اثربخشی تیماسین پلاس بر اختلال حافظه و یادگیری فضایی و اجتنابی غیر فعال ناشی از ایسکمی مغزی تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان, سمنان، ایران

2 استادیارگروه آموزشی علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیارگروه آموزشی علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار گروه آموزشی علوم درمانگاهی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

5 استادیار گروه آموزشی پاتوبیولوژی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده


مقدمه: تیماسین پلاس داروی گیاهی ایرانی ساخت شرکت مدین فارما برای برخی اختلالات تنفسی است. در این پژوهش اثر داروی مذکور بر اختلال حافظه و یادگیری ناشی از ایسکمی مغزی تجربی در حیوان آزمایشگاهی بررسی شد.
روش: این پژوهش از نوع تجربی مداخله­ ای بود.در این تحقیق از 24 سر موش صحرایی نر استفاده شد.گروه­ های آزمایشی شامل کنترل منفی، کنترل مثبت (کنترل ایسکمیک) و دو گروه دریافت کننده تیماسین پلاس بودند. موش­ها در گروه کنترل منفی مورد هیچ­گونه مداخله ­ای قرار نگرفتند. درگروه کنترل مثبت موش­ها مورد جراحی انسداد موقت شریان کاروتید قرار گرفتند و نرمال سالین را دریافت کردند. در گروه­ه ای دریافت کننده تیماسین پلاس نیز جراحی انجام شد و موش­ ها تیماسین پلاس را دریافت کردند. بمنظور ارزیابی حافظه از آزمون­ های ماز تی و اجتنابی غیر فعال استفاده و تحلیل داده­ ها از طریق تحلیل واریانس یک­ طرفه انجام شد.
یافته­ ها: از نظر زمان یافتن غذا، گروه کنترل مثبت در مقایسه با کنترل منفی افزایش معنی­ داری داشت. از نظر زمان تأخیر در قدم­ گذاری به محفظه تاریک، گروه کنترل مثبت نسبت به کنترل منفی کاهش معنی داری داشت. از نظر زمان یافتن غذا، گروه­ های دریافت کننده تیماسین پلاس در مقایسه با کنترل مثبت کاهش معنی­داری داشتند و بین کنترل منفی و گروه­ های مذکور اختلاف معنی­ داری مشاهده نشد. از نظر زمان تأخیر در قدم­ گذاری به محفظه تاریک، بین کنترل مثبت و گروه­های دریافت کننده تیماسین پلاس تفاوت معنی ­داری مشاهده نشد.
نتیجه­ گیری: تیماسین پلاس از اختلال حافظه فضایی جلوگیری می کند ولی مانع از اختلال حافظه اجتنابی غیرفعال نمی­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Tymasin Plus on Experimentally Cerebral Ischemia Induced Spatial and Passive Avoidance Memory and Learning Impairment

نویسندگان [English]

  • Amin Rahdari 1
  • Keivan Keramati 2
  • Saeideh Naeimi 3
  • Hamid Reza Moslemi 4
  • Sahar Ghaffarikhaligh 5
1 DVM student, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
2 Assistant professor , Department of basic sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan. Iran
3 Assistant professor of Veterinary basic sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
4 Assistant professor of Veterinary clinical sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
5 Assistant professor of Veterinary pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Tymasin Plus(TP) is an iranian herbal medication manufactured by Medeen pharma company for some respiratory disorders.
Method: This was an interventional research. 24 male rats were divided in 4 groups including negative control positive control and 2 TP administered groups. No intervention was done on rats in negative control group Transient Carotid Artery Occlusion Surgery(TCAOS) was done in positive control and TP administered groups. After surgery rats in positive control group received normal saline. Rats in TP administered groups received TP after TCAOS. T-maze and passive avoidance tests were used for memory and learning and One-way ANOVA was used for statistical analysis.
Results: Food finding latency time significantly increased in positive control group in comparison of negative control. Step-through latency time in positive control group was significantly reduced in comparison of negative control. Food finding latency time was significantly reduced in TP administered groups in comparison of positive control. No significant difference was observed between negative control and TP administered groups based on food finding latency time .No significant difference was observed between positive control and TP administered groups based on step-through latency time.
Conclusion: Tymasin Plus prevents spatial memory impairment but has no effect on avoidance behavior impairment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tymasin plus
  • cerebral ischemia
  • memory
  • rat
منابع
1. Zavari F., Karimzadeh F., A Review on the Behavioral Tests for Learning and Memory Assessments in Rat, Neuroscience Journal of SHEFAYE KHATAM 2017;110-124. [Persian] 10- Zavari F., Karimzadeh F., A Review on the Behavioral Tests for Learning and Memory Assessments in Rat, Neuroscience Journal of SHEFAYE KHATAM 2017;110-124. [Persian]
2. Bernard J. Baars, Nicole M. Gage, Fundamentals of Cognitive Neuroscience, 2013. [Persian]
3. Moretti A., Ferrari F., Villa R., Pharmacological therapy of acute ischemic stroke, Pharmacol Ther. 2015, Sep;79-89.
4. Escobar I., Xu J., Jackson Ch., Perez-Pinzon M., Altered Neural Networks in the Papez Circuit: Implications for Cognitive Dysfunction after Cerebral Ischemia, J Alzheimers Dis. 2019; 67(2): 425-446.
5. Hall John E., Textbook of Medical Physiology, 2016. [Persian]
6. Bachevalier J., Meunier M., Cerebral ischemia: are the memory deficits associated with hippocampal cell loss?, Hippocampus.1996;6(5):553-60.
7. Setorki M., Mirzapoor S., Evaluation of Thymus vulgaris Extract on Hippocampal Injury Induced by Transient Global Cerebral Ischemia and Reperfusion in Rat, Zahedan J Res Med Sci. 2017 May; 19(5):e9216.
8. Al-Majed A., Al-Omar F., Naji M., Neuroprotective effects of thymoquinone against transient forebrain ischemia in the rat hippocampus, Eur J Pharmacol. 2006 Aug 14;543(1-3):40-7
9. Jadidi M., Firoozabadi S.M., Vafaei AA., The Effect of Short Time 7.5 mT Magnetic Field on Spatial Learning in Mice, RAZI Journal of Medical Sciences (Journal of IRAN University of Medical Sciences) Summer 2006, Volume 13, Number 51; Page(s) 67 To 75.
10. Zargari ALI, Medicinal Plants, 2011.