رابطه سبکهای دلبستگی، رضایت مندی زناشویی و احساس گناه جنسی با میل جنسی در زنان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش شناسایی رابطه سبک‌های دلبستگی، رضایت‌مندی زناشویی و احساس گناه جنسی با میل جنسی در زنان بود. روش: آزمودنیها ۱۹۲ دانشجوی زن متأهل در رده سنی ۴۰-۱۸ ساله در دانشگاه‌های علوم بهزیستی و توانبخشی، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی بودند که با تکمیل مقیاس دلبستگی بزرگسالان، پرسشنامه رضایت‌مندی زناشویی انریچ، مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه جنسی موشر و شاخص میل جنسی هرلبرت، در این پژوهش شرکت کردند. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. برای تحلیل داده‌های پژوهش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به کار برده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین میل جنسی و سبک دلبستگی ایمن (01/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of attachment styles, marital satisfaction and feeling of sex guilt with sexual desire in women

نویسندگان [English]

  • Negar Taimour pour
  • Nahaleh Moshtagh Bidokhti
  • Abbas Pour Shahbaz
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to identify the relationship of attachment styles, marital satisfaction, and feeling of sex guilt with sexual desire in women. Method: Subjects were 192 married female students with the age range of 18-40 from University of Welfare Sciences and Rehabilitation, Tarbiat Modarres University and Islamic Azad University who participated in the present study by filling out the Adult Attachment Styles Index, ENRICH Marital Satisfaction Questionnaire, Mosher Revised Sex-Guilt Inventory and Hurlbert Index of Sexual Desire. Method of sampling was multistage clustering. Pearson correlation coefficient and regression analysis methods were used to analyze the data. Results: Findings showed that there is significant relationship between sexual desire with secure attachment style (r=0.283, p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual desire
  • Attachment styles
  • marital satisfaction
  • feeling of Sex guilt