خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان

نویسنده

چکیده

مقدمه: نظم‌جویی شناختی هیجان نقش مهمی در فهم همبسته‌های رفتاری و هیجانی استرس و وقایع عاطفی منفی ایفا می‌کند. هدف مطالعه حاضر تهیه‌ی نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P) و بررسی خصوصیات روان‌سنجی آن بود.
روش: نسخه‌ی انگلیسی پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان پس از آماده‌سازی با تکنیک ترجمه‌ی مضاعف بر روی 420 نفر (200 نفر زن) از شرکت کننده‌های جامعه‌ی دانشجویی شهر تهران با دامنه‌ی سنی 18 الی 32 اجرا شد. برای بررسی اعتبار نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P) از روش‌های همسانی درونی و بازآزمایی استفاده شد. همچنین روایی پرسشنامه‌ی مذکور از طریق تحلیل مؤلفه‌ی اصلی با استفاده از چرخش واریماکس، همبستگی بین خرده مقیاس‌ها و روایی ملاکی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که 9 خرده مقیاس نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P) همسانی درونی خوبی داشتند (دامنه‌ی آلفای کرونباخ 76/0 تا 92/0 بود). نمره‌های ماده و نمره‌های کلی خرده مقیاس‌های مطابق به صورت معنادار همبسته بودند (46/0r= تا 75/0r=) و ارزش ضرایب همبستگی بازآزمایی (51/0 تا 77/0) بیانگر ثبات مقیاس بود. نتایج تحلیل مؤلفه‌ی اصلی از الگوی 9 عاملی اصلی پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان حمایت کرد که 74 درصد واریانس را تبیین می‌کرد. درجه‌ی روابط درونی بین خرده مقیاس‌ها نسبتاً بالا بود (32/0 تا 67/0). در نهایت، با مد نظر قرار دادن روایی ملاکی، خرده مقیاس‌های نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P) به صورت خاص با علائم افسردگی همبسته بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت که نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P)، در جامعه‌ی دانشجویان شهر تهران اعتبار و روایی مناسبی دارد و ابزار مناسبی برای استفاده در موقعیت‌های بالینی و پژوهشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Psychometric Properties of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ)

نویسنده [English]

  • J Hasani
چکیده [English]

Introduction: Cognitive emotion regulation plays an important role in understanding the behavioral and emotional correlates of stress and negative affective states. The aim of the present study was to develop a Persian version of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ-P) and to examine its psychometric properties.
Method: The English version of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) was translated and back-translated and then administered to 420 (200 females) students of Tehran universities, with age ranged from 18 to 32. The reliability of Persian version of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ-P) was assessed via internal consistency and test-retest reliability. The validity of this questionnaire was assessed through the principal component analysis using Varimax-rotation, correlations between subscales, and criterion validity.
Results: Results showed that nine subscales of Persian version of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ-P) possessed good internal consistency (Cronbach's alphas ranged from 0/76 to 0/92). Item scores and total scores of the corresponding subscales correlated significantly (r=0/46 to r=0/75) and the test-retest correlation coefficient values (0/51 to 0/77) suggested that CERQ-P is stable. Results of principal component analysis supported the original CERQ nine factors model that explained 74% of the variance. The degree of interrelations among the subscales was partly high (0/32 to 0/67). Finally, according to criterion validity, CERQ-P subscales were specially associated with symptoms of depression.
Conclusion: The results of the current study indicate that the Persian version of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ-P) is reliable and valid in the population of Tehran universities' students. It is also a suitable instrument to use in research and clinical situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping Strategies
  • cognitive emotion regulation
  • Persian Version of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ-P)