تدوین برنامه درمانی آموزشی گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و روش پذیرش و تعهد و بررسی اثربخشی آن بر مولفه‌های خودشفقتی دختران دچار شکست عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد،گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران-ایران

3 استاد، گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران-ایران

4 استاد، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران-ایران

5 استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه درمانی آموزشی گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و روش پذیرش و تعهد و بررسی اثربخشی آن بر مولفه‌های خودشفقتی دختران دچار شکست عاطفی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و از لحاظ روش از نوع ترکیبی (کیفی و کمّی) شامل بخش کیفی از نوع تدوین برنامه درمانی آموزشی گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و روش پذیرش و تعهد و بخش کمّی از نوع نیمه‌آزمایشی برای ارزیابی اثربخشی برنامه‌ی تدوین شده‌ی برنامه درمانی آموزشی گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و روش پذیرش و تعهد بر خودشفقتی بود. مورد مطالعه شامل جامعه آماری پژوهش را کلیّه دانشجویان دچار شکست عاطفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1399-1398 تشکیل می‌دادند که بصورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر)، جایگزین شدند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش، 9 جلسه برنامه تدوین شده تحلیل روابط متقابل و پذیرش و تعهد را دریافت نمودند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه خودشفقتی نف (2003) استفاده شد. داده‌ها با روش آماری کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که برنامه تدوین شده گروه درمانی تحلیل روابط متقابل و پذیرش و تعهد بر خودشفقتی اثربخش بوده است و دختران دچار شکست عاطفی گروه آزمایش خودشفقتی بیشتری نسبت به دختران دچار شکست عاطفی گروه کنترل داشتند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که گروه درمانی تحلیل روابط متقابل و پذیرش و تعهد بر خودشفقتی اثربخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Group Educational Therapy Program Based on the Analysis of Interaction Behavior and Acceptance and Commitment Method and its Effectiveness on Components of Self-Compassion of Girls with Emotional Breakdown

نویسندگان [English]

  • Farnosh Aghjane 1
  • Fariborz Dortaj 2
  • Ali Delavar 3
  • Shokoh Navaby nzhad 4
  • Mozhgan Mardane rad 5
1 PhD Student in Counseling, Department of Counseling, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Educational Psychology, Allameh Tabatabaei University, Tehran-Iran,
3 Professor, Department of Measurement, Allameh Tabatabaei University, Tehran-Iran,
4 Professor, Department of Counseling, Kharazmi University, Tehran-Iran
5 Assistant Professor, Department of Counseling, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a group educational therapy program based on the analysis of reciprocal behavior and acceptance and commitment and its effectiveness on components of self-compassion of girls with emotional failure. The purpose of this study is applied and in terms of a combination method (qualitative and quantitative) including qualitative part of formulation of group educational program based on mutual behavior analysis and acceptance and commitment method and quantitative part of semi-experimental type to evaluate program effectiveness. The formulation of the group educational therapy program was based on the analysis of reciprocal behavior and the method of acceptance and commitment to self-compassion. The study population consisted of all students with emotional breakdown in Islamic Azad University of Tehran Research Sciences during the years 2019-2020 who were randomly assigned to experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Participants in the experimental group received 9 sessions of interactive relationship analysis and acceptance and commitment programs. Neff self-compassion (2003) questionnaire was used for data collection. Data were analyzed using multivariate covariance statistical method. The results showed that the formulated group therapy program was effective in analyzing interactions and acceptance and commitment on self-compassion and girls with emotional failure in the experimental group had lower self-compassion than girls in the control group. Therefore, it can be concluded that group therapy is effective in analyzing interactions and acceptance and commitment to self-compassion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction analysis
  • Acceptance and Commitment
  • self-compassion
  • Emotional failure