بررسی مقایسه ای مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان بر مبنای شاخص های علم سنجی طی سال های 1388 تا 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان،سمنان، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی وضعیت مجله روانشناسی بالینی در  طی سال­های مختلف از زمان انتشار تا زمان جاری بر اساس شاخص های مختلف علم­سنجی در قیاس با مجلات مشابه  است.
روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش علم­سنجی و با کمک شاخص­های علم­سنجی موجود شامل ضریب تأثیر، شاخص فوریت، شاخص  Qو مانند آن در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، داده­های مربوط به مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: شاخص ضریب تأثیر مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان از متوسط ضریب تأثیر حوزه علوم انسانی در سال­های مورد بررسی بالاتر بوده است. در برخی سال­ها نیز ضریب تأثیر مجله از متوسط ضریب تأثیر رشته روانشناسی در سطح کشور نیز بالاتر بوده است. در مورد شاخص Q نیز، مجله روانشناسی بالینی در چارک دوم مجلات رشته قرار دارد. همچنین سابقه چارک اول نیز در سال­های مورد بررسی (1393) وجود داشته است. همچنین در شاخص فوریت که به سرعت رشد استناد مقالات دربازه یک سال اشاره دارد نیز مجله روانشناسی بالینی در سال 1395 با کسب شاخص فوریت 139/0 بالاترین میزان را در سال­های مورد بررسی به خود اختصاص داده است. نتایج همچنین نشان داد فصلنامه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان نه تنها در بین مجلات دانشگاه سمنان از جایگاه مناسبی برخوردار است بلکه در بین مجلات روانشناسی بالینی کشور نیز این مجله در شاخص ضریب تأثیر از عملکرد بهتری برخوردار بوده و از نظر این شاخص در سال­های مختلف روند روبه رشدی را طی کرده است.
نتیجه‌گیری: بهبود شاخص های علم سنجی مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان در سال­های 1390 تا 1395 نشان از رشد این مجله داشته و بالاترین امتیاز مجله (80 امتیاز) در بین نشریات دانشگاه سمنان و نیز کسب رتبهA  در بین مجلات علمی طبق سامانه رتبه­بندی نشریات علمی کشور می­تواند نقطه قوت این مجله محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Semnan University Journal of Clinical Psychology based on Scientometrics Indexes from 2009 to 2018

نویسندگان [English]

  • H Moradimoghadam, 1
  • R. Khademi, 2
1 Information science and knowledge studies department of semnan university, semnan, Iran
2 Information science and knowledge studies department. semnan university
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the status of different scientometrics indexes for evaluating and monitoring the Journal of Clinical Psychology (JCP) compared to similar journals in different years from the first time of the publication to the current time based on the data from the journals assessment databases.
Method: In this study, using the scientometrics method and with the help of the scientometrics indices available via Islamic World Science Citation Database (ISC) and the Scientific Journal Ranking System of Ministry of Science, Research and Technology the data of the Journal of Clinical Psychology of Semnan University were extracted and analyzed.
Results: Impact Factor (IF) of the Journal of Clinical Psychology of Semnan University was higher than the average impact factor of the field of human sciences in all studied years. In some years, the IF of the journal has been higher than the average of the IF of the psychology field. In term of the Q index, The JCP is in the second quarter of the journals of the field.  There has also been a history of the first quartet in the years studied (2014), which indicates the importance of this journal among the journals. This is in a situation that some of the journals in the field of psychology lacked the Q index. Also in the immediately index, which refers to the rapid growth of citations within a year, the JCP with the immediately index of 0.139 in 2016 has had the most of this index during the years of the study.  The results also showed that the JCP has not only a good position among the journals of Semnan University, but also among the journals of clinical psychology of Iran in the IF comparing with other journals has been better performance and the index has grown steadily over the years.
Conclusion: Improvement of scientometrics indexes of the Journal of Clinical Psychology of Semnan University during 2011-2016 showed the growth of this journal. The highest score of the journal (80 points) among the Semnan University journals and also ranked A among academic journals according to the Scientific Journal Ranking System of Ministry of Science, Research and Technology can be considered as the strength of this journal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semnan Clinical Psychology Journal
  • Scientometrics Indicators
  • Impact Factor
  • Quartile
1- Ghaneh M. Investigating, identifying and evaluating the features and the process of publishing valid scientific publications, Shiraz: Regional Information Center for Science and Technology. 2013. [Persian] 
2- Fattahi R, Mansourian Y, Arastoupour Sh. serials management handbook: collection development organization and services.‎. Tehran: Chapar. 2010. [Persian].
3- Samadi L. Reviewing impact factor to evaluate the quality of journals. Information science & Technology. 2011; (26): 49-66.
4- Davarpanah M. Scientific information seeking in printed and electronic  Tehran: Dabizesh
5- Punjabi P P. The Impact of the Impact Factor. Perfusion. 2010; 25(1): 3-4
6- Nayak B K. The enigma of impact factor. Indian Journal of Ophtalmology. 2006; 54(4): 225-6
7- Tavakolizadeh-Ravari, M., Makizade, F., Abedi Khorasgani, Z., soheili, F. A Study of Relationship between the Co-Authorship and Impact Factor in Persian Technical and Engineering Journals of Iran during 2001-2010. Journal of Academic librarianship and Information Research. 2015; 48(4): 583-603.