اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترسیاوش طالع پسند

روانشناسی علوم تربیتی استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

stalepasand.profile.semnan.ac.ir
stalepasandsemnan.ac.ir
02331533057

سردبیر

دکتر اسحق رحیمیان بوگر

روانشناسی سلامت دانشیار دانشگاه سمنان

irahimian.profile.semnan.ac.ir
jcpsemnan.ac.ir
0000-0003-3029-9050

مدیر داخلی

دکتر محمدعلی محمدی فر

روان شناسی دانشیار دانشگاه سمنان

alimohammadyfar.profile.semnan.ac.ir
alimohammadyfarsemnan.ac.ir
023-31533061

کارشناس نشریه

حمیدرضا فلاحت کار

روان شناسی بالینی کارشناس نشریه

jcpsemnan.ac.ir
02331533017

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی فتحی آشتیانی

روانشناسی بالینی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج

afa1337gmail.com

دکتر پرویزآزاد فلاح

روانشناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

azadfallahparvizgmail.com

دکتر حمید طاهر نشاط دوست‌

روانشناسی بالینی استاد دانشگاه اصفهان

h.neshatedu.ui.ac.ir

دکتر علیرضا مرادی

روانشناسی بالینی استاد دانشگاه خوارزمی

moradi90yahoo.com

دکتر نور محمد بخشانی

روان شناسی بالینی استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

isid.research.ac.ir/NourMohammad_Bakhshani
bakhshayahoo.com

مجید محمودعلیلو

روانشناسی بالینی استاد دانشگاه تبریز دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه روانشناسی

m-alilooyahoo.com

دکتر سیاوش طالع پسند

روان شناسی علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی - روان شناسی وآموزش کودکان استثنایی دانشگاه سمنان

stalepasand.profile.semnan.ac.ir
stalepasandsemnan.ac.ir
023-31533057

دکتر اسحق رحیمیان بوگر

روانشناسی سلامت گروه آموزشی روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

irahimian.profile.semnan.ac.ir
i-rahimiansemnan.ac.ir
023 31533066

دکتر علی محمد رضایی

روانشناسی علوم تربیتی دانشیار گروه روان شناسی علوم تربیتی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

rezaeiam.profile.semnan.ac.ir
rezaei_amyahoo.com
02331533063

دکتر محمدعلی محمدی فر

روانشناسی علوم تربیتی دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

alimohammadyfar.profile.semnan.ac.ir
alimohammadyfarsemnan.ac.ir
023-31533061

دکتر محمود نجفی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

mnajafi.profile.semnan.ac.ir
m_najafisemnan.ac.ir
02331533059

دبیر تخصصی

دکتر محمدعلی محمدی فر

روانشناسی دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

alimohammadyfar.profile.semnan.ac.ir
alimohammadyfarsemnan.ac.ir
023-31533061

ویراستار

دکتر سید موسی طباطبایی

روانشناسی تربیتی استادیار دانشگاه سمنان

s.mosatabatabaeesemnan.ac.ir

دکتر محمد آقا دلاور پور

روانشناسی تربیتی استاد یاردانشگاه سمنان

mdelavarpoursemnan.ac.ir

صفحه آرا

فاطمه ملک احمدی

کامپیوتر انتشارات دانشکده

fatemeh.malekahmadiyahoo.com