مقایسه اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و پایبندی با درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن بر اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار.گروه روان شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد شیراز. شیراز. ایران

4 استادیار، گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی، یکی از سخت‌ترین اختلال‌های اضطرابی در مقاومت به درمان است. بنابراین بکارگیری درمان تجربی فراتشخیصی یکپارچه‌نگر ضروری است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و پایبندی و درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن بر اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش‌: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی با طرح آزمایشی تک آزمودنی با خط پایه چندگانه ناهمزمان بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند در طی 12 جلسۀ 60 دقیقه‌ای با پیگیری 2 ماهه بر روی 6 دانشجوی مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی اجرا شد. برای مقایسه نتایج این دو الگوی درمانی از مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتز، مقیاس خود شفقت‌ورزی- فرم کوتاه ریس و همکاران، پرسشنامۀ انعطاف-پذیری پذیرش و عمل- نسخۀ دوم بوند و‌ همکاران، و پرسشنامه زندگی ارزشمند ویلسون و همکاران استفاده شد. داده‌ها به روش ترسیم دیداری، درصد بهبودی، شاخص تغییر پایا و شاخص‌های شش‌گانه کارایی بالینی تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در گروه ماتریکس اکت میزان درصد بهبودی کلی پس از درمان در متغیر اضطراب اجتماعی 63.1%، متغیر انعطاف‌پذیری 66.6%، متغیر زندگی ارزشمند 62.5% و در متغیر خود شفقت‌ورزی، 68.5% و در گروه درمان شناختی رفتاری هافمن میزان درصد بهبودی کلی پس از درمان در متغیر اضطراب اجتماعی 61.2%، متغیر انعطاف‌پذیری 58.8%، متغیر زندگی ارزشمند 32.8% و در متغیر خود شفقت‌ورزی، 23.9% به دست آمد. نتیجه‌گیری: این پژوهش از اثربخشی بالاتر ماتریکس اکت در زندگی ارزشمند و خود شفقت-ورزی در مقایسه با درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن در دانشجویان با اختلال اضطراب اجتماعی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy Matrix with Cognitive-Behavioral Therapy Based on Hofmann Model on Social Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • hamid asadi 1
  • Masoud Mohammadi 2
  • Ghasem Naziri 3
  • Azam Davoodi 4
1 PhD student in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Social anxiety disorder is one of the most difficult anxiety disorders in resistance to therapy.Therefore, the use of unified transdiagnostic experimental therapy is essential.The present study aimed to evaluate the effectiveness of the ACT Matrix and CBT based on the Hofmann's model on social anxiety disorder.Method:This study was a clinical trial with a single-case experimental study non-concurrent multiple baseline design, who performed on 6 students with social anxiety disorder who were selected based on purposive random sampling. The treatment lasted for 12 sessions (60 minutes) with two-month follow-up. To compare the results of these two treatment models, the Social Anxiety Scale (Liebowitz),Self-Compassion Scale-Short Form (Raes & et‌‌al) Acceptance and Action Questionnaire (Second Version, (Bond & et‌ al) and the Valued Living Questionnaire (Wilson & et‌al) were used. Data were analyzed by visual drawing, recovery percentage,stable change index and six indicators of clinical efficiency.Findings:In the ACT Matrix group, the percentage of overall recovery after treatment in the variable of Social Anxiety is 63.1%, variable of Flexibility 66.06%,variable of Valued Living 62.50%, variable of Self-Compassion 68.50% and In the CBT Hofmann's group, the percentage of overall recovery after treatment in the variable of Social Anxiety was 61.20%, variable of Flexibility 58.80%,variable of Valued Living 32.80%, variable of Self-Compassion 23.90%. Conclusion:This study supports the higher effectiveness of the ACT Matrix to compared CBT based on the Hofmann's model in Valued Living and Self-Compassion in students with social anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Anxiety Disorder
  • self-compassion
  • Valued Living
  • Acceptance and Commitment Therapy Matrix
  • cognitive-behavioral therapy