اثربخشی آموزش حافظه کاری دیداری بر کاهش افسردگی از طریق تغییر در شبکه‌های سه گانه توجهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، پردیس علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه علوم شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش حافظه کاری دیداری بر بهبود علائم افسردگی و شبکه‌های سه‌گانه توجهی بود.
روش: پژوهش شامل دو گروه آزمایش و کنترل بود. 34 نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان با نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و در دو گروه جای گرفتند. پیش آزمون شامل پرسشنامه افسردگی بک و آزمون کامپیوتری شبکه‌های سه گانه توجهی بود. گروه آزمایش به مدت 5 جلسه تحت آموزش حافظه کاری دیداری با تکلیف ان-بک قرار گرفتند. پس از آن پرسشنامه افسردگی بک و آزمون کامپیوتری شبکه‌های سه گانه توجهی به عنوان پس‌آزمون و در شرایط مشابه با پیش‌آزمون به اجرا درآمد.
یافته ها: تحلیل کواریانس آموزش حافظه کاری دیداری با ان-بک به صورت معناداری منجر به بهبود علائم افسردگی و کارکرد شبکه‌های سه گانه توجهی در دانشجویان می‌گردد. اندازه اثر برای متغیرهای علائم افسردگی و توجه به ترتیب برابر با 0.382 و 0.704 بود.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت پردازش بهینه باورها در بهبود علائم افسردگی مطابق نظریه شناختی؛ و نقش تعیین کننده کارکرد شناختی توجه در پردازش بهینه باورها، آموزش حافظه کاری دیداری از طریق تغییر در شبکه‌های سه گانه توجهی منجر به بهبود علائم افسردگی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of working memory training on reducing depression through changing in attentional networks

نویسندگان [English]

  • Minoush Khademi 1
  • Seyed Mosa Tabatabaee 2
1 Master of Cognitive Psychology, New Sciences and Technologies Campus, Semnan University, Semnan, Iran
2 استادیار، گروه علوم شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Depression has always been one of the most common psychological disorders. The aim of this study was to investigate the effect of working memory training on improving depression symptoms and triple-attentional networks. Method: The current study includes 34 Semnan University students selected by the convenience sampling method and randomly placed in two groups. The pre-test consisting of BDI-II and computerized triple attention network test was performed on all subjects. Then, the experimental group underwent working memory training with N-Back for 5 sessions. The mentioned tests were performed as a post-test in similar conditions to the pre-test. Results: The analysis of covariance showed that visual working memory training with N-Back significantly diminishes depressive symptoms and the function of the triple attention network in students. The effect sizes for the variables of depressive symptoms and attention were 0.382 and 0.704, respectively. Conclusion: Due to the importance of optimal processing of beliefs in improving depressive symptoms according to cognitive theory and the decisive role of cognitive function of attention in this field, visual working memory training can be said to improve the noted symptoms through changes in the triple attention network. The practical implication of the present study is the usefulness of computer cognitive interventions to improve mental disorders. Thus, it is suggested to use visual working memory in computer tasks along with other interventions to improve depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Working memory training
  • N-back
  • depression symptoms
  • triple-attention networks