ارتباط بین ذهن‌آگاهی، دشواری در تنظیم هیجان، خودخاموشی و استرس ادراک شده با سندرم پیش از قاعدگی: رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ذهن‌آگاهی، دشواری در تنظیم هیجان و خودخاموشی بر سندرم پیش از قاعدگی از طریق نقش میانجی استرس ادراک شده انجام گرفت.
روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. در همین راستا با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای، نمونه‌ای برابر با 380 نفر از میان دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شد. ابزار غربالگری سندرم پیش از قاعدگی (PSST)، پرسشنامه ذهن ­آگاهی فرایبورگ (FMI-SF)، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (S-DERS)، مقیاس خودخاموشی و پرسشنامه استرس ادراک شده توسط شرکت‌کنندگان در پژوهش، تکمیل شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد بین ذهن‌آگاهی و استرس ادراک شده رابطه مستقیم و منفی معنادار وجود دارد، اما بین دشواری در تنظیم هیجان و خودخاموشی با استرس ادراک شده رابطه مستقیم و مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین استرس ادراک شده و سندرم پیش از قاعدگی نیز رابطه معنادار یافت شد. مهمترین یافته حاکی از آن است که استرس ادراک شده در ارتباط بین ذهن‌آگاهی، دشواری در تنظیم هیجان و خودخاموشی با سندرم پیش از قاعدگی به عنوان میانجی‌گر عمل ‌می‌کند. با توجه به یافته‌ها، مدل پیشنهادی با داده‌ها برازش دارد و مورد تأیید است.
نتیجه­ گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که ذهن‌آگاهی، دشواری در تنظیم هیجان، خودخاموشی و استرس ادراک شده در ابتلا به سندرم پیش از قاعدگی نقش مؤثری ایفا می‌کند. در همین راستا، نداشتن پذیرش و آگاهی نسبت به هیجانات و سرکوب احساسات، زمینه ساز ادراک استرس بالا می‌شود. در نهایت، مجموعه این الگو به تجربه شدیدتر علائم سندرم پیش از قاعدگی ختم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between Mindfulness, Difficulties in Emotion Regulation, Self-Silencing and Perceived Stress with Premenstrual Syndrome: A Structural Equation Modeling Approach

نویسندگان [English]

 • Ameneh Dashti 1
 • Yadollah Zargar 2
 • Iran Davoudi 3
 • Nasrin Arshadi 4
1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Associate professor, department of counseling, school of humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction: This study aimed to investigate mindfulness, difficulties in emotion regulation, self-silencing, and perceived stress as predictors of premenstrual syndrome.
Method: The research design was descriptive and correlational study with structural equation modeling procedure. In this regard, using a multi-stage random sampling method, a sample of 380 female students of the Shahid Chamran University of Ahvaz was selected. Premenstrual Syndrome Screening Tool (PSST), Freiburg Mindfulness Inventory _ Short Form (FMI-SF), Difficulties in Emotion Regulation Scale (S-DERS), Silencing the Self Scale, and Perceived Stress Questionnaire was completed.
Results: The results showed that there is a significant direct and negative relationship between mindfulness and perceived stress, but there is a significant direct and positive relationship between difficulties in emotion regulation and self-silencing with perceived stress. There was also a strong significant relationship between perceived stress and premenstrual syndrome. The most important finding suggests that perceived stress mediates the effects of mindfulness, difficulty in emotion regulation, and self-Silencing on premenstrual syndrome. According to the findings, the proposed model fits the data and is approved.
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that mindfulness, difficulty in emotion regulation, self-silencing, and perceived stress play an effective role in the risk of premenstrual syndrome. In this regard, lack of acceptance and awareness of emotions and suppression of emotions leads to high-stress perception. Ultimately, this pattern will culminate in experiencing more severe PMS symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • difficulties in emotion regulation
 • mindfulness
 • perceived stress
 • premenstrual syndrome
 • self-silencing
 1.  

  1. Ramezanpour, F., Bahri, N., Bagheri, L., Fathi Najafi, T. Incidence and Severity of Premenstrual Syndrome and its relationship with Social and Demographic Characteristics among Students’ College, Gonabad - 2013.The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 2015; 18(170.169): 21-28. [Persian].
  2. Speroff L, Fritz MA, editors. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. lippincott Williams & wilkins; 2005.
  3. Stenstrom EP, Saad G, Hingston ST. Menstrual cycle effects on prosocial orientation, gift giving, and charitable giving. Journal of Business Research. 2018 Mar 1; 84:82-8.
  4. Critchley HO, Babayev E, Bulun SE, Clark S, Garcia-Grau I, Gregersen PK, Kilcoyne A, Kim JY, Lavender M, Marsh EE, Matteson KA. Menstruation: science and society. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2020 Nov 1; 223(5):624-64.
  5. Gnanasambanthan S, Datta S. Premenstrual syndrome. Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine. 2019 Oct 1; 29(10):281-5.
  6. Reberte LM, de Andrade JH, Hoga LA, Rudge T, Rodolpho JR. Men’s perceptions and attitudes toward the partner with premenstrual syndrome. American Journal of Men's Health. 2014 Mar; 8(2):137-47.
  7. Temel S, Terzioglu F, Isik Koc G. Premenstrual syndrome in university students: its correlation with their attitudes toward gender roles. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2018 Jul 3; 39(3):228-36.
  8. Aşcı Ö, Gökdemir F, Süt HK, Payam F. The relationship of premenstrual syndrome symptoms with menstrual attitude and sleep quality in Turkish nursing student. Journal of Caring Sciences. 2015 Sep; 4(3):179.
  9. Hoyer J, Burmann I, Kieseler ML, Vollrath F, Hellrung L, Arelin K, Roggenhofer E, Villringer A, Sacher J. Menstrual cycle phase modulates emotional conflict processing in women with and without premenstrual syndrome (PMS)–a pilot study. PloS one. 2013 Apr 24; 8(4):e59780.
  10. .Cirillo PC, Passos RB, Bevilaqua MC, López JR, Nardi AE. Bipolar disorder and Premenstrual Syndrome or Premenstrual Dysphoric Disorder comorbidity: a systematic review. Brazilian Journal of Psychiatry. 2012; 34:467-79.
  11. Lustyk MK, Gerrish WG, Douglas H, Bowen S, Marlatt GA. Relationships among premenstrual symptom reports, menstrual attitudes, and mindfulness. Mindfulness. 2011 Mar; 2(1):37-48.
  12. Kabat-Zinn J. Mindfulness-based stress reduction (MBSR). Constructivism in the Human Sciences. 2003 Jul 1; 8(2):73.
  13. Goldin PR, Gross JJ. Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion. 2010 Feb; 10(1):83.
  14. Siegel DJ. The science of mindfulness. Shambhala Sun. 2010; 18(4):66-9.
  15. Akhteh, M., Alipor, A., Sarifi Saki, S. Effectiveness of Stress Management Training in Reducing Anxiety and Meta-worry of Women Who Had Abortion Several Times. Quarterly journal of health psychology, 2014; 3(11): 120-129. [Persian].
  16. Tayel AM, Fouad NM, Masoud AO, Mousa AA. Relationship between Mindfulness and Premenstrual Syndrome among Faculty Nursing Students. Alexandria Scientific Nursing Journal. 2018 Dec 1; 20(2):15-28.
  17. Panahi F, Faramarzi M. The effects of mindfulness-based cognitive therapy on depression and anxiety in women with premenstrual syndrome. Depression research and treatment. 2016 Nov 29; 2016.
  18. Bluth K, Gaylord S, Nguyen K, Bunevicius A, Girdler S. Mindfulness-based stress reduction as a promising intervention for amelioration of premenstrual dysphoric disorder symptoms. Mindfulness. 2015 Dec; 6(6):1292-302.
  19. Baer RA. Mindfulness training as a clinical intervention: a conceptual and empirical review. Clinical psychology: Science and practice. 2003; 10(2):125.
  20. Askari S, Behroozi N, Abbaspoor Z. The effect of mindfulness-based cognitive-behavioral therapy on premenstrual syndrome. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2018 Feb 1; 20(2):e57538.
  21. Assali R, Jalal Marvi F, Ansari F, Lashkardost H. Premenstrual syndrome and the marital relationship. JNKUMS. 2015; 7(2): 465-473. [Persian].
  22. Wu M, Liang Y, Wang Q, Zhao Y, Zhou R. Emotion dysregulation of women with premenstrual syndrome. Scientific reports. 2016 Dec 6; 6(1):1-0.
  23. Riahi, M., mahmoudabadi, Z. Sociological explanation of gender differences in depression: with emphasis on self-silence in family institution. Biquarterly Journal of Sociology of Social Institutions, 2016; 3(8): 193-159. [Persian].
  24. Rajabi, G., Malik Mohammadi, F., Amanallahifar, A., Sudani, M. Self-criticism, internal religious orientation, depression, and feeling of loneliness with mediation of silencing the self among students involved in romantic relationships: A path analysis model. Journal of Fundamentals of Mental Health, 2015; 17(6): 284-291. [Persian].
  25. Chrisler JC, Gorman JA, Streckfuss L. Self-silencing, perfectionism, dualistic discourse, loss of control, and the experience of premenstrual syndrome. Women's Reproductive Health. 2014 Jul 3; 1(2):138-52.
  26. Ussher JM. The ongoing silencing of women in families: An analysis and rethinking of premenstrual syndrome and therapy. Journal of Family Therapy. 2003 Nov; 25(4):388-405.
  27. Perz J, Ussher JM. Women's experience of premenstrual syndrome: a case of silencing the self. Journal of reproductive and infant psychology. 2006 Nov 1; 24(4):289-303.
  28. Kleinstäuber M, Schmelzer K, Ditzen B, Andersson G, Hiller W, Weise C. Psychosocial profile of women with premenstrual syndrome and healthy controls: a comparative study. International journal of behavioral medicine. 2016 Dec; 23(6):752-63.
  29. Jafarnejad, F., Shakeri, Z., Najaf Najafi, M., Salehi Fadardi, J. Evaluation the Relationship between Stress and the Risk of Premenstrual Syndrome. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 2013; 16(76): 11-18. [Persian].
  30. McKay G. Social support, stress, and the buffering hypothesis: A theoretical analysis. Baum Andrew, Taylor Shelley E, Singer Jerome E., editors. Handbook of Psychology and Health. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 1984:253-67.
  31. Mahdieh Momayyezi, Fatemeh Farzaneh, Mohammad Hasan Lotfi, Mental Health Status (Depression, Anxiety and Stress) of Employed and Unemployed Women in Yazd, Iran, Health and Development Journal, 2018; 7(3): 239-249. [Persian].
  32. Enayat F, Ataee Far R, Abaspoor Azar Z. The Effectiveness of Training Mindfulness Skills on Depression, Anxiety and Stress of Female with Premenstrual Syndrome. Aumj. 2021; 10(4): 427-438. [Persian].
  33. Zareh, H., Taraj, S. The Effect of Premenstrual Syndrome on Short Term, Long Term and Prospective Memory in Affected Women. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 2009; 12(3): 1-8. [Persian].
  34. Armand, A., Talaee, A. Investigating the Efficacy of Cognitive- Behavioral Stress-Management Training on Decreasing the Psychological Problems and Symptoms of Premenstrual Syndrome of Afflicted Women. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 2012; 15(21): 24-31. ‎[Persian].
  35. Eggert L, Witthöft M, Hiller W, Kleinstäuber M. Emotion regulation in women with premenstrual syndrome (PMS): Explicit and implicit assessments. Cognitive Therapy and Research. 2016 Dec; 40(6):747-63.
  36. Bashlideh, K. Analysis of statistical data using SPSS and AMOS software, Ahvaz: Chamran University Press. 2016 May. [Persian].
  37. Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications; 2015 Nov 3.
  38. Steiner M, Macdougall M, Brown E. The premenstrual symptoms screening tool (PSST) for clinicians. Archives of Women’s Mental Health. 2003 Aug; 6(3):203-9.
  39. Ghasemipour Y, Raavand M, Saeidi F. Comparison of perceived stress, coping strategies and social support between girl students with premenstrual syndrome (pms), premenstrual dysphoric disorder (pmdd) and normal group. Nurs Midwifery J. 2019; 17 (4): 309-320. [Persian].
  40. Shiva Siahbazi, Fatemeh Zahra Hariri, Ali Montazeri, Lida Moghaddam Banaem. Translation and psychometric properties of the Iranian version of the Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST). Payesh. 2011; 10 (4): 421-427. [Persian].
  41. Walach H, Buchheld N, Buttenmüller V, Kleinknecht N, Schmidt S. Measuring mindfulness the Freiburg mindfulness inventory (FMI). Personality and individual differences. 2006 Jun 1; 40(8):1543-55.
  42. Ghasemi Jobaneh R, Arab Zadeh M, Jalili Nikoo S, Mohammad Alipoor Z, Mohsenzadeh F. Survey the Validity and Reliability of the Persian Version of Short Form of Freiburg Mindfulness Inventory. JRUMS. 2015; 14 (2): 137-150. ‎[Persian].
  43. Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment. 2004 Mar; 26(1):41-54.
  44. Soltan Mohammadlou, S., Gharraee, B., Fathali Lvasani, F., Gohari, R. The Relationship of Behavioral Activation and Inhibition Systems (BAS/BIS), Difficulty of Emotional Regulation, Metacognition with Worry. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 2013; 3(2): 85-100. [Persian].
  45. Besharat, M., Ranjbar Shirazi, F., Hafezi, E., Ranjbari, T. Emotion regulation difficulties and attachment styles in patients and normal samples. Thoughts and Behavior in Clinical Psychology, 2019; 13(47): 77-87. [Persian].
  46. Jack DC, Dill D. The Silencing the Self Scale: Schemas of intimacy associated with depression in women. Psychology of women quarterly. 1992 Mar; 16(1):97-106.
  47. Zabihiudan, S. The Relationship between Family Communication Patterns and Loneliness with Self-Cashing and Self-Extinguishing Mediation, M.Sc. Thesis, Shiraz, Shiraz University. 2010; May. [Persian].
  48. Sadeghzadeh, M. Beshardeh, Sh. Khormaei, F. The Relationship between Conformity to Feminine Norms and Perceptions of Gender Discrimination with Quality of Life of Iranian Women: The Mediating Role of Self-silencing. 2022; [Persian].
  49. Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of perceived stress. Journal of health and social behavior. 1983 Dec 1:385-96.
  50. Lee EH. Review of the psychometric evidence of the perceived stress scale. Asian nursing research. 2012 Dec 1; 6(4):121-7.
  51. Rahimi, K., Hosseinsabet, F., Sohrabi, F. Effectiveness of Stress Management and Resiliency Training (SMART) on Perceived Stress and Attitude toward Drug Use among Addicted Men Prisoners. Clinical Psychology Studies, 2016; 6(22): 1-19. [Persian].
  52. van Wietmarschen H, Tjaden B, van Vliet M, Battjes-Fries M, Jong M. Effects of mindfulness training on perceived stress, self-compassion, and self-reflection of primary care physicians: a mixed-methods study. BJGP open. 2018 Dec 1; 2(4).
  53. Maharjan, Sailesh, "is the relationship between trait mindfulness and psychological distress indirect?" (2017). Electronic Theses, Projects, and Dissertations.
  54. hatampour E, mostafai A, sohrabi Z. The Effectiveness of Mindfulness Training Program on Perceived Stress, Anxiety Sensitivity and Anxiety Symptoms in Adolescents with Symptoms of Social Anxiety Disorder. 3 JNE. 2021; 9 (6): 37-48. [Persian].
  55. akhondi M, kamiabi M, sayadi A, zeinadini Z. The Effectiveness of Mindfulness Training on Perceived Stress and Psychological Hardship in Nursing Students. IJPN. 2021; 8 (6): 11-19. ‎[Persian].
  56. Khalili Khezrabadi M, Shafqati S, Eshaghi Moghaddam F, Rafiepoor A. Expectancy Test Anxiety Based on Basic Psychological Needs and Cognitive Emotional Regulation among Students at Farhangian University. Journal of Instruction and Evaluation. 2020 Feb 20; 12(48):85-102. [Persian].
  57. Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. Psychological inquiry, 26(1), 1-26.
  58. Elison J, Garofalo C, Velotti P. Shame and aggression: Theoretical considerations. Aggression and Violent Behavior. 2014 Jul 1; 19(4):447-53.
  59. Maji S, Dixit S. Self-silencing and women’s health: A review. International Journal of Social Psychiatry. 2019 Feb; 65(1):3-13.
  60. Smolak L. Gender as culture: The meanings of self-silencing in women and men. Silencing the self across cultures: Depression and gender in the social world. 2010 Apr 28:129-46.
  61. Ali A, Oatley K, Toner BB. Life stress, self-silencing, and domains of meaning in unipolar depression: An investigation of an outpatient sample of women. Journal of Social and Clinical Psychology. 2002 Dec 1; 21(6):669-85.
  62. Walton LM, Machamer L, Asumbrado RC, Behrens MA. Relationship between Nutrition (REAP), Exercise (VSAQ), and Stress on Premenstrual Syndrome Severity (PSST): Correlation, Cross-Section, Purposive Sample of 75 Females Ages 18-55. Physiother Rehabil. 2018; 3(158):2573-0312.
  63. Chang MW, Brown R, Wegener DT. Perceived stress linking psychosocial factors and depressive symptoms in low-income mothers. BMC Public Health. 2021 Dec; 21(1):1-1.
  64. Yew SH, Lim KM, Haw YX, Gan SK. The association between perceived stress, life satisfaction, optimism, and physical health in the Singapore Asian context. Asian Journal of Humanities and Social Sciences (AJHSS). 2015 Feb; 3(1):56-66.
  65. Barzegar, E., zohrei, E., Bostanipour, A., Fotohabadi, K., Ebrahimi, S., Hoseinnia, M. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy on Perceived Stress and Aggression in Women with Premenstrual Syndrome. Journal of Psychological Studies, 2018; 14(3): 163-178. [Persian].
  66. ‎ Campbell-Sills L, Barlow DH, Brown TA, Hofmann SG. Acceptability and suppression of negative emotion in anxiety and mood disorders. Emotion. 2006 Nov; 6(4):587.
  67. Jack, D. C. (1991). Silencing the self: Women and depression. Harvard University Press.
  68. Temel S, Terzioglu F, Isik Koc G. Premenstrual syndrome in university students: its correlation with their attitudes toward gender roles. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2018 Jul 3; 39(3):228-36.