مقایسه اثربخشی روش های رفتاردرمانی دیالکتیکی همراه با دارو درمانی و دارو درمانی بر تنطیم هیجان، خودکنترلی و انعطاف پذیری شناختی در افراد مبتلا به اختلال دو قطبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند ، ایران

2 استادیار ،گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی همراه با دارودرمانی و دارودرمانی بر تنظیم هیجان، خودکنترلی و انعطاف‌پذیری شناختی در افراد مبتلابه اختلال دوقطبی است. روش: این پژوهش به روش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون دوگانه بوده و جامعه آماری آن را کلیه بیماران دارای اختلال دوقطبی مراجعه‌کننده به درمانگاه ابن‌سینا مشهد در سال 1399 تشکیل داده‌اند که30 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس و بر اساس ملاک‌های ورود به پژوهش انتخاب‌شده و به‌تصادف در دو گروه 15 نفره آزمایش A و B تقسیم شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم هیجانی گارنفسکی، انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و همکاران و خودکنترلی تانجی بوده و گروه آزمایش A به مدت 8 جلسه 60 دقیقه‌ای به‌صورت یک جلسه در هفته، ضمن مصرف داروی لیتیوم کربنات، تحت رفتاردرمانی دیالکتیکی، قرار گرفتند و گروه آزمایش B در همین مدت تنها به استفاده از مصرف داروی لیتیوم کربنات اقدام نمودند و برای استنباط از فرضیه از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌: نتایج نشان داد بین رفتاردرمانی دیالکتیکی همراه با دارودرمانی و دارودرمانی بر تنظیم هیجان، خودکنترلی و انعطاف‌پذیری شناختی در افراد مبتلابه اختلال دوقطبی تفاوت وجود دارد و تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی همراه با دارودرمانی بیشتر است(01/0P˂). نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان از این رویکرد درمانی در همراهی با دارودرمانی، در کاهش مشکلات بیماران دوقطبی استفاده برد.
واژه‌های کلیدی: رفتاردرمانی دیالکتیکی، دارودرمانی، تنظیم هیجان، خودکنترلی، انعطاف‌پذیری شناختی، اختلال دوقطبی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of dialectical behavioral therapy methods with pharmacotherapy and pharmacotherapy on emotion regulation, self-control and cognitive flexibility in people with bipolar disorder

نویسندگان [English]

 • SeyedehElahe Hosseini 1
 • maryam nasri 2
1 Master of Clinical Psychology.Department of Psychology. Islamic Azad University. Birjand Branch. Birjand .Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University.Birjand Branch. Birjand. Iran
چکیده [English]

Introduction:The aim of this study was to compare the effect of dialectical behavior therapy combined with medication and medication on emotion regulation, self-control and cognitive flexibility in people with bipolar disorder.Method: Which is a quasi-experimental method with pre-test design, dual post-test. The statistical population consisted of all patients with a definite diagnosis of bipolar disorder hospitalized in Ibn Sina Hospital in Mashhad in 2020, 30 of whom were selected by available sampling method based on inclusion criteria and randomly divided into two groups of 15 people A and B experiments. Were. Both groups completed the Garnfsky Emotional Regulation Questionnaire, Dennis et al. Cognitive Flexibility, and Tanji et al. Self-Control Questionnaire. During the same period, experimental group B used only lithium carbonate. Both groups completed the above tests again and analysis of covariance was used to deduce the hypothesis. Result:The results showed that the difference between dialectical behavior therapy and drug therapy There is a difference in emotion regulation, self-control and cognitive flexibility in people with bipolar disorder and the effect of dialectical behavior therapy is greater with medication (P˂ 0.01).conclusion: The results of this study show that this therapeutic approach can be used in combination with medication to reduce the problems of bipolar patients.
Keywords: Dialectical Behavior Therapy, Drug Therapy, Emotion Regulation, Self-Control, Cognitive Flexibility, Bipolar Disorder

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dialectical Behavior Therapy
 • emotion regulation
 • self-control
 • cognitive flexibility
 • Bipolar Disorder
 1. منابع

  1. Novick DM, Swartz HA, Frank E. Suicide attempts in bipolar I and bipolar II disorder: a review and meta‐analysis of the evidence. Bipolar disorders. 2010 Feb;12(1):1-9.
  2. Akhavan Sh, Sajjadian I. The effectiveness of dialectical behavior therapy on emotional instability and impulsivity in people with bipolar disorder. Journal of Clinical Psychology. 2016 Sep 22;8(3):11-24.
  3. Sadock J, Sadock VA, Ruiz P. Summary of non-medical practice.Kaplan and Zadok; Behavioral Sciences / Clinical Practice. Volume One, Eleventh Edition. Tehran: Arjmand. 2015.
  4. Goodman M, Carpenter D, Tang CY, Goldstein KE, Avedon J, Fernandez N, Mascitelli KA, Blair NJ, New AS, Triebwasser J, Siever LJ. Dialectical behavior therapy alters emotion regulation and amygdala activity in patients with borderline personality disorder. Journal of psychiatric research. 2014 Oct 1;57:108-16.
  5. McCauley E, Berk MS, Asarnow JR, Adrian M, Cohen J, Korslund K, Avina C, Hughes J, Harned M, Gallop R, Linehan MM. Efficacy of dialectical behavior therapy for adolescents at high risk for suicide: a randomized clinical trial. JAMA psychiatry. 2018 Aug 1;75(8):777-85.
  6. Öngen DE. Cognitive emotion regulation in the prediction of depression and submissive behavior: Gender and grade level differences in Turkish adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010 Jan 1;9:1516-23.
  7. Poursalehi Navideh M, Piyvastehghar, M, Khosravi Z, Golshani F. Comparison of the effectiveness of dialectical behavior therapy and neurofeedback on reducing the prognostic symptoms of bipolar disorder. Journal of Applied Psychological Research. 2015;7 (4): 101-116.
  8. Wetterborg D, Dehlbom P, Långström N, Andersson G, Fruzzetti AE, Enebrink P. Dialectical behavior therapy for men with borderline personality disorder and antisocial behavior: A clinical trial. Journal of personality disorders. 2020 Feb;34(1):22-39.
  9. Tebbett-Mock AA, Saito E, McGee M, Woloszyn P, Venuti M. Efficacy of dialectical behavior therapy versus treatment as usual for acute-care inpatient adolescents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2020 Jan 1;59(1):149-56.
  10. Mousavi Moghadam SR. Investigating the relationship between spiritual intelligence and self-control and defense mechanisms in third year female high school students. Journal of Islamic Azad University. 2015; 25 (1): 59-64.
  11. Abbasi, M. The effectiveness of dialectical behavior therapy on reducing anxiety and increasing stubbornness and self-control of depressed students. Master Thesis, Islamic Azad University, Bojnourd Branch. 2014.
  12. DiRocco A, Liu L, Burrets M. Enhancing dialectical behavior therapy for the treatment of bipolar disorder. Psychiatric Quarterly. 2020 Sep;91(3):629-54.
  13. Afshari B, Omidi A, Sehat M. The effect of dialectical behavior therapy on executive function in patients with a bipolar disorder. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2018;22(4):404-10.
  14. Soltani E, Shareh H, Bahrainian SA, Farmani A. The mediating role of cognitive flexibility in correlation of coping styles and resilience with depression. Pajoohandeh Journal. 2013 Jun 10;18(2):88-96.
  15. Salehi M, Hamid N, Beshlideh K, Arshadi N. Comparison of the Effectiveness of Holographic Reprocessing and Dialectical Behavioral Therapy on Cognitive Flexibility and Impulsivity among Depressed Patients with a Suicide Attempt in Ilam, Iran. scientific journal of ilam university of medical sciences. 2019 Dec 10;27(5):1-4.
  16. Linehan MM. DBT® Skills Training Manual, Second Edition. Guilford Publications. 2014.
  17. Eskandari H, Ghaderi K. The effectiveness of group dialectical behavior therapy on increasing resilience of the physically disabled. Journal of Disability Studies. 2017; 1 (7): 1-18.
  18. Hoseini Omam SS, Najafi M, Makvand Hosseini S, Salavati M, Rezaei AM. Comparison of the effectiveness of emotion regulation skills training based on Gross Model and Linehan Model on suicidal thoughts in adolescents with borderline personality disoerder. Journal of Psychological Studies. 2019 Apr 21;15(1):131-46.
  19. Samani S, Sadeghi L. Adequacy of Psychometric Indicators of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Psychological Methods and Models. 2010; 1 (1): 51-62.