بررسی تفاوت بین اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و توانبخشی شناختی پاول بر کاهش نشانگان روانشناختی بیماران سکته مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، بیرجند، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

4 دانشیار گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، بیرجند، ایران و دانشیار گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه: سکته مغزی جزو شایعترین و ناتوان کننده ترین بیماریهای نورولوژیک است و نقایص آن عمدتا در سه بخش جسمانی، شناختی ، هیجانی- رفتاری مطرح می باشد.بنابراین، توجه به مداخلاتی که همزمان مشکلات شناختی و خلقی را هدف قرار دهد، حائز اهمیت است.پژوهش حاضر باهدف بررسی مقایسه اثربخشی مداخله آموزش کاهش استرس مبتنی برذهن آگاهی و توانبخشی شناختی پاول بر نشانگان روانشناختی بیماران سکته مغزی ایسکمیک انجام شده است.
روش: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود.براساس معیارهای ورودی 36 بیمار سکته مغزی ایسکمیک به شیوه هدفمند و به صورت تصادفی در سه گروه 12 نفره گماشته شدند.ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک و (DASS21) بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS (ویرایش 22) و آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنف،آزمون تی زوج شده، توکی و تحلیل واریانس مکرر در سطح معناداری (0/05>P) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها:تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد گروه های درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و توانبخشی شناختی پاول شدت پایین تر افسردگی را گزارش دادند، اما بر اساس میانگینها بین دو مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد. در خصوص اضطراب، تنها مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی موثر بود و در خصوص استرس هیچکدام از مداخلات اثربخشی معناداری را نشان ندادند.
نتیجه گیری:باتوجه به نتایج می توان از مداخلات کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و توانبخشی شناختی به عنوان درمان مکمل در کنار سایر درمانها در جهت بهبود مشکلات شناختی و روانشناختی بیماران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the difference between the effectiveness of mindfulness-based stress reduction training and Powell's cognitive rehabilitation on reducing the psychological symptoms of stroke patients

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shojaei 1
  • fatemeh shahabizadeh 2
  • Seyed Mohammad Mousavi Mirzaei 3
  • Mohammad Dehghani Firozabadi 4
  • Aliakbar Esmaeili 5
1 PhD student in psychology, Islamic Azad University of Birjand, Birjand, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Birjand Islamic Azad University, Birjand, Iran
3 Associate Professor of Neurology, Department of Neurology, School of Medicine, Medical Toxicology and Drug Abuse Research Center (mtdrc), Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
4 associate Professor of Neurology, Neurology Department, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran
5 Associate Professor of Psychiatry, Department of Psychiatry, School of Medicine, Medical Toxicology and Drug Abuse Research Center(mtdrc), Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
چکیده [English]

Introduction: Cerebral stroke is one of the most common and debilitating neurological diseases, and its defects are mainly in three parts: physical, cognitive, and emotional-behavioral. Therefore, it is essential to pay attention to interventions that target cognitive and mood problems at the same time. The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of the stress reduction training intervention based on mindfulness and Powell's cognitive rehabilitation on the psychological symptoms of ischemic stroke patients.
Method: This was a semi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group and a follow-up period. Based on the entry criteria, 36 ischemic stroke patients were randomly assigned to three groups of 12 people. The data collection tools were demographic profile questionnaires and (DASS21). The collected data were analyzed with SPSS software (Version. 22) and Kolmogorov-Smirnov statistical tests, paired t-test, Tukey and repeated variance analysis at the significance level (P<0.05).
Result: Analysis of variance with repeated measures showed that patients receiving stress reduction treatment based on mindfulness and Powell's cognitive rehabilitation reported lower severity of depression, but no significant difference was observed between the two interventions based on the averages. Regarding anxiety, only the stress reduction intervention based on mindfulness was effective, and none of the interventions showed significant effectiveness regarding stress.
Conclusion: According to the results, stress reduction interventions based on mindfulness and cognitive rehabilitation can be used as a complementary treatment along with other treatments in order to improve the cognitive and psychological problems of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-Based Stress Reduction
  • Cognitive Rehabilitation
  • Psychological Symptoms
  • Stroke