ویژه نامه COVID - 19

فصلنامه روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان با سابقه دوازده ساله که در نمایه داخلی منتشر می گردد با هدف کمک به جامعه علمی و محققان برای فهم و تحلیل ر وان شناختی پدیده همه گیر ویروس کرونا از محققان دعوت به عمل می آورد تا مقالات خود را در این خصوص از طریق سایت مجله به این فصلنامه ارسال نمایند.مقالات پس از طی فرایند داوری وپذیرش به صورت ویژه نامه منتشر خواهد شد.