اثربخشی درمان فراشناختی بر اختلال افسردگی: گزارش موردی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: درمان فراشناختی افسردگی، بر کاهش فرآیندهای شناختی غیر سودمند و تسهیل سبک‌های فراشناختی پردازش تمرکز دارد. این درمان، بیمار را به گسیختن نشخوارهای ذهنی، کاهش تمایلات خود نظارتی غیر سودمند و ایجاد سبک‌های سازگارانه‌تر قادر می‌سازد. در پژوهش حاضر سعی شده است تا اثربخشی این نوع از درمان در بهبود بیماران دچار افسردگی اساسی مورد بررسی قرار گیرد. روش: این پژوهش در چارچوب طرح تجربی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایه چندگانه‌ی پلکانی طی 8-6 جلسه روی سه بیمار با پیگیری یک و سه ماهه، اجرا گشت. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه‌ی افسردگی بک، پرسشنامه‌ی اضطراب بک و پرسشنامه‌ی نشخوار فکری بود. یافته‌ها: درمان، تغییرات معنادار و قابل توجهی در علائم افسردگی، اضطراب و نشخوار فکری هر سه بیمار مبتلا به افسردگی ایجاد کرد. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، درمان فراشناختی که به جای محتوای شناخت بر کنترل فرآیندهای حاکم بر آن تمرکز می‌کند، می‌تواند در درمان بیماران مبتلا به اختلال افسردگی مؤثر باشد. به طوری که درمان موجب تغییرات معنادار در علائم هر سه بیمار شود و بهره‌های درمانی تا زمان دوره‌ی پیگیری ادامه یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Meta Cognitive Therapy on Major Depression Disorder: A Case Report

نویسندگان [English]

  • Zohreh Hashemi
  • Majid Mohammad alilou
  • Touraj Hashemi Nosrat-abad
چکیده [English]

Introduction: Metacognitive Therapy (MCT) focuses on reducing unhelpful cognitive processes and facilitating metacognitive styles of processing. MCT enables patients to interrupt rumination, reduce unhelpful self-monitoring tendencies, and establish more adaptive styles of responding to thought and feeling. In this research it has been tried to study the effectiveness of this kind of intervention on improving major depression patients.
Method: This research in the framework of single case experimental plan was conducted during 6-8 sessions on 3 patients with 1 and 3 months follow-up by using multiple-baselines plan. Instruments used in this research were included BDI II, BAI and RRS.
Results: Treatment created significant and considerable changes in depression, anxiety, and rumination symptoms of all three depressed patients.
Conclusion: Results of this study show that meta-cognitive therapy which instead of cognition content, focuses on controlling processes prominent on it, can be effective in treatment of patient with major depression. In present study, this kind of treatment created significant changes in symptoms of all 3 patients and therapeutic achievements were maintained over follow-up.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • depression
  • rumination
  • and metacognitive therapy