دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تیر 1389 (6) 
نقش سیستم های مغزی ـ رفتاری در پیش بینی سوء مصرف مواد

صفحه 37-45

10.22075/jcp.2017.2021

آیدا عبدالله زاده جدی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ علیرضا مرادی؛ ولی الله فرزاد