بررسی ساختار عاملی مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات اسکیزوفرنی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف اصلی از پژوهش فعلی شناسایی ساختار عاملی مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسکیزوفرنی بود. روش: به همین منظور 150 بیمار مبتلا به اختلال‌های طیف اسکیزوفرنی (84 اسکیزوفرنی و 66 اسکیزوافکتیو) بستری در بیمارستانهای فاطمی و ایثار شهرستان اردبیل به شیوه در دسترس انتخاب شدند و با مقیاس نشانه‌های مثبت و منفی (PANSS) مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تحلیل اطلاعات از دو آزمون تحلیل عامل و تحلیل تشخیصی استفاده شد. یافته‌ها: نتیجه تحلیل عامل روی مقیاس نشانه‌های مثبت و منفی (PANSS) در گروه بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی شش عامل تنش بالا، نقص ارتباطی، هذیان، کندی عاطفی، اختلال در مفهوم سازی و بی‌ارادگی، در گروه اختلال اسکیزوافکتیو شش عامل‌ کندی عاطفی، حواس پرتی، از هم گسیختگی، تنش بالا، تحریک‌ پذیری و هذیان استخراج گردید. نتیجه تحلیل تشخیصی نشان داد که در 1/47% از موارد اختلال‌های مورد بررسی با استفاده از مقیاس نشانه‌های مثبت و منفی (PANSS) درست طبقه‌بندی شده است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که ساختار عاملی اکتشافی مقیاس نشانه‌های مثبت و منفی (PANSS) در دو گروه بیماران مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو متفاوت است. بنابر این، این ابزار در پژوهش‌ها و تشخیص‌های بالینی دارای روایی سازه قابل قبولی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of the Factor Structure of Positive and Negative Syndrome Scale in Schizophernia Spectrum Disorder

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghamari Givi
  • Parviz Moulavi
  • Rasoul Heshmati
چکیده [English]

Introduction: The main Aim of the present research wasto identify the factor structure of Postive and negativesyndrome scale in schizophrenia spectrum disorders. Method: One hundred fifty patients diagnosed withschizophrenia spectrum disorders (84 schizophrenics, 66schizoaffective) in Fatemi and Eisar hospitals in Ardabil were selected by available sampling method and were asked to answer the Positive and negative syndrome scale(PANSS). The raw data were analyzed by factor analysis,and discriminate analysis statistical tests. Results: In schizophrenia group, factor analysis of PANSS showed six factors, which included high tension,Poor rapport, delusion, Blunted affect, Conceptual disorganization and avolition, in the schizoaffective group six factors were identified namely: Blunted affect, distractibility, disintegration, high tension, Excitation and delusion. Result of discriminate analysis showed that 47.1% of disorders were correctly classified by PANSS. Conclusion: The results suggest that exploratory factor structure of positive and negative symptoms scale (PANSS) in the two groups of patients with schizophrenia disorders and schizoaffective disorder are different. Therefore, this instrument has acceptable construct validity in the diagnosis and clinical research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schizophernia spectrum disorder
  • Schizophernia
  • Schizoaffective disorder