بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر ترس از ارزشیابی منفی و اجتناب اجتماعی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: افراد دارای هراس اجتماعی علاوه بر تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی، در به کارگیری مهارتهای اجتماعی مناسب موقعیت نیز دچار کاستی و ضعف می‌باشند. به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تلفیقی گروه درمانی شناختی _ رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر اجتناب اجتماعی و ترس از ارزشیابی منفی دانشجویان، انجام پذیرفت.
روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی (طرح پیش آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و انتصاب تصادفی) می‌باشد. آزمودنیها پس از انجام مصاحبه بالینی ساخت یافته بر اساس DSM-IV و اجرای آزمون اضطراب اجتماعی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس (13 نفر برای هر گروه)، انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (مداخله تلفیق گروه درمانی شناختی _ رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی) و گروه کنترل (گروه درمانی شناختی _ رفتاری) گماشته شدند. بعد از اتمام دوره 12جلسه‌ای (سه‌ماه و هر جلسه دو ساعت) درمان در گروهها، مجدداً آزمون اضطراب اجتماعی به عنوان پس آزمون، در هر دو گروه اجرا شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیلهای آماری آزمون t نشان داد که، تلفیق گروه درمانی شناختی _ رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی در مقایسه با گروه درمانی شناختی _ رفتاری، باعث کاهش معنی‌دار اجتناب اجتماعی و ترس از ارزشیابی منفی در دانشجویان می‌گردد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می‌شود مؤلفه آموزش مهارتهای اجتماعی به درمانهای رایج افزوده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cognitive-Behavioral Group Therapy in Combination with Social Skill Training on Fear of Negative Evaluation and Social Avoidance

نویسنده [English]

  • S Vakilian
چکیده [English]

Introduction: Individuals with social phobia suffer from both cognitive distortions and social avoidance and perform poorly in using the appropriate social skills. Thus, the present study aims at studying the combined effect of the Cognitive-Behavioral Group Therapy and Social Skills Training [CBGT+SST] on Social Avoidance [SAD] and Fear of Negative Evaluation [FNE] in students.
Method: This study is an Experimental type [Pre-test and Post-test, with Control group and random assignment].
The clients were subjected to structured clinical interviews according to DSM-IV and social anxiety inventory. They were assigned randomly into Experimental groups [intervention of combining Cognitive-Behavioral Group Therapy And Social Skills Training] and the Control group [Cognitive-Behavioral Group Therapy] by using convenient sampling method [13 persons in each group]. After a 12-session treatment [three months, each session being 2 hours], the social anxiety inventory was repeated as a post-test in both groups.
Results: The results of the statistical analysis of t test shows that, a combination of the cognitive behavioral group therapy and social skills training in comparison to merely cognitive-behavioral group therapy would significantly reduce Social Avoidance and Fear of Negative Evaluation in students.
Conclusion: It is recommended that social skills training be added to common treatments of social phobia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-Behavioral Group Therapy
  • Social Skills Training
  • Social Avoidance
  • Fear of Negative Evaluation