مقایسه تأثیر روشهای درمان رفتاری ـ شناختی و رفتاری ـ فراشناختی در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس ـ اجبار

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی درمان شناختی و فراشناختی در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس- اجبار بوده است.
روش: روش این پژوهش شبه آزمایشی بود و در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون استفاده شده است. گروه‌های آزمایشی شامل دو گروه رفتاری- شناختی (18n=) و رفتاری- فراشناختی (11n=) بودند. مداخله‌های رفتاری- شناختی و رفتاری- فراشناختی روی دو گروه آزمایشی انجام و سپس بیماران توسط پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی (MOCI) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‌ها: اندازه اثر درمان رفتاری- شناختی برابر 6/1 و اندازه اثر درمان رفتاری- فراشناختی برابر 4/1 به دست آمد که نشان دهنده میزان تأثیر زیاد درمانی هر دو گروه است. اما در مقایسه نتایج دو گروه با روش تحلیل کواریانس تفاوت معنی‌داری به دست نیامد.
نتیجه گیری: مطابق یافته‌های این پژوهش تمرکز درمان روی تحریفات شناختی و باورهای فراشناخت هر دو منجر به کاهش علائم وسواس- اجبار در بیماران OCD می‌شود و میزان تأثیر دو روش رفتاری- شناختی و رفتاری- فراشناختی تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Behavioral - Cognitive and Behavioral Meta Cognitive Approaches in Patient with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)

نویسندگان [English]

  • Nahid Akrami
  • Mehrdad kalantari
  • Hamid Reza Arizi
  • Mohmmad Reza Abedi
  • Mohsen Maroufi
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of cognitive and metacognitive therapy on patients with obsessive compulsive disorder. Method: In this study a quasi-experimental design with pre-post test and two experimental groups were used. The experimental groups were behavioural cognitive (n=18), and behavioural metacognitive (n=11) groups. Interventions were administrated to both experimental groups. Then patients were evaluated by Maudsley Obsessional- Compulsive Inventory (MOCI). Results: The effect size of behavioral- cognitive treatment was equivalent to 1.6 and for behavioral metacognitive treatment was 1.4 that indicate high effect of treatment for both group. However, there was no significant difference between two groups according to ANCOVA. Conclusion: According to the findings when the treatment focused on the cognitive distortions and metacognitive beliefs compulsive both methods effectively decreased obsessive-compulsive symptoms, However there was no significant difference between cognitive- behaviour and metacognitive behaviour treatment methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive - Compulsive disorder
  • Behavioral - Cognitive therapy
  • Meta cognitive therapy