دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، زمستان 1397 

مقاله پژوهشی

1. تأثیرآموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر سطح سرمی لیتیوم و بیلی روبین خون بیماران دوقطبی نوع یک

صفحه 1-12

سمانه قوشچیان چوبمسجدی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ محمود نجفی؛ ایمان اله بیگدلی


2. آماده سازی نسخۀ کوتاه مقیاس بین المللی کارآمدی افتادن برای سالمندان

صفحه 13-22

ولی اله کاشانی؛ بهروز گل محمدی؛ سمانه عطارزاده فدکی