مقایسه اثربخشی تحلیل رفتار کاربردی و آموزش پاسخ محور بر جهت گیری زندگی، پذیرش مثبت بی قید و شرط و اضطراب اجتماعی مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی تحلیل رفتار کاربردی و آموزش پاسخ محور بر جهت­گیری زندگی، پذیرش مثبت بی قید و شرط خود و اضطراب اجتماعی مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم انجام گرفت.
روش: طرح پزوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم شهرستان ساری که در شش ماهه دوم سال 1395 به مراکز آموزش کودکان استثنایی مراجعه کردند، بود. حجم نمونه شامل 24 نفر بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه جایگزین شدند. گروه­های آزمایش درمان­های ABA و PRT را دریافت کردند اما گروه گواه درمانی دریافت نکرد. ابزارهای این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه پذیرش بی­قید و شرط خود(USAQ) ، پرسشنامه جهت­گیری زندگی(LOT) و مقیاس اضطراب اجتماعی (SPI) که در دو مرحله اجرا شد. داده­ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد.
یافته­ها: نتایج حاصل از مدل عمومی خطی: تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون در مرحله ی پس آزمون در متغیرهای جهت‌گیری زندگی،  پذیرش مثبت بی قید و شرط خود و اضطراب اجتماعی  بین گروه های آزمایشی (آموزش پاسخ محور و تحلیل رفتار کاربردی) تفاوت معنادارای وجود نداشت و تنها یک روند بهبود مشاهده شد.
نتیجه­گیری: مداخلات آموزش پاسخ محور و تحلیل رفتار کاربردی تأثیر مهمی بر جهت‌گیری زندگی، پذیرش مثبت بی­قید و شرط خود و اضطراب اجتماعی مادران کودکان اوتیستیک نداشت اما یک روند بهبودی نسبت به گروه کنترل در اضطراب اجتماعی ماداران مشاهده شد. لذا تحقیق بیشتر در خصوص امکان اجرای مؤثرتر این مداخلات به محققان توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparison of the effectiveness of Applied Behavior Analysis and Pivotal Response Training on life orientation, unconditional acceptance and social anxiety in mothers of autistic children

نویسندگان [English]

  • H Babaei-Kafaki, 1
  • *R Hassanzadeh, 2
  • M.k. Fakhri, 3
1 psychology, Faculty of Humanities, islamic azad universty sari branch, sari, mazandaran, iran
2
3 psychology, Faculty of Humanities, islamic azad university sari branch, sari, mazandaran, iran
چکیده [English]

Introduction: the purpose of this study was to compare the effectiveness of ABA and PRT on life orientation, unconditional acceptance and social anxiety in mothers of autistic children.
Method: This research applied a quasi-experimental  designs with pretest-posttest frame. By a convenience sampling method among  a statistical population including all mothers with a autistic child who attended to the exceptional children education centers in Sari town a sample consisted of 24 subjects were selected and divided into three groups (1 control and 2 experimental). The first group were treated with ABA and the second group received  PRT while no intervention made on control group.  Unconditional acceptance questionnaire (USAQ), life orientation test (LOT) and social phobia inventory (SPI) were used in pre and post test occations.
Results: the results of a GLM: MANOVA showed that there was no difference between experimental groups and control by controlling the effect of pre-test in study variables (Orientation of Life, Unconditional Acceptance, Social Anxiety). However, a clincaly positive trend was evident relative to the control group for social anxiety score.
Conclusion: ABA and PRT could not affect considerably the orientation of life, unconditional acceptance and social anxiety of mothers with autistic children. However a significant clinical trend was evident rather than the control group in the social anxiety of mothers after ABA intervention. Further research in this field is recommended to future researchers for likelihood of more effective administration of these interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applied Behavior Analysis
  • Pivotal Response Training
  • Orientation of Life
  • Unconditional Acceptance
  • Social Anxiety
  • Autism
1- Posar A, Resca F, Visconti P. Autism according to diagnostic and statistical manual of mental disorders 5th edition: The need for further improvements. Journal of pediatric neurosciences. 2015; 10(2): 146.
2- Mandell D, Lecavalier L. Should we believe the Centers for Disease Control and Prevention’s autism spectrum disorder prevalence estimates? : Sage Publications Sage UK: London, England. 2014.
3- Samadi SA, McConkey R. Screening for autism in Iranian preschoolers: Contrasting M-CHAT and a scale developed in Iran. Journal of autism and developmental disorders. 2015; 45(9): 2908-16.
4- Aghababaei s, Akrami N. compare the elements of Draw-a-Person (DAP) test in children aged 6-12 years with autism disorder and normal children. Clinical Psychology. 2013; 44: 9-12.
5- Liao S-T, Hwang Y-S, Chen Y-J, Lee P, Chen S-J, Lin L-Y. Home-based DIR/Floortime™ intervention program for preschool children with autism spectrum disorders: Preliminary findings. Physical & occupational therapy in pediatrics. 2014; 34(4): 356-67.
6- Shattock P, Kennedy A, Rowell F, Berney T. Role of neuropeptides in autism and their relationships with classical neurotransmitters. Brain Dysfunction. 1990.
7- Jadidi M, Safary S, Jadidi M, Jamali S. Comparing Social Support and Social Anxiety between Mothers of Children with Special Needs and Mothers of Normal Children. Clinical psychology. 2015; 16(2): 43-52.
8- Aali SH, Amin Yazdi S, Abdokhodai MS, Ghanai Chaman Abad A, Moharri F. The design of family-centered combination therapy based on the integrated human development model and comparing its effectiveness with the fluorite play therapy on the behavioral symptoms of children with autism spectrum disorder and parent's stress in their mothers. Journal of Psychological Achievement. 2015; 4(22): 25-46.
9- Gau SS-F, Chou M-C, Chiang H-L, Lee J-C, Wong C-C, Chou W-J, et al. Parental adjustment, marital relationship, and family function in families of children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders. 2012; 6(1): 263-70.
10- Hartley SL, Barker ET, Seltzer MM, Floyd F, Greenberg J, Orsmond G, et al. The relative risk and timing of divorce in families of children with an autism spectrum disorder. Journal of Family Psychology. 2010; 24(4): 449.
11- Higgins DJ, Bailey SR, Pearce JC. Factors associated with functioning style and coping strategies of families with a child with an autism spectrum disorder. Autism. 2005; 9(2): 125-37.
12- Greenspan SI, Wieder S. Infant and early childhood mental health: A comprehensive developmental approach to assessment and intervention. Washington. D.C.: American Psychiatric Association. 2007.
13- Cridland EK, Jones SC, Magee CA, Caputi P. Family-focused autism spectrum disorder research: A review of the utility of family systems approaches. Autism. 2014; 18(3): 213-22.
14- Benson PR. Coping, distress, and well-being in mothers of children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders. 2010; 4(2): 217-28.
15- Keen D, Couzens D, Muspratt S, Rodger S. The effects of a parent-focused intervention for children with a recent diagnosis of autism spectrum disorder on parenting stress and competence. Research in Autism Spectrum Disorders. 2010; 4(2): 229-41.
16- Rezaei S, Alizadeh Y. The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Stress, Depression Anxiety in Mothers of Children with Autism Disorder. National Conference on Knowledge and Technology of Educational Sciences, Social Studies and Psychology of Iran. 2016.
17- Kuusikko-Gauffin S, Pollock-Wurman R, Mattila M-L, Jussila K, Ebeling H, Pauls D, et al. Social anxiety in parents of high-functioning children with autism and Asperger syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2013; 43(3): 521-9.
18- Bahadori Khosroshahi J, Hashemi Nosrat Abad T. The relationship between social anxiety, optimism and self-efficacy with psychological well-being in students. J Urmia Univ Med Sci. 2012; 23 (2): 115-22.
19- Tashke M, Bazani M. Prediction of social anxiety by emotional schemas and unconditional admission in male and female students of Kharazmi University. Janko Journal of Medical Sciences. 2016; 2 (3): 83-72.
20- Berries M, Hakim Javadi M, Taher M, Gholamali Lavasani M, Hussein Khanevade AA. Comparison of concern, hope and meaning of life in mothers of children with autism, deafness and learning disability. Family Quarterly Journal. 2011; 21(6): 87-97.
21- Green VA, Pituch KA, Itchon J, Choi A, O’Reilly M, Sigafoos J. Internet survey of treatments used by parents of children with autism. Research in developmental disabilities. 2006; 27(1): 70-84.
22- Ahmadi SJ, Safari T, Hamtaian M, Khalili Z. The Effectiveness of Applied Behavior Analysis on Autism. Journal of Behavioral Sciences. 2012; 4(10): 292-300.
23- Lovaas OI. Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children. Journal of consulting and clinical psychology. 1987; 55(1): 3.
24- Lovaas OI. The ME book: Teaching developmentally disabled children. Austin, TX: Pro-Ed Inc. 1981.
25- Leach D, LaRocque M. Increasing social reciprocity in young children with autism. Intervention in School and Clinic. 2011; 46(3): 150-6.
26- Golbi P, Alipour A, Zandi B. ABA. Research in the field of exceptional children. 2016; 5(1): 1-24.
27- Koegel LK, Koegel RL, Shoshan Y, McNerney E. Pivotal response intervention II: Preliminary long-term outcome data. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps. 1999; 24(3): 186-98.
28- Mohammadzaheri F, Koegel LK, Rezaee M, Rafiee SM. A randomized clinical trial comparison between pivotal response treatment (PRT) and structured applied behavior analysis (ABA) intervention for children with autism. Journal of autism and developmental disorders. 2014; 44(11): 2769-77.
29- Ali Akbar Dehkordi M, AliPour A, Chima N, Mohtashemi T. The Effect of Parent-Based Response-Based Treatment on Improving Children with Autism Disorder. Iranian Children's Quarterly Excerpt. 2011; 1: 1-12.
30- Pour Mohammadreza Tajrishi M, Rajabi B, Haggho H. Responsive education in children with autism spectrum disorder. Exceptional Education. 2012; 8(13): 61-5.
31- Zarafshan H, Kazemi F, Saadat M, Goodarzi A. General health and quality of life of mothers with autistic children. Iranian Exceptional Children's Quarterly Journal. 2012; 40: 319-20.
32- Scheier MF, Carver CS, Bridges MW. Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): a reevaluation of the Life Orientation Test. Journal of personality and social psychology. 1994; 67(6): 1063.
33- Vautier S, Raufaste E, Cariou M. Dimensionality of the Revised Life Orientation Test and the status of filler items. International Journal of Psychology. 2003; 38(6): 390-400.
34- Wimberly SR, Carver CS, Antoni MH. Effects of optimism, interpersonal relationships, and distress on psychosexual well-being among women with early stage breast cancer. Psychology and health. 2008; 23(1): 57-72.
35- Mahmoudian H, Safari H, Hashemzadeh Vaez H, Mir Mohammad Tabar SA, Rezvani Farr S. Study of relationship between life orientation and goals of progress with satisfaction of students' life. Quarterly Journal of Educational Psychology. 2016; 11(35): 123-35.
36- Sharifi K, Saeedi H. The prediction of psychological well-being based on the orientation of life and Optimism. Psychology of growth. 2016; 4(1): 41-58.
37- Chamberlain JM, Haaga DA. Unconditional self-acceptance and psychological health. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy. 2001; 19(3): 163-76.
38- Haj Ali Akbari N. The comparison of unconditional admission, loneliness, and control source in both dependent and non-dependent women. The First Comprehensive Conference on Psychology. 2017.
39- Liebowitz MR, Gorman JM, Fyer AJ, Klein DF. Social phobia: Review of a neglected anxiety disorder. Archives of general psychiatry. 1985; 42(7): 729-36.
40- Khanzadeh A, Baghban Vahidi M, Nedaei N. The Effect of Teaching Effective Communication Skills on Autism Children's Mothers on Emotional Stress, Consistency and Family Cohesion. Exclusive Children's Magazine. 2017; 16(4): 39-50.
41- Tonge B, Brereton A, Kiomall M, Mackinnon A, King N, Rinehart N. Effects on parental mental health of an education and skills training program for parents of young children with autism: A randomized controlled trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2006; 45(5): 561-9.
42- Vakilizad N, Abedi A. Awareness of children with autism spectrum disorder. Exceptional Education. 2017; 16(2): 38-42.
43- Howlin P, Goode S, Hutton J, Rutter M. Savant skills in autism: psychometric approaches and parental reports. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2009; 364(1522): 1359-67.
44- Khorramabadi R, Pouratamad H, Tahmasbiyan N. Comparison of Parenting Stress in Mothers of Children with Autism Disorder with Normal Children's Mothers. Journal of Family Research. 2010; 21: 5-19.
45- Matson JL, Williams LW. The curious selection process of treatments for autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders. 2015; 9: 21-5.
46- Mohseni A, Abedi A, Behnam Nejad NJ. Meta-analysis on the Effectiveness of Applied Behavior Analysis (ABA) on the Problems of Children with Autism Spectrum Disorder in Iran. journal of Psychiatry and Clinical Psychology of Iran. 2016; 1(21): 17-25.
47- Mohtashami T. The effect of parental-based response-based therapy (PRT) on the recovery of children with autism in Tehran's Rehabilitation and Training Center. Payame Noor University of Tehran Payam Noor Center of Tehran. 2015.
48- Riahi F, Vatankhah M, Karimnejad F, Rahimi H. The Effect of Quality-Based Therapy on Subjective Well-Being and Hope in Parents of Children with Autism. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2015; 1(13): 53-65.
49- Nikkhah H. Coping Strategies and Stress in Mothers of Children with Autism Disorder and Comparison with Mothers of Normal Children. Family Quarterly Journal. 2011; 21: 29-35.
50- Rabiei M. Preliminary study on the effectiveness of group training of autistic parents on their knowledge and their stress, anxiety and depression. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2013; 7: 391-485.