دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، مهر 1389 (7) 
رابطه مشکلات دلبستگی دختران با سبک دلبستگی مادران

صفحه 15-24

10.22075/jcp.2017.2026

مرضیه جهان بخش؛ شعله امیری؛ حسین مولوی؛ محمدحسین بهادری


اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی

صفحه 25-38

10.22075/jcp.2017.2027

رحیم یوسفی؛ علیرضا عابدین؛ عبدالحکیم تیرگری؛ جلیل فتح آبادی