کاربست نظریۀ روان‌تحلیلی هورنای بر سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق بر اساس الگوهای شخصیتی: یک پژوهش مورد منفرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: از دلایل بروز طلاق عدم توانایی همسران در سازش با تغییرات می‎‌باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر نظریۀ روان‌تحلیلی هورنای براساس سه الگوی شخصیتی مهرطلب، برتری‌طلب و عزلت‌طلب بر سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق بوده است. روش: در این تلاش از طرح پژوهش مورد منفرد از نوع B/ A بهره‌گیری شده است. شرکت‌کننده‌ها از میان زنان مراجعهکننده به برخی از مراکز مشاوره تهران در سال 1399 به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از پاسخگویی به پرسشنامۀ هورنای-کولیج برای هر یک از الگوهای شخصیتی هورنای 2 شرکت‌کننده و در مجموع 6 شرکت‌کننده انتخاب شدند. سپس پرسشنامۀ سازگاری زناشویی اسپانیر در چهار مرحله اجرا شد. مداخله در طی 15 تا 25 جلسۀ انفرادی 60 دقیقه‌ای، یک تا دو جلسه در هفته اجرا شد. داده‌ها پس از به دست آوردن شاخص تغییر پایا، از طریق محاسبه تغییر آماری معنیدار و فرمول درصد بهبودی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با روش استاندارد ترسیم دیداری ارائه شدند. یافته‌ها: درصد بهبودی در رضایت دو نفره (9/41)، همبستگی دو نفره (65/46)، توافق دو نفره (76/51) و ابراز محبت (41/127) معنادار و اثربخش بوده است. بیشترین اثربخشی در سازگاری زناشویی در الگوی مهرطلب بوده و در الگوی عزلت‌طلب نسبت به الگوی برتری‌طلب افزایش بیشتری در مؤلفه‌های سازگاری زناشویی مشاهده شده است. نتیجه‌گیری: این یافته‌ها تغییرات معناداری را در مؤلفه‌های سازگاری زناشویی براساس الگوهای شخصیتی کارن هورنای نشان داده‌اند. در نتیجه روان‌درمانی تحلیلی کارن هورنای با افزایش سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق می‌تواند برای روانشناسان و زوج درمانگران در پیشگیری از طلاق مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Horney's psychoanalytic theory on the marital adjustment of divorce-seeking women based on personality types: a single-subject research

نویسندگان [English]

  • Soheila Jafarpour 1
  • Shah Rukh Makund Hosseini 2
  • Parvin Rafieinia 3
1 PhD in psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the reasons for divorce is the inability of spouses to compromise with changes. The aim of this research was to investigate the effect of Horney's psychoanalytical theory based on three personality types of compliance, aggression and detachment on the marital adjustment of women applying for divorce. Method: In this effort, a single subject research of B/A type has been used. The participants were selected from among the women who referred to some counseling centers in Tehran in 2019 as available sampling. After answering the Horney-Coolidge questionnaire, 2 participants were selected for each of Horney's personality types and a total of 6 participants. Then, Spanier's Marital Adjustment Questionnaire was implemented in four stages. Horney's psychoanalytic treatment was performed during 15 to 25 individual sessions of 60 minutes, one to two sessions per week. The data were analyzed after obtaining the stable change index and by calculating the statistically significant change and the recovery percentage formula, and were presented with the standard method of visual drawing. Findings: The percentage of improvement in dyadic satisfaction (41/9), dyadic consensus (46/65), dyadic cohesion (51/76) and affectional expression (127/41) was effective. The most effectiveness has been in the compliance type. A greater increase has been observed in the detachment type compared to the aggression type. Conclusion: These findings showed significant changes in the components of marital adjustment based on Horney's personality types. Therefore, Horney's analytical psychotherapy can be useful for psychologists and couple therapists in preventing divorce by increasing the marital adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychoanalysis
  • Karen Horney
  • Marital Adjustment