نقش واسطه ای نشانگان وسواسی جبری در رابطه عزت نفس و سایبرکندریا در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: سایبرکندریا را می توان یکی از چالش های نوپدید در عصر اینترنت دانست. با تاکید بر این موضوع که عزت نفس و نشانگان وسواسی جبری یکی از موضوعات اصلی پژوهش در جوانان می باشد و شناسایی عوامل مربوط به افزایش سایبرکندریا لازم است. بدین منظور هدف پژوهش حاضر نقش واسطه ای نشانگان وسواسی جبری در رابطه عزت نفس و سایبرکندریا در دانشجویان بود.
روش: طرح پژوهش حاضر، از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری موردمطالعه در پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بودند که تعداد 262 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سایبرکندریا مک الروی و شولین (CSS)، پرسشنامه وسواس فکری-عملی فوا و همکاران (OCD-R) و پرسشنامه عزت‌نفس روزنبرگ (SES) استفاده‌شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و لیزرل انجام گردید.
یافته ها: نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد مدل اندازه گیری شده پژوهش با مدل مفهومی برازش مطلوب دارد. در مورد اثرات مستقیم، نتایج نشان می دهد که عزت نفس با سایبرکندریا و نشانگان وسواسی جبری رابطه مستقیم دارد. همچنین نشانگان وسواسی جبری با سایبرکندریا رابطه مستقیم دارد. در مورد اثر غیر مستقیم، نتایج نشان داد که نشانگان وسواسی جبری به صورت واسطه ای بر رابطه میان عزت نفس و سایبرکندریا تاثیر دارد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که نشانگان وسواسی جبری در رابطه بین عزت نفس و سایبرکندریا نقش واسطه ای دارد. توجه به این مکانیسم تاثیر، در تدوین مداخلات پیشگیرانه و درمانی کارآمد برای سایبرکندریا می تواند موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The mediating role of obsessive-compulsive symptoms in the relationship between self-esteem and cyberchondria in students

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah Ahmadi 1
  • Rahim Yousefi 1
  • Hamoun Babaei Aqje Kohal 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
2 Master of Psychology, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Cyberchondria can be considered one of the emerging challenges in the Internet age. Emphasizing that self-esteem and obsessive-compulsive symptoms are one of the main topics of research in young people, and it is necessary to identify the factors related to the increase of cyberchondria. For this purpose, the aim of the present study was the mediating role of obsessive-compulsive syndrome in the relationship between self-esteem and cyberchondria in students.
Method: The design of the current research was descriptive and correlational. The statistical population studied in the present study were the students of Azarbaijan Shahid Madani University, 262 of person were selected by multi-stage cluster random sampling. McElroy and Shulin's (CSS) cyberchondria questionnaire, Fua et al. (OCD-R), and Rosenberg's self-esteem questionnaire (SES) were used to collect information. Analysis of research data was done using SPSS and Lisrel software. Results: The results of structural equation modeling showed that the measured model of the research has a good fit with the conceptual model. Regarding direct effects, the results show that self-esteem has a direct relationship with cyberchondria and obsessive-compulsive symptoms. Also, obsessive-compulsive syndrome has a direct relationship with cyberchondria. As for the indirect effect, the results showed that obsessive-compulsive symptoms have a mediating effect on the relationship between self-esteem and cyberchondria. Conclusion: The results of the research showed that obsessive-compulsive disorder plays a mediating role in the relationship between self-esteem and cyberchondria. Paying attention to this impact mechanism can be effective in formulating effective preventive and therapeutic interventions for cyberchondria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive-compulsive symptoms
  • self-esteem
  • Cyberchondria