بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس واکنش-پذیری هیجانی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس واکنش‌پذیری‌هیجانی در دانشجویان ایرانی بود.
روش: این پژوهش تحقیقی پیمایشی است که بر روی 625 نفر از دانشجویان دانشگاه اراک انجام شد. به منظور بررسی آماری داد‌ها از دو روش نظریه کلاسیک تحلیل آزمون و نظریه سوال – پاسخ استفاده شد. در رویکرد کلاسیک روایی ابزار با سه روش روایی صوری، همگرا-افتراقی و سازه بررسی شد. پایایی مقایس نیز به شیوه ثبات درونی و تنصیفی و آزمون- آزمون مجدد محاسبه شد.
یافته ها: رابطه بین نمرات واکنش‌پذیری‌هیجانی و رفتارهای پرخطر(r=0.16) و خلق منفی (r=0.47) مثبت و معنادار و بین واکنش‌پذیری‌هیجانی و تاب‌آوری (r=-0.30) منفی و معنادار به دست آمد که بر روایی همگرا و افتراقی مناسب مقیاس دلالت دارند. تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی ابزار دال بر ساختار عاملی مناسب مقیاس بود. در روش‌ سوال – پاسخ آماره‌ها برازش مدل را تایید می‌کرد. پایایی مقیاس به شیوه ثبات درونی و تنصیفی و آزمون- آزمون مجدد به ترتیب 0.91 و 0.87 ،0.86بدست آمد.
نتیجه گیری: نسخه فارسی مقیاس واکنش‌پذیری‌هیجانی دارای روایی و پایایی مطلوبی است و می‌تواند جهت نیل به اهداف پژوهشی بویژه در پیش بینی آسیبها و اختلالات روانی و نیز به عنوان یکی از متغیرهای مرتبط با دشواری تنظیم هیجان در ایران مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها: مقیاس واکنش‌پذیری‌هیجانی، ویژگی های روانسنجی، دانشجویان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Psychometric Properties of Emotional Reactivity Scale in University Students

نویسندگان [English]

 • Marzieh Sadat Sajadinezhad
 • Soghra Akbari chermahini
Assistant Professor, Department of Psychology, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: The purpose of this study was to investigate the psychometric properties of Emotional Reactivity Scale in Iranian students.
Method: Materials and Methods: This study was a survey study conducted on 625 undergraduate students of Arak University. The classical theory of test analysis and item-response theory were used to analyze the data. In the classical approach, the validity of the instrument was investigated using three methods of face validity, convergence- discriminate and construct validity. Reliability of this scale was also calculated by internal consistency and quasi-test and test-retest method.
Results: The relationship between emotion reactivity scores and high-risk behaviors (r = 0.16) and negative mood (r = 0.47) was positive and significant and between emotion reactivity and Resilience (r = -0.30) was negative and significant, indicating convergent and discriminate validity of the scale, respectively. The results of confirmatory and exploratory factor analysis indicated the appropriate factor structure of this scale. In the item -response theory, statistics also confirmed the fit of the model.
Conclusion: The Persian version of the emotion reactivity scale appears to be valid and reliable for use in future studies specially for predicting mental disorders and also as a variable which can be related to difficulties in emotion regulation in Iran.

Keywords: emotion reactivity scale, psychometric properties, university students

کلیدواژه‌ها [English]

 • emotion reactivity scale
 • psychometric properties
 • university students
 1. منابع

  1. Berk, L.E., Developmental Psychology. Vol. 1. 2016, Tehran: Arasbaran publisher.
  2. Thompson, R.A., Emotion regulation: A theme in search of definition. Monographs of the society for research in child development, 1994. 59(2-3): p. 25-52.
  3. Sajadi Nezhad M, A.C.S., Investigating the Predictive Role of Resilience and Emotional Reactivity in Adolescent Mental Health, in 6th Iranian Psychological Society Congress. 2017: Tehran.
  4. Nock, M.K., et al., The emotion reactivity scale: development, evaluation, and relation to self-injurious thoughts and behaviors. Behavior therapy, 2008. 39(2): p. 107-116.
  5. Southam-Gerow, M.A. and P.C. Kendall, Emotion regulation and understanding: Implications for child psychopathology and therapy. Clinical psychology review, 2002. 22(2): p. 189-222.
  6. Gross, J.J. and O.P. John, Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and social psychology, 2003. 85(2): p. 348.
  7. Azimi, A., et al., The Effectiveness of Transdiagnostic, Emotion-focused Treatment for Emotional Regulation and Individual-social Adjustment in Female Students. J Arak Univ Med Sci, 2018. 20(10): p. 62-73.
  8. Jackson, D.C., et al., Now you feel it, now you don't: Frontal brain electrical asymmetry and individual differences in emotion regulation. Psychological science, 2003. 14(6): p. 612-617.
  9. Neumann, A., et al., Multidimensional assessment of emotion regulation difficulties in adolescents using the difficulties in emotion regulation scale. Assessment, 2010. 17(1): p. 138-149.
  10. Silk, J.S., L. Steinberg, and A.S. Morris, Adolescents' emotion regulation in daily life: Links to depressive symptoms and problem behavior. Child development, 2003. 74(6): p. 1869-188
  11. Mennin, D.S., et al., Preliminary evidence for an emotion dysregulation model of generalized anxiety disorder. Behaviour research and therapy, 2005. 43(10): p. 1281-1310.
  12. Safer, D.L., C.F. Telch, and W.S. Agras, Dialectical behavior therapy adapted for bulimia: A case report. International Journal of Eating Disorders, 2001. 30(1): p. 101-106.
  13. Safer, D.L., C.F. Telch, and W.S. Agras, Dialectical behavior therapy for bulimia nervosa. American Journal of Psychiatry, 2001. 158(4): p. 632-634.
  14. Conklin, C.Z., R. Bradley, and D. Westen, Affect regulation in borderline personality disorder. The Journal of nervous and mental disease, 2006. 194(2): p. 69-77.
  15. Davidson, R.J. and S. Begley, The emotional life of your brain: How its unique patterns affect the way you think, feel, and live--and how you can change them. 2013: Penguin.
  16. Rottenberg, J. and S.L. Johnson, Emotion and psychopathology. American Psychological Association, Washington, DC, 2007.
  17. Tooby, J. and L. Cosmides, The past explains the present: Emotional adaptations and the structure of ancestral environments. Ethology and sociobiology, 1990. 11(4-5): p. 375-424.
  18. Gross, J. and R. Thompson, Emotion regulation: Conceptual foundations, 2007. Handbook of emotion regulation: p. 3-24.
  19. Mauss, I.B., et al., The tie that binds? Coherence among emotion experience, behavior, and physiology. Emotion, 2005. 5(2): p. 175.
  20. Gross, J.J., Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 2002. 39(3): 281-291.
  21. Davidson, R.J., Affective neuroscience and psychophysiology: Toward a synthesis. Psychophysiology, 2003. 40(5): p. 655-665.
  22. Dour, H.J., C.B. Cha, and M.K. Nock, Evidence for an emotion–cognition interaction in the statistical prediction of suicide attempts. Behaviour research and therapy, 2011. 49(4): p. 294-298.
  23. Becerra, R. and G. Campitelli, Emotional reactivity: Critical analysis and proposal of a new scale. International Journal of Applied Psychology, 2013. 3(6): p. 161-8.
  24. Rothbart, M.K., S.A. Ahadi, and D.E. Evans, Temperament and personality: origins and outcomes. Journal of personality and social psychology, 2000. 78(1): p. 122.
  25. Muris, P. and T.H. Ollendick, The role of temperament in the etiology of child psychopathology. Clinical child and family psychology review, 2005. 8(4): p. 271-289.
  26. Eisenberg, N., et al., Dispositional emotionality and regulation: their role in predicting quality of social functioning. Journal of personality and social psychology, 200 78(1): p. 136.
  27. Connor, K.M. and J.R. Davidson, Development of a new resilience scale: The ConnorDavidson resilience scale (CDRISC). Depression and anxiety, 2003. 18(2): p. 76-82.
  28. , M., Investigating the Effective Factors on Resilience in People at Risk of Substance Abuse. Doctoral Theses in Clinical Psychology. 2005, University of Rehabilitation Sciences and Social Welfare: Iran.
  29. Samani, S., B. Jokar, and N. Sahragard, Effects of resilience on mental health and life satisfaction. Iranian Journal of psychiatry and clinical psychology, 2007. 13(3): p. 290-295.
  30. Watson, D., L.A. Clark, and A. Tellegen, Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of personality and social psychology, 1988. 54(6): p. 1063.
  31. , A., Normative evaluation of positive and negative affect and its concurrent validation with mental health and vitality scale in Isfahan University students. . 2003, University of Isfahan.
  32. Sohrabi N, H.M., Investigating the Relationship between Family Relationships and Positive and Negative Affect of Male and Female Students Living in Dormitories. , in The first congress of Iranian psychology. 2002: Tehran.
  33. Mohammadi, A.Z. and Z.A. Abadi, Risk-taking behaviors among adolescents: the strategies to prediction crimes commitment. J Fam Res, 2009. 5: p. 467-85.
  34. Le, D.-T., Applying item response theory modeling in educational research. 2013.
  35. Comrey, A.L. and H.B. Lee, A first course in factor analysis. 2013: Psychology press.
  36. Reckase, M.D., 18 Multidimensional Item Response Theory. Handbook of statistics, 2006. 26: p. 607-642.