اثربخشی گروه‌درمانی تلفیقی ذهن‌آگاهی و طرحواره درمانی بر شفقت‌ورزی با خود و طرحواره‌های ناسازگارِ زنان بامشکلات بین‌فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه علوم‌تربیتی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه‌درمانی تلفیقی ذهن‌آگاهی و طرحواره‌درمانی بر شفقت‌ورزی باخود، سطح ذهن‌آگاهی و طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان با مشکلات بین‌فردی بود.
روش: این پژوهش با روش نیمه‌آزمایشی و همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری پس از ۲ ماه و گروه لیست انتظار بود. جامعه پژوهش زنانی (۱۸ تا ۳۰ ساله) بودند که با شکایت عمده مشکلات بین فردی به پلی‌کلینیک دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کرده بودند. گروه نمونه ۲۲ نفر از این زنان بودند که به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و در دو گروه ۱۱ نفره مداخله و کنترل (لیست انتظار) بصورت تصادفی گمارده شدند. گروه مداخله ۱۰ جلسه درمان دریافت نمودند. داده‌ها به روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و با نرم افزار SPSS تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که گروه درمانی تلفیقی طرحواره و ذهن‌آگاهی بر افزایش شفقت‌ورزی باخود (p≤0.001)، افزایش ذهن‌آگاهی (p≤0.01) و کاهش طرحواره های ناسازگار اولیه (p≤0.001) اثربخشی معنادار دارد.
نتیجه‌گیری: گروه‌درمانی تلفیقی طرحواره و ذهن‌آگاهی در افزایش شفقت‌ورزی باخود و ذهن‌آگاهی و همچنین در کاهش شدت طرحواره‌های ناسازگار موثر و کاربردی است. اثبات اثربخش بودن این پروتکل کوتاه مدت نویدبخش استفاده آن در مراکز درمانی و بهداشت روانی مختلف است و می‌تواند در هزینه‌های مالی و زمانیِ درمان مشکلات روانشناختی بسیار رایجی همچون مشکلات میان فردی، صرفه و کارایی بالایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Integrated Mindfulness and Schema Group Therapy on Self-Compassion and Early Maladaptive Schemas on Women with Interpersonal Problems

نویسندگان [English]

  • Negin Sayghalzananmashhad 1
  • Ali Mashhadi 2
  • Hossein Shareh 3
1 Master of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of integrated schema and mindfulness group therapy on self-compassion, level of mindfulness and early maladaptive schemas of women with interpersonal problems.
Method: This research had semi-experimental format with a pre-post test and a two-month follow-up and a waiting-list group. The research population was women (18 to 30 years old) suffering from interpersonal problems. The sample group consisted of 22 women who were selected by purposive sampling and randomly assigned to two groups of 11 people: the intervention group and the control group (waiting list). Data were analyzed by analysis of variance with repeated measurements and SPSS software.
Results: The results showed that the integrated schema and mindfulness group therapy has a significant effect on increasing self-compassion (p≤0.001), increasing mindfulness (p≤0.01) and reducing primary maladaptive schemas (p≤0.001).
Conclusion: the integrated mindfulness and schema group therapy can be effective and practical in improving self-compassion and mindfulness as well as reducing maladaptive schemas. Proving the effectiveness of this time-limited protocol is promising for its use in different mental health centers, and it can be efficient and economical in the financial and time costs of treating common psychological problems such as interpersonal problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • integrated schema and mindfulness group therapy
  • self-compassion
  • level of mindfulness
  • early maladaptive schemas