بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به آلوپسی آرئاتا

نویسندگان

چکیده

مقدمه: شیوع اختلالات روانی در بیماران مبتلا به بیماریهای پوستی در تحقیقات متعددی تأیید شده است. آلوپسی آرئاتا نوعی ریزش موی مزمن است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس بر اضطراب و افسردگی بیماران زن مبتلا به آلوپسی آرئاتا بود.
روش‌: این پژوهش مطالعه‌ای تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود که در مرکز تحقیقات پوست و سالک شهر اصفهان انجام گرفت. نمونه شامل 24 بیمار مبتلا به آلوپسی آرئاتا با تشخیص پزشک متخصص بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها زیرمقیاس‌های اضطراب و افسردگی آزمون SCL-90-R بود که قبل و بعد از مداخله توسط افراد تکمیل گردید. درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس طی هشت جلسه و به مدت دو ماه بر روی گروه آزمایش انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین نمرات اضطراب و افسردگی درگروه آزمایش به‌طور معناداری نسبت به گروه گواه کاهش پیداکرده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس در کاهش اضطراب و افسردگی مبتلایان به آلوپسی آرئاتا مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive- Behavioral Stress Management Therapy on Depression and Anxiety of Females with Alopecia Areata

نویسندگان [English]

  • F Dehghani
  • H.T Neshat-Doust
  • H Molavi
  • M.A Nilforoushzadeh
چکیده [English]

Introduction: Prevalence of psychological disorders in patients with skin disorders was confirmed in various researches. Alopecia areata is a kind of chronic loss of hair. The purpose of this study was to consider the effectiveness of cognitive-behavioral stress management therapy on the anxiety and depression of female patients with alopecia areata.
Method: This research was an experimental study including pre-test, post-test and control group which has been carried out in Isfahan Skin Disease and Leishmaniasis Research Centre. The sample consisted of 24 alopecia areata patients diagnosed by specialists. The questionnaire was consisted of the anxiety and depression subscales of SCL-90-R which were completed by subjects before and after intervention. Cognitive-behavioral stress management therapy was carried out on the experimental group in 8 sessions over a period of two months. The data were analyzed using covariance analysis.
Results: The results of this research showed that the means of anxiety and depression in experimental group has reduced significantly in comparison with the control group.
Conclusion: According to the research findings, cognitive-behavioral stress management therapy is effective in decreasing anxiety and depression in patients with alopecia areata.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Alopecia Areata
  • Cognitive-Behavioral Stress Management Therapy
  • Anxiety
  • depression