has enough validity and reliability. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schedule of Compulsions
  • Obsessions
  • and Pathological Impulses
  • Reliability
  • Validity
1- Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub. 2013.
2- Ruscio A, Stein D, Chiu W, Kessler R. The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in the National Comorbidity Survey Replication. Molecular psychiatry. 2010; 15(1): 53-63.
3- Fullana MA, Mataix-Cols D, Caspi A, Harrington H, Grisham JR, Moffitt TE, et al. Obsessions and compulsions in the community: prevalence, interference, help-seeking, developmental stability, and co-occurring psychiatric conditions. American Journal of Psychiatry. 2009; 166(3): 329-36.
4- Abramowitz JS, Franklin ME, Schwartz SA, Furr JM. Symptom presentation and outcome of cognitive-behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Journal of consulting and clinical psychology. 2003; 71(6): 1049-56.
5- Cooper J. The Leyton obsessional inventory. Psychological medicine. 1970; 1(1): 48-64.
6- Sanavio E. Obsessions and compulsions: the Padua Inventory. Behaviour research and therapy. 1988; 26(2): 169-77.
7- Hodgson RJ, Rachman S. Obsessional-compulsive complaints. Behaviour research and therapy. 1977; 15(5): 389-95.
8- Foa EB, Huppert JD, Leiberg S, Langner R, Kichic R, Hajcak G, et al. The Obsessive-Compulsive Inventory: development and validation of a short version. Psychological assessment. 2002; 14(4): 485-96.
9- Abramowitz JS, Deacon BJ, Olatunji BO, Wheaton MG, Berman NC, Losardo D, et al. Assessment of obsessive-compulsive symptom dimensions: Development and evaluation of the Dimensional Obsessive-Compulsive Scale. Psychological assessment. 2010; 22(1): 180-98.
10- Freeston MH, Ladouceur R, Rhéaume J, Letarte H, Gagnon F, Thibodeau N. Self-report of obsessions and worry. Behaviour Research and Therapy. 1994; 32(1): 29-36.
11- Gönner S, Ecker W, Leonhart R. The Padua Inventory: do revisions need revision? Assessment. 2010; 17(1): 89-106.
12- Taylor S. Assessment of obsessions and compulsions: Reliability, validity, and sensitivity to treatment effects. Clinical Psychology Review. 1995; 15(4): 261-96.
13- Steketee GS, Grayson JB, Foa EB. Obsessive-compulsive disorder: Differences between washers and checkers. Behaviour Research and Therapy. 1985; 23(2): 197-201.
14- Akrami N, Kalantari M, Oreyzi H, Abedi M, Maroofi M. Comparison of the effectiveness of behavioural-cognitive & behavioural-metacognitive approaches in patients with obsessive-compulsive disorder (OCD). Journal of Clinical Psychology. 2010; 2(2): 59-71.
15- Watson D, Wu KD, Cutshall C. Symptom subtypes of obsessive-compulsive disorder and their relation to dissociation. Journal of Anxiety Disorders. 2004; 18(4): 435-58.
16- Mohammadkhani S, Farjad M. The relationship of the metacognitive beliefs and thought control strategies with obsessive–compulsive symptoms in nonclinical population. Journal of Clinical Psychology. 2009; 1(3): 35-51.
17- Watson D, Wu KD. Development and validation of the Schedule of Compulsions, Obsessions, and Pathological Impulses (SCOPI). Assessment. 2005; 12(1): 50-65.
18- Salkovskis PM, Harrison J. Abnormal and normal obsessions—a replication. Behaviour Research and Therapy. 1984; 22(5): 549-52.
19- Wu KD, Watson D. Further investigation of the Obsessive-Compulsive Inventory: psychometric analysis in two non-clinical samples. Journal of Anxiety Disorders. 2003; 17(3): 305-19.
20- Stoylen IJ, Larsen S, Kvale G. The Maudsley Obsessional‐Compulsive Inventory and OCD in a Norwegian nonclinical sample. Scandinavian journal of psychology. 2000; 41(4): 283-6.
21- Mohamadi M, Zamani R, Fata L. Validation of the Persian version of the obsessive-compulsive inventory-revised in a student sample. Psychological Research. 2008; 11(1& 2): 66-78. [Persian].
22- Bentler PM. Comparative fit indexes in structural models. Psychological bulletin. 1990; 107(2): 238.
23- Shams G, Kaviani H, Esmaili Y, Ebrahimkhani N, Aminmanesh A. A study of Validity and Reliability of the Persian Version of the Padua Inventory-Washington State University Revision (PI-WSUR) in a Sample of Healthy Iranian Students. Advances in Cognitive Science. 2010; 12(1): 1-16. [Persian].
24- Mataix-Cols D, Pertusa A, Leckman JF. Issues for DSM-V: how should obsessive-compulsive and related disorders be classified? : American Psychiatric Association. 2007; 1313-4.
25- Rachman S, Elliott CM, Shafran R, Radomsky AS. Separating hoarding from OCD. Behaviour Research and Therapy. 2009; 47(6): 520-2.
26- Saxena S. Recent advances in compulsive hoarding. Current Psychiatry Reports. 2008; 10(4): 297-303.