اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در نمونه های غیر بالینی وسواس فکری - عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در نمونه های غیر بالینی وسواس فکری- عملی بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. این پژوهش شامل 20 نفر نمونه غیر بالینی با علایم وسواس فکری- عملی بود که به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ی مادزلی ، پرسشنامه تنظیم هیجان گروس و پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر بود. مداخله انجام شده درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بود که طی هشت جلسه صورت گرفت. همچنین قبل از شروع جلسات هشتگانه یک جلسه جهت ارزیابی انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد که توسط نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که میان زیر مقیاسهای تنظیم هیجان، ارزیابی مجدد و سرکوبی و میان زیرمقیاسهای تحمل پریشانی، تحمل پریشانی هیجانی، جذب شدن به وسیله ی هیجانات منفی، بر آورد ذهنی پریشانی، تنطیم تلاشها برای تسکین پریشانی بین دو گروه در مرحله ی پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی نمونه های غیر بالینی وسواس فکری-عملی موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness Education on Emotion regulation and Distress Tolerance in sub- Clinical Examples of Obsessive-Compulsive Disorder

نویسندگان [English]

  • Peyman Khajezade 1
  • Parviz Sabahi 2
1 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The persent study aimed to investigate the effectiveness of Mindfulness Education on Emotion regulation and Distress Tolerance in sub Clinical Examples of Obsessive-Compulsive Disorder
Method: The study was a quasi-experimental studies with pre-post test control group. This study included 20 non-clinical samples with symptoms of obsessive-compulsive disorder who were randomly assigned to experimental and control groups. The instruments used were Madsley Questionnaire, Gross Emotion Regulation Questionnaire, and Simmons and Gahr Distress Tolerance Questionnaire. The intervention was a mindfulness-based cognitive therapy that was performed in eight sessions. also There was an evaluation session before the eight sessions began. For analyzing the data, the descriptive level of mean and standard deviation and inferential level of multivariate covariance analysis were used. Which was analyzed by spss21 software.
Results: Results indicated That's among the emotion regulation subscales, re-evaluation and Repression and among the Distress Tolerance subscales, Tolerance of emotional distress, Being absorbed by negative emotions, Mental distress, Trying to relieve distress There was a significant difference between the two groups in the post-test.
Conclusion: Mindfulness-based cognitive therapy training can be effective on Emotion regulation and distress tolerance of non-clinical obsessive-compulsive samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Obsessive-Compulsive disorder
  • emotion regulation
  • distress tolerance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1400