بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی بر علایم هیجان محور دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی : مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی در یک نمونه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 استادیار ، گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سنندج ، سنندج ، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی، یکی از انواع اختلات اضطرابی است. تحقیقات اخیر نشان داده است که نارسایی در تنظیم هیجان مکانیسم زیربنایی اختلال های خلقی و اضطرابی می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان است.
روش‌: روش مطالعه حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با دوره گیری بود. ۲۴ نفر از شرکنندگان واجد شرایط ملاک های ورود به شکل تصادفی و با روش نمونه گیری درددسترس در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار های مورد استفاده این پژوهش پرسشنامه تنظیم شناختی(CERQ)، هیجان مقیاس دشواری درتنظیم هیجان‌ها (DRES)، پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) بود. پس از جمع آوری اطلاعات تحلیل آماری با روش اندازه گیری مکرر توسط نرم افزار spss-24 انجام شد.
یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اجرای درمان فراتشخیصی می تواند علائم هیجان محور را در افراد مبتلاء به اضطراب اجتماعی بهبود بخشد. درمان فراتشخیصی ۸/۵۹ درصد از واریانس تغییرات پس آزمون نسبت به پیش آزمون را تبیین کرد. بنابراین استفاده از این پروتکل یکپارچه‌نگر موجب بهبود کفایت هیجانی و تنظیم هیجان در دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شد (۰.۰۵p>).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می‌توان گفت که درمان فراتشخیصی موجب کاهش اضطراب اجتماعی، بهبود کفایت و تنظیم هیجان می‌شود. بنابراین می‌توان روش به کار گرفته‌شده در پژوهش حاضر را روش مناسبی برای مداخلات روانشناختی در دانشجویان با اضطراب اجتماعی و مشکلات هیجانی تلقی کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of transdiagnostic treatment on the emotional-based symptoms of the student with social anxiety disorder: A randomized controlled trial in Iranian sample

نویسندگان [English]

  • zahrasadat mahdiun 1
  • aliakbar foroughi foroughi 2
  • hamze ahmadian 3
  • maryam akbari 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
3 Assistant professor Department of Psychology, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Introduction: Social anxiety disorder is a type of anxiety disorder. Recent research has shown that difficulty in regulating emotion is the underlying mechanism of mood disorders and anxiety. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of transdiagnostic treatment on the social anxiety of students.
Method: The method of the present study was quasi-experimental of pretest-posttest with follow-up. 24 participants with inclusion criteria, by the available sampling method, were divided into experimental and control groups randomly. The instruments used in this study were the Cognitive Regulation Questionnaire (CERQ), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DRES), Social Phobia inventory (SPIN). After collecting data, statistical analysis was performed by a repeated-measures method by spss-24 software.
Results: The results of the present study showed that the implementation of transdiagnostic treatment can improve emotion-based symptoms in people with social anxiety. Meta-diagnostic treatment explained 59.8% of the variance of post-test changes compared to the pre-test. Therefore, the use of this united protocol improved emotional adequacy and emotion regulation in students with social anxiety in Kermanshah University of Medical Sciences (p> 0.05).
Conclusion: According to the results, it can be said that transdiagnostic treatment reduces social anxiety, improves adequacy, and regulates emotion. Therefore, the method used in the present study can be considered as a suitable method for psychological interventions in students with social anxiety and emotional problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social anxiety
  • transdiagnostic treatment
  • emotion regulation
  • emotion adequacy