دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، زمستان 1389 (8) 
1. اثربخشی زوج درمانی رفتاری ـ ارتباطی برنشتاین بر تعارضات زناشویی

صفحه 1-9

منصور سودانی؛ محسن نظری فر؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


6. اثربخشی افشای هیجانی (گفتاری و نوشتاری) بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان

صفحه 51-59

محسن احمدی طهور سلطانی؛ ولی الله رمضانی؛ محمدحسین عبداللهی؛ محمود نجفی؛ مهدی ربیعی