پیش بینی وسواس مرگ بر اساس سوگیری‌های مذهبی: بررسی نقش جنسیت

نویسندگان

چکیده

مقدمه: با در نظر گرفتن پیشینه پژوهشی مربوط به رابطه سوگیری‌های مذهبی و سلامت روانی، به نظر می‌رسد تمایز بین سوگیری‌های مذهبی درونی و بیرونی در فهم رابطه مذهب و وسواس مرگ مفید واقع شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سوگیری‌های مذهبی با وسواس مرگ با بررسی نقش جنسیت انجام گرفت.
روش: این پژوهش در یک بررسی همبستگی نگر انجام شده است. نمونه‌ای به حجم 468 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب و با مقیاس‌های وسواس مرگ و سوگیری مذهبی مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیری همزمان تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد در هر دو جنس وسواس مرگ با سوگیری مذهبی بیرونی رابطه مثبت دارد، در حالیکه با سوگیری مذهبی درونی رابطه‌ای منفی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون هم حاکی از آن بود که سوگیری‌های مذهبی بیرونی در گروه مؤنث قدرت پیش بینی بیشتری برای وسواس مرگ دارد.
نتیجه‌گیری: از آنجایی که سوگیری مذهبی درونی با وسواس مرگ رابطه‌ای منفی دارد، می‌توان نتیجه گرفت که رشد نایافتگی مذهبی دلیلی بر نگرش‌های مرضی نسبت به مرگ است. نقش جنسیت در رابطه سوگیری مذهبی بیرونی با وسواس مرگ حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Death Obsession According to Religiosity Orientations: Role of Sex

نویسندگان [English]

  • Ali Mohmmad zadeh
  • Mahmoud Najafi
چکیده [English]

Introduction: According to literature regarding relationship between religious orientations with psychological well-being, it is supposed that the distinction between intrinsic and extrinsic orientations toward religion may prove useful in understanding the relationship between religiosity and death obsession. The present study aimed to examine the relationship between religious orientations with death obsession according to sex role.
Method: The current study was conducted in correlative context. Subjects (n=468) were selected through random stratified sampling and the Death Obsession and Religious Orientation Scales were administered. Data was analyzed using synchronic multivariate regression method.
Results: Results showed that the relationship between death obsessions with extrinsic orientation toward religion is positive in both sexes whereas death obsession has a negative relation with intrinsic orientation toward religion. Results of regression analysis also indicated that the extrinsic religious orientations in women predict death obsession with greater power.
Conclusion: Because there is negative relationship between intrinsic religious orientations with death obsession, it can be concluded that religious immaturity causes pathological attitudes toward death. The role of gender differences is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Death Obsession
  • religion
  • Religiosity Orientation
  • Sex