بررسی رابطه بین اضطراب ادراک شده ناشی از ویروس کرونا(کووید- 19) با اختلال استرس پس از سانحه و درد مزمن در پرستاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، ایران.

چکیده

مقدمه: شیوع سریع بیماری کووید 19 جهان را در مقیاس عظیم تحت تأثیر قرار داده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب ادراک شده ناشی از ویروس کرونا(بیماری کووید- 19) با اختلال استرس پس از سانحه و درد مزمن در پرستاران بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی پرستاران بیمارستان موسی بن الجعفر(ع) شهرستان قوچان بود که از بین آنان بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 100 نفر از پرستاران به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه اضطراب ناشی از کرونا ویروس، فهرست اختلال استرس پس از ضربه و پرسشنامه پذیرش درد مزمن بود و داده ها نیز با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون خطی به روش گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که اضطراب ادراک شده ناشی از ویروس کرونا(کووید 19)، می‌تواند اختلال استرس پس از سانحه و درد مزمن در پرستاران را پیش بینی نماید. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که به ترتیب علائم جسمانی و سپس علائم روانی بیشترین سهم پیش بینی اختلال استرس پس از سانحه و درد مزمن در پرستاران را دارد.
نتیجه: با توجه به یافته‌های پژوهش برای کاهش استرس پس از حادثه و افزایش مدیریت و پذیرش درد های مزمن در پرستاران، تکنیک های کاهش اضطراب از کرونا ویروس برای کادر و تیم های درمانی در بیمارستان های درگیر با کرونا ویروس توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between perceived anxiety caused by Corona virus (Covid-19) with post-traumatic stress disorder and chronic pain in nurses

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Aghili 1
  • Azadeh Rahat ramrodi 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Payamnoor University, Iran.
2 Master of Psychology, Payamnoor University, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The rapid outbreak of Covid disease has affected 19 worlds on a large scale. The aim of this study was to investigate the relationship between perceived anxiety caused by Corona virus (Covid-19 disease) with post-traumatic stress disorder and chronic pain in nurses. Method: The present study was a descriptive correlational study. The statistical population included all nurses of Musa Ibn Al-Jaafar Hospital in Quchan city, from which 100 nurses were selected as a sample based on available sampling method and according to Krejcie and Morgan table. The research instruments were Coronavirus Anxiety Inventory, Post-Traumatic Stress Disorder Inventory and Chronic Pain Acceptance Questionnaire, and the data were analyzed using stepwise regression analysis and Pearson correlation coefficient.
Results: The results showed that perceived anxiety caused by Corona virus (Covid 19) can predict post-traumatic stress disorder and chronic pain in nurses. The results of stepwise regression analysis showed that physical symptoms and then psychological symptoms have the highest share of predicting post-traumatic stress disorder and chronic pain in nurses, respectively.
Conclusion: According to the research findings, to reduce post-accident stress and increase the management and acceptance of chronic pain in nurses, coronavirus anxiety reduction techniques are recommended for staff and treatment teams in hospitals involved in coronavirus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Anxiety
  • Coronavirus
  • Covid-19 Disease
  • Post Traumatic Stress Disorder
  • Chronic Pain