دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، زمستان 1394 (28) 
2. پیش بینی کننده های شناختی و فراشناختی اضطراب در نوجوانان

صفحه 13-26

بیان قادری؛ شهرام محمدخانی؛ حمیدرضا حسن آبادی


7. مقایسه سبک های دل بستگی و راهبردهای تنظیم هیجان در افراد مصرف کننده مواد و افراد غیر مصرف کننده

صفحه 71-80

بهناز بهنام؛ ابوالفضل عبدالله پور؛ معصومه عبداللهی؛ میناسادات میرشجاع؛ شهاب مرادی