نقش ویژگی های شخصیتی و منبع کنترل سلامت در پیش بینی اضطراب کرونا در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی/دانشگاه پیام نور/تهران/ ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه پیام نور.تهران. ایران

3 استادیار.گروه روانشناسی.دانشگاه پیام نور.تهران. ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و منبع کنترل سلامت در پیش بینی اضطراب کرونا در زنان بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع موردنظر، یک مطالعه ی توصیفی- همبستگی به شیوه پیش بینی بود. جامعه‌ی آماری شامل تمامی زنان منطقه 2 شهر شیراز در سال 1399 بود که نمونه ای به تعداد 200 نفر به روش در دسترس از آنها انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مقیاس ویژگی های شخصیتی نئو (مک کری و کاستا، 1989)، منبع کنترل سلامت رُز، رُز و شورت (2015) و اضطراب کرونا (علی پور و همکارارن، 1398) بود. تجزیه‌وتحلیل داده ها به وسیله نرم‌افزار آماری SPSS ورژن 26 و آزمون‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد که ابعاد توافق پذیری، برون گرایی، انعطاف پذیری و وجدانیت و همچنین منبع کنترل سلامت درونی دارای رابطه معکوس با اضطراب کرونا بودند، بعد روان رنجور خویی و منبع کنترل سلامت بیرونی و شانس نیز دارای رابطه مثبت با اضطراب کرونا بودند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از طریق چهار بعد شخصیتی (توافق پذیری، برون گرایی، انعطاف پذیری و وجدانیت) و همچنین منبع کنترل سلامت درونی می توان نمرات اضطراب کرونای زنان را به صورت معکوس پیش بینی کرد. و بعد روان رنجورخویی و منبع کنترل سلامت بیرونی و شانس توانستند نمرات اضطراب کرونا را در زنان را به صورت مستقیم پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of personality characteristics and source of health control in predicting corona anxiety in women

نویسندگان [English]

  • Fariba Tabe bordbar 1
  • Shahrzad Eisakhani 2
  • Mahbobeh Esmaeili 3
1 Associate Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Master of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of personality traits and a source of health control in predicting coronary anxiety in women. The present study was a descriptive-correlational study in a predictive manner according to the applied purpose and the nature of the subject. The statistical population included all women in District 2 of Shiraz in 1399 that a sample of 200 people were selected by available methods. Data collection tools included Neo Personality Traits Scale (McCreery and Costa, 1989), Rose, Rose and Shorts Health Source (2015), and Corona Anxiety (Alipour et al., 1398). Data were analyzed by SPSS software version 26 and Pearson correlation tests and multiple regression. The results showed that the dimensions of agreement, extroversion, flexibility and conscience as well as the source of internal health control were inversely related to coronary anxiety, the neurotic dimension and the source of external health control and chance were also positively related to corona anxiety. The results of regression analysis also showed that through four personality dimensions (agreement, extroversion, flexibility and conscience) as well as the source of internal health control, women's coronary anxiety scores can be predicted inversely. And then neuroticism and the source of external health control and luck were able to directly predict coronary anxiety scores in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "personality characteristics"
  • "source of health control"
  • "corona anxiety"