آماده سازی نسخۀ کوتاه مقیاس بین المللی کارآمدی افتادن برای سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم ورزشی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: ترس از افتادن می‎تواند منجر به ناراحتی و کاهش کیفیت زندگی افراد سالمند شود. هدف از پژوهش حاضر آماده سازی نسخۀ کوتاه مقیاس بین المللی کارآمدی افتادن در سالمندان بود که به منظور سنجش ترس از افتادن طراحی شده است.
روش: جهت بررسی اعتبار سازه‎ای، مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن، 200 نفر از سالمندان (108 مرد و 92 زن) با سطوح مختلف فعالیت به شکل نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و نسخۀ کوتاه مقیاس بین المللی کارآمدی افتادن را تکمیل کردند. ابتدا، اعتبار صوری و صحت ترجمۀ ابزار تأیید شد. در ادامه برای تعیین اعتبار سازه‌ای مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی اعتبار همگرا از همبستگی پیرسون استفاده شد. برای تعیین همسانی ‏درونی مقیاس نیز از ضریب آلفای‏کرونباخ و برای تعیین پایایی زمانی سؤالات از ضریب همبستگی درون طبقه‏ای در روش بازآزمایی استفاده شد.
یافته‌ها: مقدار پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 95/0 و ضریب همبستگی درون طبقه‏ای 87/0 بدست آمد. به‌منظور بررسی اعتبار سازه‎ای و واگرایی به ترتیب از تحلیل عاملی تأییدی و نسخۀ اصلی مقیاس بین‎المللی کارآمدی افتادن استفاده شد که نتایج مطالعه نشان‌دهنده برازندگی مطلوب شاخص‎های (02/0RMSEA= ،1= CFI ،1TLI=) بود.
نتیجه‌گیری: نسخۀ کوتاه مقیاس بین المللی کارآمدی افتادن می‌تواند به‌عنوان ابزاری معتبر و پایا جهت مطالعه و ارزیابی کارآمدی افتادن سالمندان ایرانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preparing a Short Version of the International Falls Efficacy Scale to Iranian Olders

نویسندگان [English]

  • V.O Kashani, 1
  • B Golmohammadi, 2
  • S. Attarzadeh-Fadaki, 3
1
2
3
چکیده [English]

Introduction: Fear of falling can lead to discomfort and decreased quality of life in elderly people. The purpose of this study was to prepare a short version of the International Falls Efficacy Scale for older adults, originally designed to measure fear of falling.
Method: In this regard and to confirm the construct validity of short version of the international fall efficacy scale, 200 (108 male and 92 female) older adults with different levels activity were selected by available sampling and then completed the questionnaire. Methods of the research include: translation-back method and face validity to confirm accuracy of the scale translation. Confirmatory factor analysis and Pierson’s correlation was used for approving the structural and convergent validity of the scale. Cronbach’s Alpha coefficient was used for internal consistency, and intra-class correlation coefficient under test-retest method was used to study temporal reliability of items and percentile points were used for normalization.
Results: The reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's Alpha of 0.95 and the coefficient of inter-class correlation of 0.87. In order to investigate structural validity and convergent, confirmatory factor analysis and the main version of the international scale of respectively were used. The results of the study indicated that the indices were optimal (RMSEA=0.02, CFI=1, TLI =1).
Conclusion: The brief Persian version of the scale (FES-I) can be referred as a useful tool to evaluate the fear of falling of Iranian older adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Falls efficacy
  • Elderly
  • Construct validity
  • internal consistency
  • temporal reliability
1- Tinetti ME, Richman D, Powell L. Falls efficacy as a measure of fear of falling. Journal of gerontology. 1990; 45(6) : 239-43.
2- Zimmerman BJ. Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary educational psychology. 2000; 25(1): 82-91.
3- Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review. 1977; 84(2): 191.
4- Powell LE, Myers AM. The activities-specific balance confidence (ABC) scale. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and MedicalSciences. 1995; 50(1): 28-34.
5- Arfken CL, Lach HW, Birge SJ, Miller JP. The prevalence and correlates of fear of falling in elderly persons living in the community. American journal of public health. 1994; 84(4): 565-70.
6- Jørstad EC, Hauer K, Becker C, Lamb SE. Measuring the psychological outcomes of falling: a systematic review. Journal of the American geriatrics society. 2005; 53(3): 501-10.
7- Friedman SM, Munoz B, West SK, Rubin GS, Fried LP. Falls and fear of falling: which comes first? A longitudinal prediction model suggests strategies for primary and secondary prevention. Journal of the American Geriatrics Society. 2002; 50(8): 1329-35.
8- Ruggiero C, Mariani T, Gugliotta R, Gasperini B, Patacchini F, Nguyen HN, et al. Validation of the Italian version of the falls efficacy scale international (FES-I) and the short FES-I in community-dwelling older persons. Archives of gerontology and geriatrics. 2009; 49: 211-9.
9- Yardley L, Beyer N, Hauer K, Kempen G, Piot-Ziegler C, Todd C. Development and initialvalidation of the Falls Efficacy Scale-International (FES-I). Age and ageing. 2005; 34(6): 614-9.
10- Kempen GI, Yardley L, Van Haastregt JC, Zijlstra GR, Beyer N, Hauer K, et al. The Short FES-I: a shortened version of the falls efficacy scale-international to assess fear of falling. Age and ageing. 2007; 37(1): 45-50.
11- Dias N, Kempen GI, Todd C, Beyer N, Freiberger E, Piot-Ziegler C, et al. Die Deutsche Version der Falls Efficacy Scale-International Version (FES-I). Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie. 2006; 39(4): 297-300.
12- Khajavi D. Validation and Reliability of Persian Version of Fall Efficacy Scale-International (FES-I) in Community-Dwelling Older Adults. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2013; 8(2): 39-47.
13- Ulus Y, Durmus D, AkyolY, Terzi Y, Bilgici A, Kuru O. Reliability and validity of the Turkish version of the Falls Efficacy Scale International (FES-I) in community-dwelling older persons. Archives of gerontology and geriatrics. 2012; 54(3): 429-33.
14- Billis E, Strimpakos N, Kapreli E, Sakellari V, Skelton DA, Dontas I, et al. Cross-cultural validation of the Falls Efficacy Scale International (FES-I) in Greek community-dwelling older adults. Disability and rehabilitation. 2011; 33(19-20): 1776-84.
15- Delbaere K, Close JC, Brodaty H, Sachdev P, Lord SR. Determinants of disparities between perceived and physiological risk of falling among elderly people: cohort study. Bmj. 2010; 341: c4165.
16- Hauer K, Yardley L, Beyer N, Kempen G, Dias N, Campbell M, et al. Validation of the Falls Efficacy Scale and Falls Efficacy Scale International in geriatric patients with and without cognitive impairment: results of self-report and interview-based questionnaires. Gerontology. 2010; 56(2): 190-9.
17- Kashani V, Gol Mohammadi B, Attarzadeh Fadaki S. Psychometric Properties of Persian Shortened Version of the Falls Efficacy Scale-International in People with Multiple Sclerosis. Motor Behavior. 2016; 8(25): 83-102.
18- Kashani VO SM, Bahrami L. Determination validity & reliability of the Persian version of the 9 Item Berg Balance Scale in elderly people. Koomesh Journal. 2017; 20(4): 565-76.
19- Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling: Guilford publications; 2015.
20- Kashani VOF, Ahmad. Kazemnejad, Anoshirvan. Sheikh, Mahmuod The Persian version of sport mental toughness questionnaire (SMTQ). The Motor Behavior. 2014; 7(20): 49-72.
21- Kashani Vo, Honarmand P. Psychometric properties of Persian version the self-efficacy for exercise scale for older adults. koomesh Journal. 2017;19(3):565-76. eng %@ 16087046 %[ 2017.
22- LAEGDHEIM HELBOSTAD J, TARALDSEN K, GRANBO R, YARDLEY L, TODD CJ, SLETVOLD O. Validation of the Falls Efficacy Scale-International in fall-prone older persons. Age and ageing. 2010; 39(2): 256-9.
23- Delbaere K, Close JC, Heim J, Sachdev PS, Brodaty H, Slavin MJ, et al. A multifactorial approach to understanding fall risk in older people. Journal of the American Geriatrics Society. 2010; 58(9): 1679-85.