مدل ساختاری طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی ناایمن با اختلال اضطراب اجتماعی: نقش واسطه‌ای حساسیت اضطرابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد،، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تبیین اختلال اضطراب اجتماعی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی ناایمن با نقش واسطه‌ای حساسیت اضطرابی انجام گرفته شد.
روش: روش پژوهش، همبستگی و از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران‌ در سال 1401 بودند که به صورت نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند. ابزارجمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه، پرسشنامه سبک‌های دلبستگی، پرسشنامه حساسیت اضطرابی و پرسشنامه اضطراب اجتماعی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از نرم‌افزار 19SPSS و 24AMOS استفاده شد.
یافته‌ها: متغیرهای پیش‌بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی ناایمن به صورت مستقیم و غیرمستقیم با میانجی‌گری حساسیت اضطرابی بر اختلال اضطراب اجتماعی دارای تاثیر معنادار بودند(0/01 >p). همچنین حساسیت اضطرابی دارای تاثیر مستقیم بر اختلال اضطراب اجتماعی بود(0/01 >p).
نتیجه‌گیری: براساس نتایج پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی ناایمن می‌توانند پیشبین‌های قوی اختلال اضطراب اجتماعی باشند و در این میان حساسیت اضطرابی به عنوان متغیر میانجی بخشی از فرآیند اثرگذاری در شکل‌گیری نشانه‌های اضطراب اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural model of primary maladaptive schemas and insecure attachment style with social anxiety disorder: the mediating role of anxiety sensitivity

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Nadri 1
  • Masoud Sadeghi 2
  • Fatemeh Rezaei 3
1 Ph.D student in psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The present study was conducted with the aim of explaining the symptoms of social anxiety disorder based on primary maladaptive schemas and insecure attachment style with the mediating role of anxiety sensitivity.
Method: The research method was correlation and structural equation modeling. The statistical population of the research included all students of the University of Science and Research in the academic year of 2022 in Tehran province which were selected as a multi-stage random sampling. The number of 306 people who scored higher than 40 in the Connor social anxiety questionnaire. Data collection tools included Early Maladaptive Schemas Questionnaire, Attachment Styles Questionnaire, Anxiety Sensitivity Questionnaire and Social Anxiety Questionnaire. In order to analyze the obtained data, SPSS19 and AMOS24 software were used.
Findings: The predictor variables of primary maladaptive schemas and insecure attachment style directly and indirectly with the mediation of anxiety sensitivity had a significant effect on social anxiety disorder (p<0/01). Also, anxiety sensitivity had a direct effect on social anxiety disorder (p<0/01).
Conclusion: Based on the results of the research, it can be concluded that early maladaptive schemas and insecure attachment style can be strong predictors of social anxiety disorder, and in the meantime, anxiety sensitivity as a mediating variable is part of the influencing process in the form of Taking signs of social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment
  • anxiety sensitivity
  • schema
  • social anxiety