مقایسه‌ی پاسخ‌های هیجانی در افراد با مشکلات تنظیم هیجانی بالا و پایین در آزمون رورشاخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی مشخصه‌های هیجانی آزمون رورشاخ درنمونه­ی غیر بالینی که  مشکلات تنظیم هیجانی بالا و پایین داشتند صورت گرفت.
روش: 200 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس مشکلات تنظیم هیجان 30 نفر براساس نمره­ی بالا(15 نفر) و نمره ی پایین(15نفر) درمقیاس دشواری تنظیم هیجانبرای دو گروه انتخاب شدند.
یافته ­ها:به منظور مقایسه­ی دو گروه به لحاظ پاسخ­های هیجانی، از تحلیل واریانس چند متغییره استفاده شد.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که افراد دارای مشکلات تنظیم هیجانی بالا در مشخصه‌های رنگ خالص، نسبت عاطفی، فرافکنی رنگ، نسبت شکل به رنگ، نمره ویژه افسردگی، نمره ویژه سبک مقابله‌ای آزمون رورشاخ به طور معناداری نمره بالاتری را نسبت به گروه با مشکلات هیجانی پایین کسب کردند.
نتیجه‌گیری: آزمون رورشاخ در تمایز افراد طیف مشکلات تنظیم هیجانی می‌تواند به ‌عنوان یک ابزار مرجع در تعیین شاخصه‌های تغییرات خلقی و حالات هیجانی افراد مورد استفاده قرارگیرد. تعمیم این نتایج باید با احتیاط صورت گیرد و نیازمند پژوهش‌های بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Emotional Responses to Rorschach Test Among Individual with High and Low Emotion Regulation Difficulties

نویسندگان [English]

  • N Sanaeenasab, 1
  • V Sabri, 2
  • SH Mohammadkhani, 3
چکیده [English]

Introduction:The aim of this study was to compare the emotional characteristics of Rorschach test among studentswith high and lowemotion regulation problems.
Method:Applying available sampling method a total sample of 200 students ofKharazmi University were selected and a sample of 30 participantswere chosen among them for two groups of the study basedon their high (n: 15) and low (n: 15) scores inDifficulties in Emotion Regulation Scale.
Results:A MANOV analysis performed for comparison emotional responses of two groups. Results were shownsignificantlyhigher scoresfor: pure C, affective ratio (Afr), color projection (CP), ratio figure then color (Fc: Cf + c), depression index (DEPI) and coping deficit index (CDI) forgroupof high emotion regulation difficulties rather thangroup of low emotion regulation difficulties.
Conclusion:The Rorschach test could be a useful reference tool to distinguish features of mood changes and emotional states of individual with range of emotion regulation problems. Generalization ofthis results should cautiouslybemade and needs further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rorschach test
  • emotion regulation
  • emotional response
 
36. Mazlom M, Yaqubi H. The role of emotional regulation and thought control in the prediction of posttraumatic stress disorder. Clinical Psychology, 2015; 8(4): 1-10.