نقش سیستم های مغزی ـ رفتاری در پیش بینی سوء مصرف مواد

نویسندگان

چکیده

مقدمه: در حال حاضر چندین راهبرد برای درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال‌های درخودماندگی از سوی پژوهشگران مختلف ارائه شده است. هدف پژوهش مقایسه اثربخشی الگوی درمان چند بعدی کل نگر (مدل حجتی) (HMTM) با رویکرد تحلیل رفتار کاربردی (ABA) در بهبود نشانه‌های بالینی کودکان مبتلا به طیف اختلال‌های درخودماندگی بود.
روش: طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بود. نمونه پژوهش در برگیرنده 20 آزمودنی مبتلا به طیف اختلال‌های درخودماندگی بود که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه درمانی ABA (8 پسر و 2 دختر) و الگوی درمان چند بعدی کل نگر (7 پسر و 3 دختر) قرار داده شدند. این کودکان در ابتدا توسط فوق تخصص روان‌پزشک کودک و نوجوان مورد ارزیابی قرار گرفتند و بر اساس مصاحبه تشخیصی تجدید نظر شده درخودماندگی (ADIR) و برنامه مشاهده تشخیصی درخودماندگی (ADOS) تشخیص اختلال را دریافت کردند و به مرکز نور هدایت ارجاع داده شدند. در این پژوهش از مقیاس درجه‌بندی درخودماندگی کودکی، آزمون ماتریس‌های پیشرونده ریون رنگی کودکان، آزمون نقاشی گودیناف، آزمون بندر گشتالت، مقیاس رشد اجتماعی واینلند و نمودارهای ثبت عملکرد آزمودنی‌ها با استفاده از فیلمبرداری از رفتارهای کودکان استفاده شد. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) انجام شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که در آزمونهای استاندارد (بجز آزمون بندر گشتالت) و نیز نمودارهای رفتاری علیرغم تأثیر بیشتر الگوی درمان HMTM نسبت به ABA در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال‌های درخودماندگی، تفاوت‌ها از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد (05/0P>).
نتیجه گیری: در مجموع می‌توان بیان نمود که HMTM حداقل به اندازه روش ABA در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال‌های درخودماندگی مؤثر می‌باشد و پژوهش‌های بیشتری برای مقایسه این دو الگو با رفع محدودیت‌های این پژوهش مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Brain Behavioral Systems in Predicting of Drug Abuse

نویسندگان [English]

  • Aida Abdoullah zadeh
  • Touraj Hashemi Nosrat Abadi
  • Ali Reza Moradi
  • Vali-ol-llah Farzad
چکیده [English]

Introduction: Drug abuse is a critical problem in the world and our country. There are various approaches that tries to study this problem. One of the important and useful approaches in this field is addiction as a brain disease. In this field, Gray,s Reinforcement Sensitivity Theory argues that brain systems has an important role in peoples tendency toward drugs. The aim of this study is investigating the role of behavioral activation system (BAS) and behavioral inhibition system (BIS) in peoples tendency toward opioids. Method: In this descriptive-correlational Study our sample included 43 male opioid abusers and 43 male controls without any history of drug use, as control group which completed BIS/BAS (Carver & white,1994) Questionnaire. Results: Logestic regression analysis of data shows that there are significant differences in BAS scores and Fun seeking scores between opioid users and control group. BAS with B=0/12 and Fun seeking with B=0/31 are two variables that can predict tendency toward opioids. That is High scores in this variables increases possibility of opioid abuse. Conclusion: The findings of this study shows that BAS and one of its subsystems (Fun seeking), can predict peoples tendency toward drug abuse. About behavioral inhibition system (BIS) there was no significant difference between opioid users and our control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drug abuse
  • Behavioral activation systems
  • Behavioral inhabition system