سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 برای اشتراک مجله  میلغ نشریه برای هر شماره 150000 ریال  که برای دانشجویان به صورت نیم بها می باشد . در وجه حساب 2941019466 کد 84000502 بابت فروش کتاب و نشریات شعبه بانک تجارت دانشگاه سمنان واریز نموده و رسید بانک را همراه با برگ درخواست اشتراک به نشانی سمنان، شهرستان مهدیشهر، دربند، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، دفتر مجله علمی- پژوهشی روان‌شناسی بالینی کدپستی: 3564111156 امور مشترکین مجله روان‌شناسی بالینی ارسال فرمایید.