دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1388 (2) 
کنترل شخصی ادراک شده و افسردگی پس از سکته قلبی

10.22075/jcp.2017.1974

باقریان سرارودی رضا؛ R Bagherian؛ بهرامی احسان هادی؛ H Bahrami- Ehsan؛ گیلانی بیژن؛ B Guilani؛ صانعی حمید؛ H Saneei


وابستگی متقابل و سلامت روان در همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپیوئیدی

10.22075/jcp.2017.1975

مکوندحسینی شاهرخ؛ Sh Makvand-Hosseini؛ بیگدلی ایمان اله؛ I Bigdeli؛ آقابیگی آتوسا؛ A Aghabeigi