اثربخشی درمان فراتشخیصی بر تنظیم هیجان و کفایت هیجان در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه روان شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی، یکی از انواع اختلات اضطرابی است. تحقیقات اخیر نشان داده است که نارسایی در تنظیم هیجان مکانیسم زیربنایی اختلال­ های خلقی و اضطرابی می­باشد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان است.
روش: طرح مطالعه حاضرکاربندی تصادفی کنترل شده بود. ۲۴ نفر از شرکت ­کنندگان واجد شرایط ملاک های ورود با روش نمونه­ گیری در ددسترس انتخاب و به شکل تصادفی  در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای مورد استفاده این پژوهش پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان­ها (DRES)، پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) بود. پس از جمع­ آوری اطلاعات تحلیل آماری با روش اندازه­ گیری مکرر توسط نرم­ افزارSPSS-24 انجام شد.
یافته­ ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اجرای درمان فراتشخیصی می­تواند علائم هیجان محور را در افراد مبتلاء به اضطراب اجتماعی بهبود بخشد. درمان فراتشخیصی ۸/۵۹ درصد از واریانس تغییرات پس آزمون نسبت به پیش­ آزمون را تبیین کرد. بنابراین استفاده از این پروتکل یکپارچه­ نگر موجب بهبود کفایت هیجانی و تنظیم هیجان در دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی دانشگاه علوم­ پزشکی کرمانشاه شد(0.05 >P).
نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج می‌توان گفت که درمان فراتشخیصی موجب کاهش اضطراب اجتماعی، بهبود کفایت و تنظیم هیجان دانشجویان می‌شود و می تواند آنرا روش مناسبی برای دانشجویان با اضطراب اجتماعی و مشکلات هیجانی تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Transdiagnostic Treatment on the Emotion Regulation and Emotion Adequacy of Students with Social Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • zahrasadat mahdiun 1
  • aliakbar foroughi foroughi 2
  • hamze ahmadian 3
  • maryam akbari 3
1 PhD student, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Social anxiety disorder is a type of anxiety disorder. Recent research has shown that difficulty in  emotion regulation is the underlying mechanism of  anxiety and mood disorders. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of transdiagnostic treatment on the social anxiety of students.
Method: The  study design was a randomized controlled trial. A sample of 24 participants was selected with inclusion/exclusion criteria by the available sampling method and  randomly divided into experimental and control groups. The  study instruments were the Cognitive Regulation Questionnaire (CERQ), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DRES), and Social Phobia Inventory (SPIN). After  data collection, statistical  a repeated-measures analysis was performed by SPSS-24 software.
Results: The  study results showed that the transdiagnostic treatment can improve emotion-based symptoms in people with social anxiety. Transdiagnostic treatment could explain 59.8% of the variance of post-test changes compared to the pre-test. Therefore, the use of this unified protocol improved emotional adequacy and emotion regulation in students with social anxiety at Kermanshah University of Medical Sciences (p> 0.05).
Conclusion: It could be concluded that transdiagnostic treatment reduces social anxiety, improves adequacy, and regulates emotion in students and can be considered a helpful method for students with social anxiety and emotional problems.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social anxiety
  • transdiagnostic treatment
  • emotion regulation
  • emotion adequacy